Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 10. september 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

15. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 231/2012 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid) lisa teatavate sorbitaanestrite (E 491 sorbitaanmonostearaat, E 492 sorbitaantristearaat ja E 495 sorbitaanmonopalmitaat) spetsifikatsioonide osas (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - tähtaeg: 5. september 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI-komisjon

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa košenilli, karmiinhappe, karmiinidega (E 120) seoses (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - tähtaeg: 5. september 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses väikese asendusastmega hüdroksüpropüültselluloosi (L-HPC) kasutamisega toidulisandites (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - tähtaeg: 6. september 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL) millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta) IV ja V lisa (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - tähtaeg: 7. oktoober 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses oktüülgallaadi (E 311) ja dodetsüülgallaadiga (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - tähtaeg: 18. september 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses toidugrupiga 17 ja toidu lisaainete kasutamisega toidulisandites (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - tähtaeg: 18. september 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ, komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) 2017/1151, et parandada kergsõidukite heitkoguste tüübikinnituskatseid ja -menetlusi, sealhulgas kasutusel olevate sõidukite vastavuskatseid ja tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katseid, ning võtta kasutusele kütuse- ja elektrienergiakulu jälgimise seadmed (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - tähtaeg: 7. oktoober 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: ENVI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus (EL), millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta vaatlusaastal 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - tähtaeg: 10. oktoober 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni määrus, millega kiidetakse heaks määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisas loetletud piiritusjoogi geograafilise tähise tehnilise toimiku muudatus, mis tuleneb peamiste spetsifikaatide muutmisest „Ron de Guatemala“ (GT) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - tähtaeg: 7. oktoober 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsuseid 2012/481/EL, 2014/391/EL, 2014/763/EL ja 2014/893/EL seoses teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusajaga (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - tähtaeg: 7. oktoober 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa teatavate lõhna- ja maitseainete väljajätmiseks liidu loetelust (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - tähtaeg: 18. oktoober 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa kofeiini ja teobromiini osas (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - tähtaeg: 18. september 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus autotootmissektori parimaid keskkonnajuhtimistavasid, keskkonnatoime näitajaid ja tipptaseme võrdlusaluseid sisaldava võrdlusdokumendi kohta, mis on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - tähtaeg: 17. oktoober 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus elektri- ja elektroonikaseadmete tootmise sektori parimaid keskkonnajuhtimistavasid, keskkonnatoime näitajaid ja tipptaseme võrdlusaluseid sisaldava võrdlusdokumendi kohta, mis on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - tähtaeg: 17. oktoober 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid määrdeainetele (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - tähtaeg: 18. oktoober 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - tähtaeg: 10. oktoober 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate abamektiini, atsibensolaar-S-metüüli, klopüraliidi, emamektiini, fenheksamiidi, fenpürasamiini, fluasifop-P, isofetamiidi, Pasteuria nishizawae Pn1, talgi E553B ja tebukonasooli jääkide piirnormidega (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - tähtaeg: 26. september 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate difenüülamiini ja oksadiksüüli jääkide piirnormidega (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - tähtaeg: 26. september 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate penokssulaami, triflumisooli ja triflumurooni jääkide piirnormidega (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - tähtaeg: 26. september 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP), dibutüülftalaadi (DBP), bensüülbutüülftalaadi (BBP) ja diisobutüülftalaadiga (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - tähtaeg: 26. oktoober 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 (sööda turuleviimise ja kasutamise kohta) IV, VI ja VII lisa ning selle määruse II, IV, V ja VI lisa teatavaid keeleversioone (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - tähtaeg: 23. november 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile AGRI

- Komisjoni määrus, millega registreeritakse määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisas piiritusjoogi geograafiline tähis „Карнобатска гроздова ракия“ / „Гроздова ракия от Карнобат“ / „Karnobatska grozdova rakya“ / „Grozdova rakya ot Karnobat“ (GT) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - tähtaeg: 26. oktoober 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega registreeritakse määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisas piiritusjoogi geograafiline tähis „Гроздова ракия от Търговище /Grozdova rakya ot Targovishte“ (GT) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - tähtaeg: 26. oktoober 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54)

Viimane päevakajastamine: 29. november 2018Õigusalane teave