Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 10 septembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

8. Negocieri înainte de prima lectură a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

- JURI, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Raportoare: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- JURI, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Raportor: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- ITRE, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Raportoare: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- TRAN, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Raportoare: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- EMPL, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Raportor: David Casa (A8-0270/2018)

- LIBE, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Raportoare: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- LIBE, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ECON, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- IMCO, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 și (UE) 2017/1369 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE și 2014/90/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Raportor: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- IMCO, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Raportor: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de mâine, marți 11 septembrie 2018, la miezul nopții, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.

Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Notă juridică