Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 10. syyskuuta 2018 - Strasbourg

15. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta tiettyjen sorbitaaniestereiden (E 491 sorbitaanimonostearaatti, E 492 sorbitaanitristearaatti ja E 495 sorbitaanimonopalmitaatti) eritelmien osalta (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - määräaika: 5. syyskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI-valiokunta

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta kokkiniilin, karmiinihapon, karmiinien (E 120) osalta (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - määräaika: 5. syyskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI-valiokunta

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta ravintolisissä käytettävän niukasti substituoidun hydroksipropyyliselluloosan osalta (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - määräaika: 6. syyskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI-valiokunta

- Komission asetus (EU) pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteiden IV ja V muuttamisesta (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - määräaika: 7. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteiden II ja III ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta oktyyligallaatin (E 311) ja dodekyyligallaatin (E 312) osalta (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - määräaika: 18. syyskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse elintarvikeryhmästä 17 ja elintarvikelisäaineiden käytöstä ravintolisissä (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - määräaika: 18. syyskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) 2017/1151 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjä koskevien tyyppihyväksyntätestien parantamiseksi, mukaan luettuina käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen ja todellisiin ajonaikaisiin päästöihin sekä polttoaineen ja sähköenergian kulutuksen seurantalaitteiden käyttöönottoon liittyvät testit (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - määräaika: 7. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Ehdotus komission asetukseksi tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta viitevuoden 2019 osalta (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - määräaika: 10. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteessä III rekisteröidyn tislattua alkoholijuomaa koskevan maantieteellisen merkinnän teknisen asiakirjan muutoksen hyväksymisestä teknisen asiakirjan tärkeimpien tietojen muuttamisen johdosta ”Ron de Guatemala” (MM) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - määräaika: 7. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission päätös päätösten 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU ja 2014/893/EU muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten voimassaolon pidentämiseksi (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - määräaika: 7. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen aromiaineiden poistamisesta unionin luettelosta (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - määräaika: 18. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta kofeiinin ja teobromiinin osalta (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - määräaika: 18. syyskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesta alakohtaisesta viiteasiakirjasta, jossa esitetään ympäristöasioiden hallinnan parhaat toimintatavat, alakohtaiset ympäristönsuojelun tason indikaattorit ja vertailuesimerkkejä huipputason osaamisesta autonvalmistusalalla (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - määräaika: 17. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesta alakohtaisesta viiteasiakirjasta, jossa esitetään ympäristöasioiden hallinnan parhaat toimintatavat, alakohtaiset ympäristönsuojelun tason indikaattorit ja vertailuesimerkkejä huipputason osaamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistuksen alalla (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - määräaika: 17. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös voiteluaineita koskevista EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - määräaika: 18. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen V muuttamisesta (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - määräaika: 10. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse abamektiinin, asibentsolaari-s-metyylin, klopyralidin, emamektiinin, fenheksamidin, fenpyratsamiinin, fluatsifoppi-P:n, isofetamidin, Pasteuria nishizawae Pn1:n, talkin (E553B) ja tebukonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - määräaika: 26. syyskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse difenyyliamiinin ja oksadiksyylin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - määräaika: 26. syyskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse penoxsulamin, triflumitsolin ja triflumuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - määräaika: 26. syyskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP), dibutyyliftalaatin (DBP), bentsyylibutyyliftalaatin (BBP) ja di-isobutyyliftalaatin (DIBP) osalta (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - määräaika: 26. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2009 liitteiden IV, VI ja VII oikaisemisesta ja kyseisen asetuksen liitteiden II, IV, V ja VI tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - määräaika: 23. marraskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission asetus tislattua alkoholijuomaa koskevan maantieteellisen merkinnän kirjaamisesta asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteeseen III ”Карнобатска гроздова ракия” / ”Гроздова ракия от Карнобат” / ”Karnobatska grozdova rakya” / ”Grozdova rakya ot Karnobat” (MM) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - määräaika: 26. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus tislattua alkoholijuomaa koskevan maantieteellisen merkinnän rekisteröimisestä asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteeseen III ”Гроздова ракия от Търговище” / ”Grozdova rakya ot Targovishte” (MM) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - määräaika: 26. lokakuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus