Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 10. september 2018 - StrasbourgKončna izdaja

15. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede specifikacij za nekatere sorbitan estre (E 491 – sorbitan monostearat, E 492 – sorbitan tristearat in E 495 – sorbitan monopalmitat) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - rok: 5. septembra 2018)
posredovano pristojnemu odboru: odbor ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede snovi košenilja, karminska kislina, karmini (E 120) (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - rok: 5. septembra 2018)
posredovano pristojnemu odboru: odbor ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede uporabe nizkosubstituirane hidroksipropil celuloze (L-HPC) v prehranskih dopolnilih (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - rok: 6. septembra 2018)
posredovano pristojnemu odboru: odbor ENVI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - rok: 7. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede oktilgalata (E 311) in dodecilgalata (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - rok: 18. september 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede kategorije živil 17 in uporabe aditivov za živila v prehranskih dopolnilih (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - rok: 18. september 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Direktive 2007/46/ES, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 zaradi izboljšanja preskusov in postopkov za homologacijo emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil, vključno s tistimi za skladnost v prometu in dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, ter zaradi uvedbe naprav za spremljanje porabe goriva in električne energije (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - rok: 7. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO
mnenje: ENVI (člen 54 Poslovnika)

- Predlog uredbe Komisije o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo za referenčno leto 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - rok: 10. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Uredba Komisije o odobritvi spremembe tehnične dokumentacije za geografsko označbo žgane pijače, registrirano v Prilogi III Uredbe (ES) št. 110/2008, s katero se spreminjajo njene glavne specifikacije: „Ron de Guatemala“ (GO) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - rok: 7. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Sklepa Komisije o spremembi sklepov 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU in 2014/893/EU glede obdobja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za nekatere proizvode ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - rok: 7. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika nekaterih aromatičnih snovi s seznama Unije (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - rok: 18. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede kofeina in teobromina (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - rok: 18. september 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o sektorskem referenčnem dokumentu o najboljših praksah okoljskega ravnanja, sektorskih kazalnikih okoljske uspešnosti in merilih odličnosti za sektor proizvodnje avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - rok: 17. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije osektorskem referenčnem dokumentu vzvezi znajboljšimi praksami okoljskega ravnanja, kazalniki okoljske uspešnosti za posamezne sektorje in merili odličnosti za kmetijski sektor vskladu zUredbo (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta oprostovoljnem sodelovanju organizacij vSistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - rok: 17. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje mazivom (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - rok: 18. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - rok: 10. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za abamektin, acibenzolar-S-metil, klopiralid, emamektin, fenheksamid, fenpirazamin, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talk E553B in tebukonazol v ali na nekaterih proizvodih (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - rok: 26. september 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za difenilamin in oksadiksil v ali na nekaterih proizvodih (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - rok: 26. september 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za penoksulam, triflumizol in triflumuron v ali na nekaterih proizvodih (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - rok: 26. september 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP), dibutil ftalata (DBP), benzil butil ftalata (BBP) in diizobutil ftalata (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - rok: 26. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika) IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o popravku prilog IV, VI in VII k Uredbi (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju krme v promet in njeni uporabi ter o popravku nekaterih jezikovnih različic prilog II, IV, V in VI k navedeni uredbi (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - rok: 23. november 2018)
posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Uredba Komisije o registraciji geografske označbe žgane pijače v prilogi III Uredbe (ES) št. 110/2008 „Карнобатска гроздова ракия“/ „Гроздова ракия от Карнобат“/ „Karnobatska grozdova rakya“/ „Grozdova rakya ot Karnobat“ (GO) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - rok: 26. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o registraciji geografske označbe žgane pijače v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 110/2008 „Гроздова ракия от Търговище /Grozdova rakya ot Targovishte“ (GO) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - rok: 26. oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika)

Zadnja posodobitev: 29. november 2018Pravno obvestilo