Indekss 
Protokols
PDF 325kWORD 88k
Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Pilnvaru pārbaude
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 9.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts)
 10.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 13.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 15.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 16.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 17.Dokumentu iesniegšana
 18.Darba kārtība
 19.Eiropas Solidaritātes korpuss ***I (debates)
 20.Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis ***I (debates)
 21.ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju (debates)
 22.Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi (debates)
 23.2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi (debates)
 24.Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības (īss izklāsts)
 25.Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē (īss izklāsts)
 26.ES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā (īss izklāsts)
 27.Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā (īss izklāsts)
 28.Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži (īss izklāsts)
 29.Izaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos (īss izklāsts)
 30.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 31.Nākamās sēdes darba kārtība
 32.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


  1. 2018. gada 10.–13. septembra sēdes

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta 2018. gada 5. jūlijā pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.09.


3. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs nāca klajā ar paziņojumu, kurā pieminēja dažādās traģēdijas, kas šovasar skāra Eiropas valstis un kas prasīja neskaitāmu cilvēku dzīvības, jo īpaši ugunsgrēkus Grieķijā un Zviedrijā, Morandi tilta sabrukšanu Dženovā un postošos plūdus Raganello aizā Kalabrijā. Viņš pauda Parlamenta līdzjūtību upuru ģimenēm.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.


4. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Uzstājās Younous Omarjee par Parlamenta deputātu mandāta neatkarību (sēdes vadītājs atbildēja, ka šis jautājums tiks nodots Prezidijam izskatīšanai šī vakara Prezidija sanāksmē), Philippe Lamberts un Gabriele Zimmer.

Uzstājās Andrey Kovatchev, pieminot ceļu satiksmes negadījumu Bulgārijā 2018. gada 25. augustā, kurā gāja bojā 16 cilvēki (sēdes vadītājs pievienojās saistībā ar to paustajai līdzjūtībai).

Uzstājās Dobromir Sośnierz.


5. Parlamenta sastāvs

Burkhard Balz ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2018. gada 1. septembri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. pantu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.

°
° ° °

Itālijas kompetentās iestādes ir paziņojušas par Salvatore Domenico Pogliese ievēlēšanu Katānijas mēra amatā, sākot ar 2018. gada 14. jūlija.

Parlaments pieņēma zināšanai, ka saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. panta 3. punktu minētā amata ieņemšana nav savienojama ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, un paziņoja, ka, sākot ar 2018. gada 14. jūlija, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta.

°
° ° °

Igaunijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Igor Gräzin ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Kaja Kallas vietā, sākot ar 2018. gada 5. septembri.

Itālijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Giovanni Miccichè ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Salvatore Domenico Pogliese vietā, sākot ar 2018. gada 19. jūlija. Taču saistībā ar to, ka Giovanni Miccichè paredzētajā termiņā nebija atteicies no amata, ko viņš ieņēma Itālijā un kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem nebija savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, minētās iestādes paziņoja Parlamentam, ka, sākot ar 2018. gada 20. augustu, Giovanni Miccichè Eiropas Parlamenta deputāta mandāts tiek atsaukts. Vienlaikus tās paziņoja, ka Giovanni Miccichè vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar 2018. gada 20. augustu, ir iecelts Innocenzo Leontini.

Parlaments pieņēma zināšanai minēto deputātu iecelšanu amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Igor Gräzin un Innocenzo Leontini pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


6. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Tilly Metz mandātu, sākot ar 2018. gada 20. jūniju.


7. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis Verts/ALE, PPE, ALDE un GUE/NGL grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

ECON komiteja: Daniel Caspary;

ITRE komiteja: Igor Gräzin;

INTA komiteja: Christophe Hansen;

Īpašā komiteja terorisma jautājumos: Eva Joly — Romeo Franz vietā;

Delegācija ES un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Dimitrios Papadimoulis — Kostas Chrysogonos vietā;

Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā: Christophe Hansen.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


8. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par vairāku komiteju lēmumiem sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

- JURI komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Referente: Angelika Niebler (A8-0269/2018).

- JURI komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Referents: Pavel Svoboda (A8-0261/2018).

- ITRE komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA – ES Kiberdrošības aģentūru – un Regulas (ES) Nr. 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju (“Kiberdrošības akts”)) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Referente: Angelika Niebler (A8-0264/2018).

- TRAN komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/106/EEK par kopīgu noteikumu ieviešanu dažiem kombinētā kravas transporta veidiem starp dalībvalstīm (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Referente: Daniela Aiuto (A8-0259/2018).

- EMPL komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Referents: David Casa (A8-0270/2018).

- LIBE komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Referente: Tanja Fajon (A8-0261/2016).

- LIBE komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018).

- ECON komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Referente: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018).

- IMCO komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 un (ES) 2017/1369 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK, 2009/48/EK, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES un 2014/90/ES (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Referents: Nicola Danti (A8-0277/2018).

- IMCO komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Referents: Ivan Štefanec (A8-0274/2018).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas, proti, otrdienas, 2018. gada 11. septembra, pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


9. Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 137. panta 2. punktu ir saņēmis INTA komitejas pieprasījumu apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, lai tā sniegtu atzinumu par vietējo konsultatīvo grupu darbību.

Minēto pieprasījumu uzskatīs par apstiprinātu, ja 24 stundu laikā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nepieprasīs to izvirzīt balsošanai.


10. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

LIBE komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā:

- Kļūdu labojums P8_TA(2017)0411(COR01) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 30. novembra Regulā (ES) 2017/2226, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un Regulas (EK) Nr. 767/2008 un (ES) Nr. 1077/2011 (OV L 327, 9.12.2017., 20. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 25. oktobrī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu (P8_TA(2017)0411) - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) - LIBE komiteja).

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā paziņošanas kāda no politiskajām grupām vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


11. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju ir parakstījis turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES, un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmu, lai atbalstītu Savienības aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju (00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1166/2008 un (ES) Nr. 1337/2011 (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD)).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2018. gada 12. septembrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226 (00021/2018/LEX - C8-0398/2018 - 2016/0357A(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) izveides nolūkā groza Regulu (ES) 2016/794 (00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD)).


12. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000063/2018), kuru uzdeva Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini un Joëlle Mélin ENVI komitejas vārdā Padomei: Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas (B8-0036/2018);

—   (O-000064/2018), kuru uzdeva Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini un Joëlle Mélin ENVI komitejas vārdā Komisijai: Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas (B8-0037/2018).


13. Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)

Bija iesniegta plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (Reglamenta 130.b pants):

—   (O-000062/2018), kuru uzdeva Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā Komisijai: Eiropas dienas atzīšana par valsts svētku dienu nolūkā popularizēt ES vērtības (B8-0038/2018).


14. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu III pielikumu (C(2018)04209 – 2018/2800(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 9. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: AFCO, PETI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz inflācijas līmenim atbilstošu koriģēšanu maksām, kas maksājamas Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances darbību veikšanu attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 658/2014 (C(2018)04364 – 2018/2805(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 11. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 231/2013 groza attiecībā uz depozitāriju turēšanas pienākumiem (C(2018)04377 – 2018/2807(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 12. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON, JURI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/438 groza attiecībā uz depozitāriju turēšanas pienākumiem (C(2018)04379 – 2018/2806(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 12. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/61, lai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildinātu attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (C(2018)04404 – 2018/2809(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros sīkāk precizē uzraudzīto datu sniedzēju pārvaldības un kontroles prasības (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pieteikuma atzīšanas saņemšanai no atsauces dalībvalsts kompetentās iestādes un paziņojumā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) sniedzamās informācijas formu un saturu (C(2018)04426 – 2018/2818(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par satura minimumu sadarbības mehānismos ar to trešo valstu kompetentajām iestādēm, kuru tiesiskais regulējums un uzraudzības prakse atzīti par līdzvērtīgiem (C(2018)04427 – 2018/2814(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par uzraudzības funkcijas procedūrām un tā iezīmēm (C(2018)04430 – 2018/2813(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros sīkāk precizē, kā nodrošināt to, ka ievades dati ir atbilstīgi un pārbaudāmi, un ka tiek ieviestas datu sniedzēja iekšējās pārraudzības un pārbaudes procedūras, kas kritiski svarīga vai nozīmīga etalona administratoram ir jānodrošina, ja ievades datus sniedz finanšu pakalpojumu uzņēmumu tirdzniecības un korporatīvo finanšu jomas darbinieki (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par konkretizētiem rīcības kodeksa elementiem, kurus, balstoties uz datu sniedzēju sniegtiem ievades datiem, izstrādā etalonu administratori (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros noteikti papildu kritēriji, kas jāņem vērā kompetentajām iestādēm, izvērtējot, vai nozīmīgu etalonu administratoriem būtu jāpiemēro konkrētas prasības (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēta informācija, kas kritiski svarīgu vai nozīmīgu etalonu administratoriem jāsniedz par etalona noteikšanā izmantoto metodiku, par metodikas iekšējo pārskatīšanu un apstiprināšanu un par kārtību, kādā veicamas būtiskas izmaiņas metodikā (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem attiecībā uz informāciju, kas jānorāda, iesniedzot pieteikumu atļaujas saņemšanai un pieteikumu reģistrācijai (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par etalona administratora publicējama paziņojuma par etalonu satura konkretizēšanu un tā nepieciešamās atjaunināšanas gadījumiem (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza slimību sarakstu, kas dots II pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (C(2018)04785 - 2018/2835(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 21. augustu.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI, ENVI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, groza attiecībā uz Pakistānas iekļaušanu pielikuma I punkta tabulā (C(2018)05006 - 2018/2836(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 21. augustu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE.

Deleģēto aktu projekti, kuriem ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Deleģēto regulu (ES) Nr. 639/2014 groza attiecībā uz dažiem noteikumiem par zaļās saimniekošanas praksēm, kas izveidotas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013 (C(2018)04236 - 2018/2798(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 9. jūliju.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 papildu mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.


Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 groza attiecībā uz tirdzniecības standartiem augļu un dārzeņu nozarē (C(2018)04349 - 2018/2808(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 12. jūliju.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 papildu mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.


Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 515/2014 papildina attiecībā uz papildu budžeta piešķīrumu no ES budžeta ieceļošanas/izceļošanas sistēmas īstenošanai (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju.


Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 papildu mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.


Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Komisijas 2014. gada 25. jūlija Deleģēto regulu (ES) Nr. 1042/2014, ar ko papildina Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz atbildīgo iestāžu izraudzīšanu un pienākumiem pārvaldības un kontroles jomā un attiecībā uz revīzijas iestāžu statusu un pienākumiem C(2018)02857 – 2018/2705(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 16. maiju.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 papildu mēneši pēc Padomes pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

Deleģēto aktu projekti, kuriem pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros sīkāk precizē uzraudzīto datu sniedzēju pārvaldības un kontroles prasības (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju, pēc kompetentās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pieteikuma atzīšanas saņemšanai no atsauces dalībvalsts kompetentās iestādes un paziņojumā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) sniedzamās informācijas formu un saturu (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju, pēc kompetentās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par satura minimumu sadarbības mehānismos ar to trešo valstu kompetentajām iestādēm, kuru tiesiskais regulējums un uzraudzības prakse atzīti par līdzvērtīgiem (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju, pēc kompetentās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par uzraudzības funkcijas procedūrām un tā iezīmēm (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju, pēc kompetentās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros sīkāk precizē, kā nodrošināt to, ka ievades dati ir atbilstīgi un pārbaudāmi, un ka tiek ieviestas datu sniedzēja iekšējās pārraudzības un pārbaudes procedūras, kas kritiski svarīga vai nozīmīga etalona administratoram ir jānodrošina, ja ievades datus sniedz finanšu pakalpojumu uzņēmumu tirdzniecības un korporatīvo finanšu jomas darbinieki (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju, pēc kompetentās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par konkretizētiem rīcības kodeksa elementiem, kurus, balstoties uz datu sniedzēju sniegtiem ievades datiem, izstrādā etalonu administratori (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju, pēc kompetentās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros noteikti papildu kritēriji, kas jāņem vērā kompetentajām iestādēm, izvērtējot, vai nozīmīgu etalonu administratoriem būtu jāpiemēro konkrētas prasības (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju, pēc kompetentās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēta informācija, kas kritiski svarīgu vai nozīmīgu etalonu administratoriem jāsniedz par etalona noteikšanā izmantoto metodiku, par metodikas iekšējo pārskatīšanu un apstiprināšanu un par kārtību, kādā veicamas būtiskas izmaiņas metodikā (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju, pēc kompetentās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem attiecībā uz informāciju, kas jānorāda, iesniedzot pieteikumu atļaujas saņemšanai un pieteikumu reģistrācijai (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju, pēc kompetentās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par etalona administratora publicējama paziņojuma par etalonu satura konkretizēšanu un tā nepieciešamās atjaunināšanas gadījumiem (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. jūliju, pēc kompetentās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


15. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz dažu sorbitāna esteru (E 491 sorbitāna monostearāta, E 492 sorbitāna tristearāta un E 495 sorbitāna monopalmitāta) specifikācijām groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - termiņš: 2018. gada 5. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz košenilu, karmīnskābi, karmīniem (E 120) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu (D056133/02 - 2018/2789(RPS) - termiņš: 2018. gada 5. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz mazaizvietotas hidroksipropilcelulozes (L-HPC) lietošanu uztura bagātinātājos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu (D056136/03 - 2018/2794(RPS) - termiņš: 2018. gada 6. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula (ES), ar ko groza IV un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - termiņš: 2018. gada 7. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz oktilgallātu (E 311) un dodecilgallātu (E 312) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - termiņš: 2018. gada 18. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz 17. pārtikas kategoriju un pārtikas piedevu lietošanu uztura bagātinātājos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - termiņš: 2018. gada 18. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) 2017/1151 nolūkā uzlabot vieglo pasažieru un komerciālo transportlīdzekļu emisijas tipa apstiprināšanas testus un procedūras, ieskaitot par atbilstību ekspluatācijā un emisijām reālos braukšanas apstākļos, un ieviest ierīces degvielas un elektroenerģijas patēriņa pārraudzībai (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - termiņš: 2018. gada 7. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO
atzinums: ENVI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz 2019. pārskata gadu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - termiņš: 2018. gada 10. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas regula, ar ko apstiprina tādu tehniskās dokumentācijas grozījumu attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumā reģistrēto stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, ar kuru radītas izmaiņas tehniskās dokumentācijas galvenajos tehniskajos parametros “Ron de Guatemala” (ĢIN) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - termiņš: 2018. gada 7. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas lēmums, ar ko attiecībā uz tādu ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu, pēc kuriem piešķir ES ekomarķējumu noteiktiem produktiem, un saistīto novērtēšanas un verifikācijas prasību spēkā esības termiņu, groza Lēmumu 2012/481/ES, Lēmumu 2014/391/ES, Lēmumu 2014/763/ES un Lēmumu 2014/893/ES (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - termiņš: 2018. gada 7. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz konkrētu aromatizējošo vielu svītrošanu no Savienības saraksta groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - termiņš: 2018. gada 18. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz kofeīnu un teobromīnu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - termiņš: 2018. gada 18. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums par atsauces dokumentu, kas veltīts autoražošanas nozares vidiskās pārvaldības paraugpraksēm, nozares vidiskā veikuma rādītājiem un izcilības kritērijiem, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - termiņš: 2018. gada 17. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums par atsauces dokumentu, kas veltīts elektrisko un elektronisko ierīču ražošanas nozares vidiskās pārvaldības paraugpraksēm, nozares vidiskā veikuma rādītājiem un izcilības kritērijiem, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - termiņš: 2018. gada 17. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko nosaka ES ekomarķējuma kritērijus lubrikantiem (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - termiņš: 2018. gada 18. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - termiņš: 2018. gada 10. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza attiecībā uz abamektīna, acibenzolār-S-metila, klopiralīda, emamektīna, fenheksamīda, fenpirazamīna, fluazifopa-P, izofetamīda, Pasteuria nishizawae Pn1, talka E553B un tebukonazola maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - termiņš: 2018. gada 26. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III un V pielikumu groza attiecībā uz difenilamīna un oksadiksila maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - termiņš: 2018. gada 26. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz penoksulāma, triflumizola un triflumurona maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - termiņš: 2018. gada 26. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP), dibutilftalātu (DBP), benzilbutilftalātu (BBP) un diizobutilftalātu (DIBP) groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - termiņš: 2018. gada 26. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko labo IV, VI un VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko labo minētās regulas II, IV, V un VI pielikuma redakciju dažās valodās (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - termiņš: 2018. gada 23. novembris)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas regula, ar ko Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumā ieraksta stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Карнобатска Гроздова ракия” / “Гроздова ракия от Карнобат” / “Karnobatska grozdova rakya” / “Grozdova rakya ot Karnobat” (ĢIN) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - termiņš: 2018. gada 26. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumā reģistrē stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Гроздова ракия от Търговище /Grozdova rakya ot Targovishte” (ĢIN) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - termiņš: 2018. gada 26. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants)


16. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2018. gada februāra otrajā sesijā, aprīļa sesijā un maija pirmajā un otrajā sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Europarl”.


17. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 un attiecībā uz zivsaimniecības kontroli groza Padomes Regulas (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1005/2008 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1139 (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 – 2018/0193(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija) un groza [Regulu (ES) 2018/XX [Eurodac regula],] Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS tiesībaizsardzības jomā], Regulu (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN regula] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (robežas un vīzas) un groza Padomes Lēmumu 2004/512/EK, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Padomes Lēmumu 2008/633/TI, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2018/XX [ETIAS regula], Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS robežpārbaužu jomā] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulu (ES) 2015/1588 par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz sīki izstrādāto tehnisko pasākumu ieviešanu galīgās PVN sistēmas darbībai, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm, groza Direktīvu 2006/112/EK (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā groza attiecībā uz elektroniskā reģistra saturu (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko Austriju pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Ekvadoras un Ukrainas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko Apvienoto Karalisti, Austriju, Horvātiju, Kipru, Luksemburgu, Portugāli un Rumāniju pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Dominikānas Republikas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko Austriju un Rumāniju pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Hondurasas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko Austriju, Luksemburgu un Rumāniju pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Baltkrievijas un Uzbekistānas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību, tostarp attiecībām starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas Karalisti, no otras puses (Lēmums par aizjūras asociāciju) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

atzinums:

BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2021.–2025. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa" (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE, IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ENVI, TRAN, AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības rīcību pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

INTA, ENVI, AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 391/2009 groza attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

BUDG, ITRE, REGI

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko nosaka ES pagaidu ceļošanas dokumentu un atceļ Lēmumu 96/409/KĀDP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Padomes īstenošanas lēmums par to, lai Horvātija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā, un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2115/2005 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Nīderlandes pieteikumu EGF/2018/001 NL/Finanšu pakalpojumu darbības (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programmu Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā (Ignalinas programma) un atceļ Padomes Regulu (ES) Nr. 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības memoranda NAT-I-9406 starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību 1. grozījumu (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Rolandas Paksas (A8-0214/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 806/2014 groza attiecībā uz zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)) - ECON komiteja - Referents: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju un groza Direktīvu 98/26/EK, Direktīvu 2002/47/EK, Direktīvu 2012/30/ES, Direktīvu 2011/35/ES, Direktīvu 2005/56/EK, Direktīvu 2004/25/EK un Direktīvu 2007/36/EK (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)) - ECON komiteja - Referents: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) - AFCO komiteja - Referents: György Schöpflin (A8-0226/2018).

- Ziņojums par valodu līdztiesību digitālajā laikmetā (2018/2028(INI)) - CULT komiteja - Referente: Jill Evans (A8-0228/2018).

- Ziņojums par publiskā iepirkuma stratēģijas tiesību aktu kopumu (2017/2278(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Carlos Coelho (A8-0229/2018).

- Ziņojums par ES kohēzijas politikas ietekmi uz Ziemeļīriju (2017/2225(INI)) - REGI komiteja - Referents: Derek Vaughan (A8-0240/2018).

- Ziņojums par Eiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programmu (2017/2257(INI)) - TRAN komiteja - Referents: István Ujhelyi (A8-0241/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, ziņošanas un informācijas atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (COM(2016)0850[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - ECON komiteja - Referents: Peter Simon (A8-0242/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)) - ECON komiteja - Referents: Peter Simon (A8-0243/2018).

- Ziņojums par Grieķijai paredzētiem īpašajiem pasākumiem saskaņā ar Regulu 2015/1839 (2018/2038(INI)) - REGI komiteja - Referents: Pascal Arimont (A8-0244/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) - JURI komiteja - Referents: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Ziņojums par pārredzamu un atbildīgu dabas resursu pārvaldību jaunattīstības valstīs: meži (2018/2003(INI)) - DEVE komiteja - Referente: Heidi Hautala (A8-0249/2018).

- Ziņojums par priekšlikumu, kurā Padome tiek aicināta saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktu konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka Ungārija varētu nopietni pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir dibināta Savienība (2017/2131(INL)) - LIBE komiteja - Referente: Judith Sargentini (A8-0250/2018).

- Ziņojums par ES un ASV attiecību stāvokli (2017/2271(INI)) - AFET komiteja - Referents: Elmar Brok (A8-0251/2018).

- Ziņojums par ES un Ķīnas attiecību stāvokli (2017/2274(INI)) - AFET komiteja - Referents: Bas Belder (A8-0252/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Lēmumu 2003/17/EK groza attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz lopbarības augu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Brazīlijā, un attiecībā uz Brazīlijā ražotu lopbarības augu sēklu un graudaugu sēklu līdzvērtīgumu, un attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Moldovā, un attiecībā uz Moldovā ražotu graudaugu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu līdzvērtīgumu (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) - AGRI komiteja - Referents: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Francisco Assis (A8-0254/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 110/2008 groza attiecībā uz nominālajiem daudzumiem, lai Savienības tirgū laistu vienreizējas destilācijas ceļā ar “pot still” veida destilatoru Japānā ražotu un pudelēs pildītu šoču (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Francisco Assis (A8-0256/2018).

- Ziņojums par Eiropas “Viena veselība” rīcības plānu pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai (2017/2254(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Karin Kadenbach (A8-0257/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2019.–2020. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) - ITRE komiteja - Referente: Rebecca Harms (A8-0258/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/106/EEK par kopīgu noteikumu ieviešanu dažiem kombinētā kravas transporta veidiem starp dalībvalstīm (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Daniela Aiuto (A8-0259/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)) - JURI komiteja - Referents: Pavel Svoboda (A8-0261/2018).

- Ziņojums par Eiropas stratēģiju attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā (2018/2035(INI)) - ENVI komiteja - Referents: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018).

- Ziņojums par ES un trešo valstu attiecībām finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā (2017/2253(INI)) - ECON komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0263/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA – ES Kiberdrošības aģentūru – un Regulas (ES) Nr. 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju (“Kiberdrošības akts”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) - ITRE komiteja - Referente: Angelika Niebler (A8-0264/2018).

- Ziņojums par pasākumiem, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē (2018/2055(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Pina Picierno (A8-0265/2018).

- Ziņojums par izaugsmes un kohēzijas stimulēšanu ES pierobežas reģionos (2018/2054(INI)) - REGI komiteja - Referents: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018).

- Ziņojums par divējādas kvalitātes produktiem vienotajā tirgū (2018/2008(INI)) - IMCO komiteja - Referente: Olga Sehnalová (A8-0267/2018).

- Ziņojums par augu aizsardzības līdzekļu regulas (EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu (2017/2128(INI)) - ENVI komiteja - Referents: Pavel Poc (A8-0268/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) - JURI komiteja - Referente: Angelika Niebler (A8-0269/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) - EMPL komiteja - Referents: David Casa (A8-0270/2018).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajām psihoaktīvajām vielām N-fenil-N-[1-(2- feniletil)piperidīn-4-il]ciklopropānkarboksamīdam (ciklopropilfentanilam) un 2- metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]acetamīdam (metoksiacetilfentanilam) (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Branislav Škripek (A8-0271/2018).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2018 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018).

- * Ziņojums par projektu Padomes lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Albāniju (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Laura Ferrara (A8-0275/2018).


18. Darba kārtība

Bija izdalīts 2018. gada septembra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 626.050/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena

ECR grupas pieprasījums iekļaut kā piekto punktu pēcpusdienas darba kārtībā pēc debatēm par Pascal Arimont ziņojumu (A8-0244/2018) par Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem (GDKP 29. punkts) Komisijas paziņojumu par 2018. gada jūlijā notikušajiem ugunsgrēkiem pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumiem.

Uzstājās Notis Marias ECR grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

GUE/NGL grupas pieprasījums iekļaut kā piekto punktu pēcpusdienas darba kārtībā pēc debatēm par Pascal Arimont ziņojumu (A8-0244/2018) par Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem (GDKP 29. punkts) Padomes un Komisijas paziņojumu par nesenajiem mežu ugunsgrēkiem Atikas reģiona austrumu daļā. Debašu noslēgumā tiktu iesniegti rezolūciju priekšlikumi, par kuriem tiktu balsots ceturtdien.

Uzstājās Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Uzstājās Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, prasot, lai šis temats tiktu paplašināts, ietverot ugunsgrēkus, kas skāruši arī citas Eiropas valstis, ne tikai Grieķiju, Sofia Sakorafa un Notis Marias, kurš atkārtoja savu prasību.

Balsojot pēc saraksta (265 par, 23 pret, 7 atturas), Parlaments apstiprināja ECR grupas pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (146 par, 137 pret, 13 atturas), Parlaments apstiprināja GUE/NGL grupas pieprasījumu.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

rezolūciju priekšlikumi: otrdiena, 2018. gada 11. septembris, plkst. 12.00;

grozījumi un kopīgie rezolūciju priekšlikumi: trešdiena, 2018. gada 12. septembris, plkst. 12.00;

grozījumi kopīgajos rezolūciju priekšlikumos: trešdiena, 2018. gada 12. septembris, plkst. 13.00;

pieprasījumi balsot atsevišķi un pieprasījumi balsot pa daļām: trešdiena, 2018. gada 12. septembris, plkst. 19.00.

Otrdiena

S&D grupas pieprasījums iekļaut kā sesto punktu pēcpusdienas darba kārtībā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par Khan el-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošo nojaukšanu. Debašu noslēgumā tiktu iesniegti rezolūciju priekšlikumi, par kuriem tiktu balsots ceturtdien.

Uzstājās Soraya Post S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (168 par, 105 pret, 15 atturas).

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

rezolūciju priekšlikumi: otrdiena, 2018. gada 11. septembris, plkst. 12.00;

grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumi: trešdiena, 2018. gada 12. septembris, plkst. 12.00;

grozījumi kopīgajos rezolūciju priekšlikumos: trešdiena, 2018. gada 12. septembris, plkst. 13.00;

pieprasījumi balsot atsevišķi un pieprasījumi balsot pa daļām: trešdiena, 2018. gada 12. septembris, plkst. 19.00.

Uzstājās Philippe Lamberts, prasot Padomes prezidentvalsts klātbūtni debatēs par stāvokli Ungārijā (GDKP 19. punkts) (sēdes vadītājs atbildēja, ka par šāda lēmuma pieņemšanu ir atbildīga Padome), Marek Jurek un Maria João Rodrigues (Padomes pārstāvis norādīja, ka Padomes prezidentvalsts būs klāt debatēs).

Trešdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Ceturtdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

19. Eiropas Solidaritātes korpuss ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Helga Trüpel (A8-0060/2018).

Helga Trüpel iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Brando Benifei (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs) un Eleonora Forenza (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Uzstājās Tiemo Wölken (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Krzysztof Hetman (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Czesław Adam Siekierski (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Julie Ward S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, María Teresa Giménez Barbat ALDE grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Francesc Gambús, Liliana Rodrigues, Patrick O'Flynn un Franz Obermayr.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos un Krisztina Morvai.

