Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris - StrasbūraGalīgā redakcija

8. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par vairāku komiteju lēmumiem sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

- JURI komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Referente: Angelika Niebler (A8-0269/2018).

- JURI komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Referents: Pavel Svoboda (A8-0261/2018).

- ITRE komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA – ES Kiberdrošības aģentūru – un Regulas (ES) Nr. 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju (“Kiberdrošības akts”)) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Referente: Angelika Niebler (A8-0264/2018).

- TRAN komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/106/EEK par kopīgu noteikumu ieviešanu dažiem kombinētā kravas transporta veidiem starp dalībvalstīm (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Referente: Daniela Aiuto (A8-0259/2018).

- EMPL komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Referents: David Casa (A8-0270/2018).

- LIBE komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Referente: Tanja Fajon (A8-0261/2016).

- LIBE komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018).

- ECON komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Referente: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018).

- IMCO komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 un (ES) 2017/1369 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK, 2009/48/EK, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES un 2014/90/ES (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Referents: Nicola Danti (A8-0277/2018).

- IMCO komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Referents: Ivan Štefanec (A8-0274/2018).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas, proti, otrdienas, 2018. gada 11. septembra, pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. novembrisJuridisks paziņojums