Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 10. september 2018 - StrasbourgEndelig udgave

8. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

- JURI, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Ordfører: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- JURI, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- ITRE, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ENISA, "EU's Agentur for Cybersikkerhed", om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om cybersikkerhed") (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Ordfører: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- TRAN, på grundlag af betænkningenom forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/106/EØF om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Ordfører: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- EMPL, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Ordfører: David Casa (A8-0270/2018)

- LIBE, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Ordfører: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- LIBE, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ECON, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Ordfører: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- IMCO, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse af EU's harmoniseringslovgivning for produkter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 og (EU) 2017/1369 og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF, 2009/48/EF, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU og 2014/90/EU (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Ordfører: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- IMCO, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Ordfører: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden midnat i morgen, tirsdag den 11. september 2018, skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.

Seneste opdatering: 6. marts 2019Juridisk meddelelse