Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 10 септември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

8. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия JURI, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Докладчик: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- комисия JURI, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Докладчик: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/106/ЕИО относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Докладчик: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- комисия EMPL, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Докладчик: David Casa (A8-0270/2018)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Докладчик: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- комисия IMCO, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане, и за изменение на регламенти (ЕС) № 305/2011, (ЕС) № 528/2012, (ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС, 2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Докладчик: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- комисия IMCO, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Докладчик: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре, вторник, 11 септември 2018 г., поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация