Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 10. syyskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

8. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti valiokuntien tekemistä päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavien mietintöjen pohjalta:

- JURI-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta ja toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi sekä direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Esittelijä: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- JURI-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavasta laista (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- ITRE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n kyberturvallisuusvirastosta ENISAsta ja asetuksen (EU) N:o 526/2013 kumoamisesta sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista (”kyberturvallisuusasetus”) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Esittelijä: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- TRAN-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 92/106/ETY muuttamisesta (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Esittelijä: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- EMPL-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Esittelijä: David Casa (A8-0270/2018)

- LIBE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo) COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- LIBE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta ja neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS korvaamisesta (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ECON-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Esittelijä: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- IMCO-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Esittelijä: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- IMCO-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Esittelijä: Ivan Štefanec (A8-0274/2018).

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat ennen puoltayötä tiistaina 11. syyskuuta 2018 esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.

Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus