Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 10. septembra 2018 - Štrasburg

15. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o špecifikácie určitých esterov sorbitanu (E 491 sorbitanmonostearát, E 492 sorbitantristearát a E 495 sorbitanmonopalmitát) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - lehota: 5. septembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o košenilu, kyselinu karmínovú, karmíny (E 120) (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - lehota: 5. septembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o používanie nízkosubstituovanej hydroxypropylcelulózy (L-HPC) vo výživových doplnkoch (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - lehota: 6. septembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - lehota: 7. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o oktylgalát (E 311) a dodecylgalát (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - lehota: 18. septembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o kategóriu potravín 17 a používanie prídavných látok vo výživových doplnkoch (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - lehota: 18. septembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 na účely zlepšenia skúšok a postupov typového schvaľovania z hľadiska emisií ľahkých osobných a úžitkových vozidiel vrátane skúšok a postupov z hľadiska zhody v prevádzke a emisií počas skutočnej jazdy, ako aj zavedenia zariadení na monitorovanie spotreby paliva a elektrickej energie (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - lehota: 7. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: IMCO
stanovisko: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- návrh nariadenia Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti za referenčný rok 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - lehota: 10. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ITRE

- nariadenie Komisie, ktorým sa schvaľuje zmena technickej dokumentácie zemepisného označenia liehoviny zapísanej v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 110/2008, na základe ktorej sa zmenili jej hlavné špecifikácie „Ron de Guatemala“ (ZO) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - lehota: 7. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- rozhodnutie Komisie, ktorým sa menia rozhodnutia 2012/481/EÚ, 2014/391/EÚ, 2014/763/EÚ a 2014/893/EÚ, pokiaľ ide o obdobie platnosti ekologických kritérií udeľovania environmentálnej značky EÚ určitým výrobkom, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - lehota: 7. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie určitých aromatických látok zo zoznamu Únie (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - lehota: 18. október 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o kofeín a teobromín (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - lehota: 18. septembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- rozhodnutie Komisie o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore automobilového priemyslu podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - lehota: 17. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- rozhodnutie Komisie o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore výroby elektrických a elektronických zariadení v súlade s nariadením (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - lehota: 17. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ mazivám (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - lehota: 18. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - lehota: 10. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí abamektínu, acibenzolar-S-metylu, klopyralidu, emamektínu, fénhexamidu, fenpyrazamínu, fluazifopu-P, izofetamidu, Pasteuria nishizawae Pn1, mastenca E553B a tebukonazolu v určitých výrobkoch alebo na nich (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - lehota: 26. septembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí difenylamínu a oxadixylu v určitých výrobkoch alebo na nich (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - lehota: 26. septembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí penoxsulamu, triflumizolu a triflumurónu v určitých výrobkoch alebo na nich (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - lehota: 26. septembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diizobutyl-ftalát (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - lehota: 26. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- nariadenie Komisie, ktorým sa opravujú prílohy IV, VI a VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní a ktorým sa opravujú niektoré jazykové znenia príloh II, IV, V a VI k uvedenému nariadeniu (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - lehota: 23. novembra 2018)
predložené gestorskému výboru: AGRI

- nariadenie Komisie, ktorým sa do prílohy III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 zapisuje zemepisné označenie liehoviny „Карнобатска гроздова ракия“/„Гроздова ракия от Карнобат“/„Karnobatska grozdova rakya“/„Grozdova rakya ot Karnobat“ (ZO) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - lehota: 26. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- nariadenie Komisie, ktorým sa v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 zapisuje zemepisné označenie liehoviny „Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“ (ZO) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - lehota: 26. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne oznámenie