Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 september 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

8. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- JURI-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Föredragande: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- JURI-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- ITRE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Föredragande: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Föredragande: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- EMPL-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Föredragande: David Casa (A8-0270/2018)

- LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Föredragande: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF du Conseil (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ECON-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Föredragande: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- IMCO-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EU) nr 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 och (EU) 2017/1369 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU och 2014/90/EU (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Föredragande: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- IMCO-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Föredragande: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt tisdagen den 11 september 2018, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande