Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 september 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

15. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller specifikationerna för vissa sorbitanestrar (E491 sorbitanmonostearat, E492 sorbitantristearat och E495 sorbitanmonopalmitat) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - tidsfrist: 5 september 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI-utskottet

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller koschenill, karmin, karminsyra (E 120)(D056133/02 – 2018/2789(RPS) - tidsfrist: 5 september 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI-utskottet

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användning av lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa (L-HPC) i kosttillskott (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - tidsfrist: 6 september 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI-utskottet

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - tidsfrist: 7 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller oktylgallat (E 311) och dodecylgallat (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - tidsfrist: 18 september 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller livsmedelskategori 17 och användningen av livsmedelstillsatser i kosttillskott (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - tidsfrist: 18 september 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG samt kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) 2017/1151 i syfte att förbättra förfaranden och provningar för typgodkännande avseende utsläpp av lätta personbilar och lätta nyttofordon, inbegripet sådana för överensstämmelse hos fordon i drift och utsläpp vid verklig körning, och införa anordningar för övervakning av förbrukning av bränsle och elenergi (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - tidsfrist: 7 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Utkast till kommissionens förordning (EU) om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället för referensåret 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - tidsfrist: 10 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om godkännande av en ändring av kravspecifikationen för en geografisk beteckning för en spritdryck som tagits upp i bilaga III i förordning (EG) nr 110/2008, som har lett till en förändring av huvudkraven ”Ron de Guatemala” (GB) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - tidsfrist: 7 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens beslut om ändring av besluten 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU och 2014/893/EU vad gäller giltighetstiden för ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till vissa produkter och av tillhörande bedömnings- och kontrollkrav (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - tidsfrist: 7 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av vissa aromämnen från unionsförteckningen (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - tidsfrist: 18 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller koffein och teobromin (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - tidsfrist: 18 september 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om det sektorspecifika referensdokumentet för bästa miljöledningspraxis, indikatorer för sektorspecifik miljöprestanda och riktmärken för resultat i världsklass för biltillverkningssektorn enligt förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - tidsfrist: 17 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om det sektorspecifika referensdokumentet för bästa miljöledningspraxis, indikatorer för sektorspecifik miljöprestanda och riktmärken för resultat i världsklass för sektorn för tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning i enlighet med förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - tidsfrist: 17 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för smörjmedel (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - tidsfrist: 18 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - tidsfrist: 10 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för abamektin, acibenzolar-S-metyl, klopyralid, emamektin, fenhexamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talk E553B och tebukonazol i eller på vissa produkter (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - tidsfrist: 26 september 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för difenylamin och oxadixyl i eller på vissa produkter (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - tidsfrist: 26 september 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för penoxsulam, triflumizol och triflumuron i eller på vissa produkter (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - tidsfrist: 26 september 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP), benzylbutylftalat (BBP) och diisobutylftalat (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - tidsfrist: 26 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen) IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om rättelse av bilagorna IV, VI, VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, och om rättelse av vissa språkversioner av bilagorna II, IV, V och VI till den förordningen (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - tidsfrist: 23 november 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens förordning om registrering av en geografisk beteckning för spritdrycker i bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008 ”Карнобатска гроздова ракия” / ”Гроздова ракия от Карнобат” / ”Karnobatska grozdova rakya” / ”Grozdova rakya ot Karnobat” (GB) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - tidsfrist: 26 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om registrering av en geografisk beteckning för spritdrycker i bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008 ”Гроздова ракия от Търговище /Grozdova rakya ot Targovishte” (GB) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - tidsfrist: 26 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande