Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 10. september 2018 - StrasbourgKončna izdaja

17. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta(ES) št. 1224/2009, uredb Sveta(ES) št. 768/2005, (ES) št. 1967/2006 in (ES) št. 1005/2008 ter Uredbe (EU)2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede nadzora ribištva (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije) in spremembi [Uredbe (EU) 2018/XX [uredba Eurodac],] Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju kazenskega pregona], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ECRIS-TCN] ter Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, BUDG

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ETIAS], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju mejnih kontrol] in Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, BUDG

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe podrobnih tehničnih ukrepov za delovanje dokončnega sistema DDV za obdavčevanje trgovine med državami članicami (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin glede vsebine elektronske evidence (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, da v interesu Evropske unije sprejme pristop Ekvadorja in Ukrajine k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Cipru, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji in Združenemu kraljestvu, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmeta pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Luksemburgu in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

DEVE

mnenje :

BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi Programa za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo za obdobje 2021–2025, ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG

- Predlog direktive Sveta o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

ITRE, IMCO

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

ENVI, TRAN, AGRI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

INTA, ENVI, AGRI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

BUDG, ITRE, REGI

- Predlog direktive Sveta o vzpostavitvi potne listine EU za vrnitev in razveljavitvi Sklepa 96/409/SZVP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Irskem (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Irskem (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Hrvaškem (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2115/2005 in Uredbe Sveta (ES) št. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

PECH

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Nizozemske – EGF/2018/001NL/Financial service activities (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi programa pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi (program Ignalina) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EU) št. 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG

2) od odborov

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Spremembe 1 Memoranduma o sodelovanju NAT-I-9406 med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)) - odbor ITRE - Poročevalec: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 glede sposobnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi s sposobnostjo kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo ter o spremembi Direktive 98/26/ES, Direktive 2002/47/ES, Direktive 2012/30/EU, Direktive 2011/35/EU, Direktive 2005/56/ES, Direktive 2004/25/ES in Direktive 2007/36/ES (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) - odbor AFCO - Poročevalec: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Poročilo o enakopravnosti jezikov v digitalni dobi (2018/2028(INI)) - odbor CULT - Poročevalka: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Poročilo o svežnju strategije za javno naročanje (2017/2278(INI)) - odbor IMCO - Poročevalec: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Poročilo o vplivu kohezijske politike EU na Severnem Irskem (2017/2225(INI)) - odbor REGI - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

- Poročilo o Evropi v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU (2017/2257(INI)) - odbor TRAN - Poročevalec: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in zahtevami po razkritju ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (COM(2016)0850[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Peter Simon (A8-0242/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Poročilo o izvajanju specifičnih ukrepov za Grčijo v skladu z Uredbo 2015/1839 (2018/2038(INI)) - odbor REGI - Poročevalec: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Poročilo o preglednem in odgovornem upravljanju naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi (2018/2003(INI)) - odbor DEVE - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

- Poročilo o predlogu, s katerim se Svet poziva, naj v skladu s členom 7(1) Pogodbe o Evropski uniji ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi Madžarska lahko huje kršila temeljne vrednote Unije (2017/2131(INL)) - odbor LIBE - Poročevalka: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Poročilo o stanju odnosov med EU in ZDA (2017/2271(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Poročilo o stanju odnosov med EU in Kitajsko (2017/2274(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Bas Belder (A8-0252/2018)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov krmnih rastlin in žit, ki se izvajajo v Braziliji, in o enakovrednosti semena krmnih rastlin in žit, pridelanega v Braziliji, ter glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Moldaviji, ter o enakovrednosti semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, pridelanega v Moldaviji (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) - odbor AGRI - Poročevalec: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalec: Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 110/2008 v zvezi z nazivnimi količinami za dajanje enojno destiliranega žganja šoču, ki se proizvaja v kotlu in stekleniči na Japonskem, na trg Unije (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalec: Francisco Assis (A8-0256/2018)

- Poročilo o Evropskem akcijskem načrtu „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom (2017/2254(INI)) - odbor ENVI - Poročevalka: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo (2019–2020), ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) - odbor ITRE - Poročevalka: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 92/106/EGS o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Poročilo o evropski strategiji za plastiko v krožnem gospodarstvu (2018/2035(INI)) - odbor ENVI - Poročevalec: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Poročilo o odnosih med EU in tretjimi državami glede regulacije in nadzora finančnih storitev (2017/2253(INI)) - odbor ECON - Poročevalec: Brian Hayes (A8-0263/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti (uredba o kibernetski varnosti) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) - odbor ITRE - Poročevalka: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Poročilo o ukrepih za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima (2018/2055(INI)) - odbor FEMM - Poročevalka: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Poročilo o spodbujanju rasti in kohezije v obmejnih regijah EU (2018/2054(INI)) - odbor REGI - Poročevalec: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Poročilo o neenotni kakovosti proizvodov na enotnem trgu (2018/2008(INI)) - odbor IMCO - Poročevalka: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Poročilo o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih (2017/2128(INI)) - odbor ENVI - Poročevalec: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okvirih preventivnega prestrukturiranja, drugi priložnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ter spremembi Direktive 2012/30/EU (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) - odbor JURI - Poročevalka: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) - odbor EMPL - Poročevalec: David Casa (A8-0270/2018)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novi psihoaktivni snovi N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamid (ciklopropilfentanil) in 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamid (metoksiacetilfentanil) (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2018 za proračunsko leto 2018, priloženem predlogu za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo s strani Eurojusta (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Zadnja posodobitev: 29. november 2018Pravno obvestilo