Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 10. septembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

8. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

- výbor JURI na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- výbor JURI na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- výbor ITRE na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- výbor TRAN na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 92/106/EHS o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Spravodajkyňa: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- výbor EMPL na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Spravodajca: David Casa (A8-0270/2018)

- výbor LIBE na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- výbor LIBE na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- výbor ECON na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- výbor IMCO na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, (EÚ) č. 528/2012, (EÚ) 2016/424, (EÚ) 2016/425, (EÚ) 2016/426 a (EÚ) 2017/1369 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2013/53/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 2014/68/EÚ a 2014/90/EÚ (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Spravodajkyňa: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- výbor IMCO na základe návrhu správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Spravodajca: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne pred polnocou zajtra, t. j. utorok 11. septembra 2018, požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne oznámenie