Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 10 września 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

8. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

- komisja JURI, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- komisja JURI, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- komisja ITRE, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego wzakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. bezpieczeństwa cybernetycznego”) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- komisja TRAN, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 92/106/EWG wsprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów kombinowanego transportu towarów między państwami członkowskimi (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Sprawozdawczyni: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- komisja EMPL, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Sprawozdawca: David Casa (A8-0270/2018)

- komisja LIBE, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- komisja LIBE, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania fałszowania ioszustw związanych zbezgotówkowymi środkami płatniczymi oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- komisja ECON, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- komisja IMCO, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, (UE) nr 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 i (UE) 2017/1369 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE, 2009/48/WE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE i 2014/90/UE (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- komisja IMCO, na podstawie sprawozdania dotyczącego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych legalnie do obrotu winnym państwie członkowskim (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Sprawozdawca: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć, przed północą dnia następnego, tj. wtorku 11 września 2018 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2019Informacja prawna