Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 10. září 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

8. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

- výbor JURI na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Zpravodajka: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- výbor JURI na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- výbor ITRE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Zpravodajka: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- výbor TRAN na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Zpravodajka: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- výbor EMPL na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Zpravodaj: David Casa (A8-0270/2018)

- výbor LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- výbor LIBE na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- výbor ECON na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- výbor IMCO na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Zpravodaj: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- výbor IMCO na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Zpravodaj: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do úterý 11. září 2018 do půlnoci, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění