Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 10 септември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

15. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на спецификациите на някои сорбитанови естери (E 491 сорбитан моностеарат, E 492 сорбитан тристеарат и E 495 сорбитан монопалмитат) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - срок: 5 септември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: комисия ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на кохинил, карминова киселина, кармини (E 120) (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - срок: 5 септември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: комисия ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на употребата на ниско заместена хидроксипропил целулоза (L-HPC) в хранителни добавки (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - срок: 6 септември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: комисия ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - срок: 7 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на октил галат (Е 311) и додецил галат (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - срок: 18 септември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на категория храни 17 и употребата на добавки в храните в хранителни добавки (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - срок: 18 септември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Директива 2007/46/ЕО, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията с цел подобряване на изпитванията и процедурите за одобряване на типа по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари, включително на тези за съответствие в експлоатация и за емисии в реални условия на движение, както и с цел въвеждане на устройства за следене на разхода на гориво и електроенергия (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - срок: 7 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO
подпомагаща: ENVI (член 54 от Правилника за дейността)

- Проект на регламент на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за информационното общество за референтната 2019 година (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - срок: 10 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Регламент на Комисията за одобрение на изменение в техническото досие на географско указание на спиртна напитка, вписано в приложение III към Регламент (ЕО) №°110/2008, което е довело до изменение в основните му спецификации „Ron de Guatemala“ (ГУ) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - срок: 7 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Решение на Комисията за изменение на решения 2012/481/ЕС, 2014/391/ЕС, 2014/763/ЕС и 2014/893/ЕС по отношение на срока на валидност на екологичните критерии за присъждането на екомаркировката на ЕС за някои изделия, както и на свързаните изисквания за оценка и проверка (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - срок: 7 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на премахването на някои ароматични вещества от списъка на Съюза (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - срок: 18 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на кофеин и теобромин (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - срок: 18 септември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията относно секторния референтен документ за най-добри практики за управление по околна среда, секторни показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на производството на автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - срок: 17 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията относно секторния референтен документ за най-добри практики за управление по околна среда, секторни показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на производството на електрическо и електронно оборудване съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - срок: 17 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на смазочни материали (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - срок: 18 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - срок: 10 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от абамектин, ацибензолар-S-метил, клопиралид, емамектин, фенхексамид, фенпиразамин, флуазифоп-P, изофетамид, Pasteuria nishizawae Pn1, талк E553B и тебуконазол във или върху определени продукти (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - срок: 26 септември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения ІІІ и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от дифениламин и оксадиксил във или върху определени продукти (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - срок: 26 септември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пеноксулам, трифлумизол и трифлумурон във или върху определени продукти (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - срок: 26 септември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP), дибутиловия фталат (DBP), бензилбутиловия фталат (BBP) и диизобутиловия фталат (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - срок: 26 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността) IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за поправка на приложения ІV, VІ и VІІ към Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара и употребата на фуражи, както и за поправка на текста на някои езици на приложения II, IV, V и VI към същия регламент (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - срок: 23 ноември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Регламент на Комисията за вписване на географско указание на спиртна напитка в приложение III към Регламент (ЕО) №°110/2008 „Карнобатска гроздова ракия“/„Гроздова ракия от Карнобат“/„Karnobatska grozdova rakya“/„Grozdova rakya ot Karnobat“ (ГУ) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - срок: 26 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за вписване на географско указание на спиртна напитка в приложение III към Регламент (ЕО) №°110/2008 „Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“ (ГУ) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - срок: 26 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация