Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

8. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

- JURI komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direkyva 2012/30/ES (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Pranešėja: Angelika Niebler (A8-0269/2018);

- JURI komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės, taikytinos nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0261/2018);

- ITRE komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Pranešėja: Angelika Niebler (A8-0264/2018);

- TRAN komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Pranešėja: Daniela Aiuto (A8-0259/2018);

- EMPL komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Pranešėjas: David Casa (A8-0270/2018);

- LIBE komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Pranešėja: Tanja Fajon (A8-0261/2016);

- LIBE komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018);

- ECON komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Pranešėja: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018);

- IMCO komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 ir (ES) 2017/1369 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB, 2009/48/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES ir 2014/90/ES (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Pranešėjas: Nicola Danti (A8-0277/2018);

- IMCO komitetas pagal pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Pranešėjas: Ivan Štefanec (A8-0274/2018).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki 2018 m. rugsėjo 11 d., antradienio, vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 29 d.Teisinis pranešimas