Uzstājās Tibor Navracsics un Helga Trüpel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.9.2018. protokola 6.11. punkts.


SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

20. Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Ruža Tomašić (A8-0227/2018).

Ruža Tomašić iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Csaba Sógor (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Lambert van Nistelrooij PPE grupas vārdā, Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Louis-Joseph Manscour un Matthijs van Miltenburg.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Krisztina Morvai.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Ruža Tomašić.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.9.2018. protokola 6.12. punkts.


21. ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju (debates)

Ziņojums par ES kohēzijas politikas ietekmi uz Ziemeļīriju [2017/2225(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0240/2018).

Derek Vaughan iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Uzstājās Andrey Novakov PPE grupas vārdā, John Howarth S&D grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Lambert van Nistelrooij un Joachim Zeller.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Izaskun Bilbao Barandica un Julie Ward.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Corina Crețu un Derek Vaughan.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.9.2018. protokola 6.6. punkts.


22. Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi (debates)

Ziņojums par Grieķijai paredzētiem īpašajiem pasākumiem saskaņā ar Regulu 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Pascal Arimont (A8-0244/2018).

Pascal Arimont iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Uzstājās Maria Spyraki PPE grupas vārdā, Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Iskra Mihaylova ALDE grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Lambert van Nistelrooij un Konstantinos Papadakis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios un Krisztina Morvai.

Uzstājās Corina Crețu un Pascal Arimont.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.9.2018. protokola 6.7. punkts.


23. 2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi (debates)

Komisijas paziņojums: 2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi (2018/2847(RSP)).

Corina Crețu (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Maria Spyraki PPE grupas vārdā, Miltiadis Kyrkos S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa un Georgios Kyrtsos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios un Konstantinos Papadakis.

Uzstājās Corina Crețu.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2018. protokola 10.8. punkts.


24. Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības (īss izklāsts)

Ziņojums par risinājumiem attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības [2017/2277(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Jana Žitňanská (A8-0208/2018).

Jana Žitňanská iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai un Maria Grapini.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 11.9.2018. protokola 6.8. punkts.


25. Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē (īss izklāsts)

Ziņojums par pasākumiem, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē [2018/2055(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Pina Picierno (A8-0265/2018).

Pina Picierno iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Krisztina Morvai un Maria Gabriela Zoană.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 11.9.2018. protokola 6.14. punkts.


26. ES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā (īss izklāsts)

Ziņojums par ES un trešo valstu attiecībām finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā [2017/2253(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0263/2018).

Brian Hayes iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jonás Fernández.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 11.9.2018. protokola 6.9. punkts.


27. Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā (īss izklāsts)

Ziņojums par valodu līdztiesību digitālajā laikmetā [2018/2028(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Jill Evans (A8-0228/2018).

Jill Evans iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Helga Stevens, Maria Lidia Senra Rodríguez, Algirdas Saudargas un Michaela Šojdrová.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 11.9.2018. protokola 6.15. punkts.


28. Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži (īss izklāsts)

Ziņojums par pārredzamu un atbildīgu dabas resursu pārvaldību jaunattīstības valstīs: meži [2018/2003(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0249/2018).

Heidi Hautala iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward, Kateřina Konečná, Jean-Luc Schaffhauser un Maria Arena.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 11.9.2018. protokola 6.16. punkts.


29. Izaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos (īss izklāsts)

Ziņojums par izaugsmes un kohēzijas stimulēšanu ES pierobežas reģionos [2018/2054(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018).

Krzysztof Hetman iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Daniel Buda, Maria Grapini un Aleksander Gabelic.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 11.9.2018. protokola 6.10. punkts.


30. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Pál Csáky, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Matt Carthy, Zoltán Balczó, László Tőkés, Maria Grapini, Marek Jurek, Martina Anderson, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Andrea Bocskor, Michela Giuffrida un Anna Záborská.


31. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 626.050/OJMA).


32. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. novembrisJuridisks paziņojums