Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

15. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές για ορισμένους εστέρες της σορβιτάνης (Ε 491 μονοστεατική σορβιτάνη, Ε 492 τριστεατική σορβιτάνη και Ε 495 μονοπαλμιτική σορβιτάνη) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - προθεσμία: 5 Σεπτεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: επιτροπή ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά την ουσία κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες (E 120) (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - προθεσμία: 5 Σεπτεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: επιτροπή ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση υδροξυπροπυλοκυτταρίνης χαμηλής υποκατάστασης (L-HPC) σε συμπληρώματα διατροφής (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - προθεσμία: 6 Σεπτεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: επιτροπή ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - προθεσμία: 7 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά τον γαλλικό οκτυλεστέρα (E 311) και τον γαλλικό δωδεκυλεστέρα (Ε 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - προθεσμία: 18 Σεπτεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατηγορία τροφίμων 17 και τη χρήση προσθέτων τροφίμων σε συμπληρώματα διατροφής (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - προθεσμία: 18 Σεπτεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής με σκοπό τη βελτίωση των δοκιμών και των διαδικασιών έγκρισης τύπου εκπομπών για τα ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τη συμμόρφωση εν χρήσει και εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, και τη θέσπιση διατάξεων για την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - προθεσμία: 7 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας για το έτος αναφοράς 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - προθεσμία: 10 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κανονισμός της Επιτροπής για την έγκριση τροποποίησης του τεχνικού φακέλου γεωγραφικής ένδειξης αλκοολούχου ποτού καταχωρισμένης στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, που οδήγησε στην τροποποίηση των βασικών προδιαγραφών του «Ron de Guatemala» (ΓΕ) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - προθεσμία: 7 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση των αποφάσεων 2012/481/ΕΕ, 2014/391/ΕΕ, 2014/763/ΕΕ και 2014/893/ΕΕ όσον αφορά την περίοδο ισχύος των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε ορισμένα προϊόντα, καθώς και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - προθεσμία: 7 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αφαίρεση ορισμένων αρτυματικών υλών από τον ενωσιακό κατάλογο (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - προθεσμία: 18 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καφεΐνη και τη θεοβρωμίνη (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - προθεσμία: 18 Σεπτεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το τομεακό έγγραφο αναφοράς για τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, τους δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων ανά τομέα και τους δείκτες αναφοράς της αριστείας για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - προθεσμία: 17 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το τομεακό έγγραφο αναφοράς για τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, τους τομεακούς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και τους δείκτες αναφοράς της αριστείας για τον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - προθεσμία: 17 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε λιπαντικά (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - προθεσμία: 18 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - προθεσμία: 10 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών abamectin, acibenzolar-S-methyl, clopyolar-S-methyl, emamectin, fenhexamid, fenpyrazamine, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, τάλκη E553B και tebuconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - προθεσμία: 26 Σεπτεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών diphenylamine και oxadixyl μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - προθεσμία: 26 Σεπτεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες penoxsulam, triflumizole και triflumuron μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - προθεσμία: 26 Σεπτεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον φθαλικό δις(2-αιθυλεξυλ)εστέρα (DEHP), τον φθαλικό διβουτυλεστέρα (DBP), τον φθαλικό βενζυλοβουτυλεστέρα (BBP) και τον φθαλικό διισοβουτυλεστέρα (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - προθεσμία: 26 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού) IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση των παραρτημάτων IV, VI και VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών και για τη διόρθωση ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων των παραρτημάτων II, IV, V και VI του εν λόγω κανονισμού (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - προθεσμία: 23 Νοεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την καταχώριση γεωγραφικής ένδειξης αλκοολούχου ποτού στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 «Карнобатска гроздова ракия» / «Гроздова ракия от Карнобат» / «Karnobatska grozdova rakya» / «Grozdova rakya ot Karnobat» (ΓΕ) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - προθεσμία: 26 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την καταχώριση γεωγραφικής ένδειξης αλκοολούχου ποτού στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 «Гроздова ракия от Търговище /Grozdova rakya ot Targovishte» (ΓΕ) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - προθεσμία: 26 Οκτωβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου