Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 10 września 2018 r. - Strasburg

15. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla niektórych estrów sorbitolu (E 491 monostearynian sorbitolu, E 492 tristearynian sorbitolu oraz E 495 monopalmitynian sorbitolu) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - termin: 5 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: komisja ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do koszenili, kwasu karminowego, karminów (E 120) (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - termin: 5 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: komisja ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania hydroksypropylocelulozy o niskim stopniu podstawienia (L-HPC) w suplementach diety (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - termin: 6 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: komisja ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - termin: 7 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do galusanu oktylu (E 311) i galusanu dodecylu (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - termin: 18 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii żywności 17 i stosowania dodatków do żywności w suplementach diety (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - termin: 18 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające dyrektywę 2007/46/WE, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 w celu udoskonalenia badań i procedur homologacji typu w odniesieniu do lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych, w tym badań i procedur dotyczących zgodności eksploatacyjnej i emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy, a także wprowadzenia urządzeń służących do monitorowania zużycia paliwa i energii elektrycznej (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - termin: 7 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO
opinia: ENVI (art. 54 Regulaminu)

- Projekt rozporządzenia Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego za rok referencyjny 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - termin: 10 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie Komisji zatwierdzające zmianę dokumentacji technicznej napoju spirytusowego zarejestrowanego pod oznaczeniem geograficznym w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008, która spowodowała zmianę jego specyfikacji podstawowych „Ron de Guatemala” (OG) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - termin: 7 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE i 2014/893/UE w odniesieniu do okresu ważności ekologicznych kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom i związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - termin: 7 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych substancji aromatycznych (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - termin: 18 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do kofeiny i teobrominy (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - termin: 18 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora produkcji samochodów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - termin: 17 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - termin: 17 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla smarów (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - termin: 18 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - termin: 10 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, acibenzolaru-s-metylu, klopyralidu, emamektyny, fenheksamidu, fenpyrazaminy, fluazyfopu-P, izofetamidu, Pasteuria nishizawae Pn1, talku E553B i tebukonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - termin: 26 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości difenyloaminy i oksadiksylu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - termin: 26 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości penoksulamu, triflumizolu i triflumuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - termin: 26 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), ftalanu dibutylu (DBP), ftalanu benzylu butylu (BBP) oraz ftalanu diizobutylu (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - termin: 26 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania załączników IV, VI i VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz oraz w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych załączników II, IV, V i VI do tego rozporządzenia (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - termin: 23 listopada 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie Komisji rejestrujące oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 „Карнобатска гроздова ракия” / „Гроздова ракия от Карнобат” / „Karnobatska grozdova rakya” / „Grozdova rakya ot Karnobat” (OG) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - termin: 26 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji rejestrujące oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 „Гроздова ракия от Търговище /Grozdova rakya ot Targovishte” (OG) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - termin: 26 października 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu).

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2019Informacja prawna