Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris - Strasbūra

15. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz dažu sorbitāna esteru (E 491 sorbitāna monostearāta, E 492 sorbitāna tristearāta un E 495 sorbitāna monopalmitāta) specifikācijām groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - termiņš: 2018. gada 5. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz košenilu, karmīnskābi, karmīniem (E 120) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu (D056133/02 - 2018/2789(RPS) - termiņš: 2018. gada 5. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz mazaizvietotas hidroksipropilcelulozes (L-HPC) lietošanu uztura bagātinātājos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu (D056136/03 - 2018/2794(RPS) - termiņš: 2018. gada 6. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula (ES), ar ko groza IV un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - termiņš: 2018. gada 7. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz oktilgallātu (E 311) un dodecilgallātu (E 312) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - termiņš: 2018. gada 18. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz 17. pārtikas kategoriju un pārtikas piedevu lietošanu uztura bagātinātājos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - termiņš: 2018. gada 18. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) 2017/1151 nolūkā uzlabot vieglo pasažieru un komerciālo transportlīdzekļu emisijas tipa apstiprināšanas testus un procedūras, ieskaitot par atbilstību ekspluatācijā un emisijām reālos braukšanas apstākļos, un ieviest ierīces degvielas un elektroenerģijas patēriņa pārraudzībai (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - termiņš: 2018. gada 7. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO
atzinums: ENVI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz 2019. pārskata gadu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - termiņš: 2018. gada 10. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas regula, ar ko apstiprina tādu tehniskās dokumentācijas grozījumu attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumā reģistrēto stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, ar kuru radītas izmaiņas tehniskās dokumentācijas galvenajos tehniskajos parametros “Ron de Guatemala” (ĢIN) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - termiņš: 2018. gada 7. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas lēmums, ar ko attiecībā uz tādu ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu, pēc kuriem piešķir ES ekomarķējumu noteiktiem produktiem, un saistīto novērtēšanas un verifikācijas prasību spēkā esības termiņu, groza Lēmumu 2012/481/ES, Lēmumu 2014/391/ES, Lēmumu 2014/763/ES un Lēmumu 2014/893/ES (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - termiņš: 2018. gada 7. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz konkrētu aromatizējošo vielu svītrošanu no Savienības saraksta groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - termiņš: 2018. gada 18. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz kofeīnu un teobromīnu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - termiņš: 2018. gada 18. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums par atsauces dokumentu, kas veltīts autoražošanas nozares vidiskās pārvaldības paraugpraksēm, nozares vidiskā veikuma rādītājiem un izcilības kritērijiem, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - termiņš: 2018. gada 17. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums par atsauces dokumentu, kas veltīts elektrisko un elektronisko ierīču ražošanas nozares vidiskās pārvaldības paraugpraksēm, nozares vidiskā veikuma rādītājiem un izcilības kritērijiem, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - termiņš: 2018. gada 17. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko nosaka ES ekomarķējuma kritērijus lubrikantiem (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - termiņš: 2018. gada 18. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - termiņš: 2018. gada 10. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza attiecībā uz abamektīna, acibenzolār-S-metila, klopiralīda, emamektīna, fenheksamīda, fenpirazamīna, fluazifopa-P, izofetamīda, Pasteuria nishizawae Pn1, talka E553B un tebukonazola maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - termiņš: 2018. gada 26. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III un V pielikumu groza attiecībā uz difenilamīna un oksadiksila maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - termiņš: 2018. gada 26. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz penoksulāma, triflumizola un triflumurona maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - termiņš: 2018. gada 26. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP), dibutilftalātu (DBP), benzilbutilftalātu (BBP) un diizobutilftalātu (DIBP) groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - termiņš: 2018. gada 26. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko labo IV, VI un VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko labo minētās regulas II, IV, V un VI pielikuma redakciju dažās valodās (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - termiņš: 2018. gada 23. novembris)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas regula, ar ko Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumā ieraksta stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Карнобатска Гроздова ракия” / “Гроздова ракия от Карнобат” / “Karnobatska grozdova rakya” / “Grozdova rakya ot Karnobat” (ĢIN) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - termiņš: 2018. gada 26. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumā reģistrē stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Гроздова ракия от Търговище /Grozdova rakya ot Targovishte” (ĢIN) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - termiņš: 2018. gada 26. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants)

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. novembrisJuridisks paziņojums