Index 
Proces-verbal
PDF 341kWORD 89k
Luni, 10 septembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Componența Parlamentului
 6.Verificarea prerogativelor
 7.Componența comisiilor și delegațiilor
 8.Negocieri înainte de prima lectură a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 9.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 10.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 13.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 14.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 15.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 16.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 17.Depunere de documente
 18.Ordinea lucrărilor
 19.Corpul european de solidaritate ***I (dezbatere)
 20.Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general ***I (dezbatere)
 21.Impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord (dezbatere)
 22.Măsuri specifice referitoare la Grecia (dezbatere)
 23.Incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (dezbatere)
 24.Metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate (prezentare succintă)
 25.Măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE (prezentare succintă)
 26.Relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare (prezentare succintă)
 27.Egalitatea limbilor în epoca digitală (prezentare succintă)
 28.Gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile (prezentare succintă)
 29.Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE (prezentare succintă)
 30.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 31.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 32.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 5 iulie 2018, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.09.


3. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație în care a evocat situațiile dramatice cu care s-au confruntat statele europene în vara aceasta și care s-au soldat cu numeroase victime, în special incendiile din Grecia și Suedia, prăbușirea podului Morandi la Genova și viitura din Canionul Raganello din regiunea Calabria. A transmis familiilor victimelor condoleanțe în numele Parlamentului.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.


4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Au intervenit: Younous Omarjee privind independența mandatului deputaților (Președintele a răspuns că acest subiect va fi discutat în cadrul Biroului la reuniunea sa din această seară), Philippe Lamberts și Gabriele Zimmer.

A intervenit Andrey Kovatchev privind accidentul rutier care a făcut 16 victime în Bulgaria la 25 august 2018 (Președintele a subscris).

A intervenit Dobromir Sośnierz.


5. Componența Parlamentului

Burkhard Balz și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 1 septembrie 2018.

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat existența locului vacant cu efect de la data respectivă și a informat autoritatea națională în cauză.

°
° ° °

Autoritățile competente italiene au comunicat alegerea lui Salvatore Domenico Pogliese ca primar al municipalității din Catania, cu efect de la 14 iulie 2018.

Parlamentul a luat act de faptul că, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, această funcție este incompatibilă cu cea de deputat european și a constatat existența locului vacant cu efect din 14 iulie 2018.

°
° ° °

Autoritățile estoniene competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Igor Gräzin, în locul lui Kaja Kallas, ca deputat în Parlament, cu efect de la 5 septembrie 2018.

Autoritățile competente italiene au comunicat alegerea în Parlamentul Europea a lui Giovanni Miccichè, care îl înlocuiește pe Salvatore Domenico Pogliese cu efect de la 19 iulie 2018. Totuși, deoarece Giovanni Miccichè nu a renunțat în termenul prevăzut la o funcție pe care o ocupă în Italia și care nu este compatibilă cu cea de deputat european în temeiul dreptului național, autoritățile menționate au notificat ulterior Parlamentul cu privire la revocarea mandatului său în Parlamentul Europea cu efect de la 20 august 2018. În același timp, acestea au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Innocenzo Leontini, care îl înlocuiește pe Giovanni Miccichè cu efect de la 20 august 2018.

Parlamentul a luat act de alegerea lor.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Igor Gräzin și Innocenzo Leontini se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


6. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatul lui Tilly Metz cu efect de la 20 iunie 2018.


7. Componența comisiilor și delegațiilor

Le Président a primit din partea Grupului Verts/ALE, PPE, ALDE și a Grupului GUE/NGL următoarele cereri de numire:

ECON: Daniel Caspary

ITRE: Igor Gräzin

INTA: Christophe Hansen

Comisia specială pentru combaterea terorismului: Eva Joly care îl înlocuiește pe Romeo Franz

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Fosta Republică Iugoslavă Macedonia: Dimitrios Papadimoulis care îl înlocuiește pe Kostas Chrysogonos

Delegația la Comisia parlamentară CARIFORUM-UE: Christophe Hansen.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


8. Negocieri înainte de prima lectură a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

- JURI, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Raportoare: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- JURI, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Raportor: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- ITRE, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Raportoare: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- TRAN, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Raportoare: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- EMPL, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Raportor: David Casa (A8-0270/2018)

- LIBE, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Raportoare: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- LIBE, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ECON, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- IMCO, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 și (UE) 2017/1369 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE și 2014/90/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Raportor: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- IMCO, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Raportor: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de mâine, marți 11 septembrie 2018, la miezul nopții, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


9. Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Președintele a anunțat că a primit, în conformitate cu articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, o cerere a Comisiei INTA de consultare a Comitetului Economic și Social în vederea emiterii de către acesta a unui aviz referitor la funcționarea grupurilor consultative interne.

Cererea se consideră adoptată, cu excepția cazului în care, în termen de 24 de ore de la momentul la care se face anunțul, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus solicită supunerea la vot.


10. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia LIBE a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

- Rectificare P8_TA(2017)0411(COR01) la Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011 (JO L 327, 9.12.2017, p. 20) (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 octombrie 2017 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - LIBE)

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificarea se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în termen de douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de deputați care ating cel puțin pragul redus, solicită ca aceasta să fie supusă la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.


11. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat că, împreună cu președintele Consiliului, a semnat următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD))

- Regulamentul Parlamentului european și al Consiliului de instituire a Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii (00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011 (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD))

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 12 septembrie 2018, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (00021/2018/LEX - C8-0398/2018 - 2016/0357A(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) (00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD))


12. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000063/2018) adresată de Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini și Joëlle Mélin, în numele ENVI, Consiliului: Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (B8-0036/2018)

—   (O-000064/2018) adresată de Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini și Joëlle Mélin, în numele ENVI, Comisiei: Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (B8-0037/2018).


13. Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)

A fost depusă următoarea interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (articolul 130b din Regulamentul de procedură):

—   (O-000062/2018) adresată de Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Recunoașterea Zilei Europei ca sărbătoare legală, în vederea promovării valorilor UE (B8-0038/2018).


14. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlementului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească (C(2018)04209 - 2018/2800(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 9 iulie 2018

retrimis comisiei competente: AFCO, PETI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 658/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la ajustarea în funcție de rata inflației a cuantumurilor taxelor datorate Agenției Europene pentru Medicamente pentru desfășurarea de activități de farmacovigilență cu privire la medicamentele de uz uman (C(2018)04364 - 2018/2805(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 iulie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 în ceea ce privește sarcinile de păstrare ale depozitarilor (C(2018)04377 - 2018/2807(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 12 iulie 2018

retrimis comisiei competente: ECON, JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/438 în ceea ce privește sarcinile de păstrare ale depozitarilor (C(2018)04379 - 2018/2806(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 12 iulie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/61 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit (C(2018)04404 - 2018/2809(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 iulie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu cerințele în materie de guvernanță și de control aplicabile contribuitorilor supravegheați (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 iulie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Anexă la Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează forma și conținutul ce trebuie respectate pentru cererile de recunoaștere depuse la autoritatea competentă din statul membru de referință și pentru prezentarea de informații în notificarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 iulie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care determină conținutul minim al acordurilor de cooperare cu autoritățile competente din țările terțe ale căror cadre juridice și practici de supraveghere au fost recunoscute ca fiind echivalente (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 iulie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Anexă la Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru procedurile și caracteristicile funcției de supraveghere (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 iulie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu modalitățile prin care să se asigure caracterul adecvat și verificabil al datelor de intrare, precum și procedurile interne de supraveghere și verificare pe care administratorul unui indice de referință critic sau semnificativ trebuie să se asigure că le instituie un contribuitor în cazul în care datele de intrare sunt furnizate de o funcție de front office (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 iulie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu elementele codului de conduită pe care trebuie să îl elaboreze administratorii indicilor de referință bazați pe datele de intrare provenite de la contribuitori (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 iulie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează mai detaliat criteriile pe care autoritățile competente trebuie să le ia în considerare atunci când evaluează dacă administratorii indicilor de referință semnificativi ar trebui să respecte anumite cerințe (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 iulie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu informațiile care trebuie furnizate de administratorii indicilor de referință critici sau semnificativi în legătură cu metodologia utilizată pentru determinarea indicelui de referință, cu evaluarea internă și aprobarea metodologiei, precum și în legătură cu procedurile pentru modificarea substanțială a metodologiei (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 iulie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru informațiile care trebuie furnizate într-o cerere de autorizare și într-o cerere de înregistrare (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 iulie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu conținutul declarației privind indicele de referință pe care trebuie să o publice administratorul unui indice de referință și cazurile în care această declarație trebuie actualizată (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 iulie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a listei bolilor stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (C(2018)04785 - 2018/2835(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 august 2018

retrimis comisiei competente: AGRI, ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei(UE)2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea Pakistanului în tabelul prevăzut la punctul I din anexă (C(2018)05006 - 2018/2836(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 21 august 2018

retrimis comisiei competente: ECON, LIBE

Proiecte de acte delegate pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la practicile de ecologizare instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2018)04236 - 2018/2798(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 9 iulie 2018

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor la cererea Parlamentului European cu 2 luni în plus.

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește standardele de comercializare în sectorul fructelor și legumelor (C(2018)04349 - 2018/2808(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 iulie 2018

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor la cererea Parlamentului European cu 2 luni în plus.

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 în ceea ce privește alocarea unei finanțări suplimentare de la bugetul UE pentru punerea în aplicare a Sistemului de intrare/ieșire (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 iulie 2018

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor la cererea Parlamentului European cu 2 luni în plus.

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea și la responsabilitățile de gestionare și control ale autorităților responsabile și cu privire la statutul și la obligațiile autorităților de audit (C(2018)02857 – 2018/2705(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 mai 2018

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor la cererea Consiliului cu 2 luni în plus.

retrimis comisiei competente: LIBE

Proiecte de acte delegate pentru care termenul a fost prelungit de la o lună la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu cerințele în materie de guvernanță și de control aplicabile contribuitorilor supravegheați (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 iulie 2018, la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON

- Anexă la Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează forma și conținutul ce trebuie respectate pentru cererile de recunoaștere depuse la autoritatea competentă din statul membru de referință și pentru prezentarea de informații în notificarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 iulie 2018, la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care determină conținutul minim al acordurilor de cooperare cu autoritățile competente din țările terțe ale căror cadre juridice și practici de supraveghere au fost recunoscute ca fiind echivalente (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 iulie 2018, la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON

- Anexă la Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru procedurile și caracteristicile funcției de supraveghere (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 iulie 2018, la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu modalitățile prin care să se asigure caracterul adecvat și verificabil al datelor de intrare, precum și procedurile interne de supraveghere și verificare pe care administratorul unui indice de referință critic sau semnificativ trebuie să se asigure că le instituie un contribuitor în cazul în care datele de intrare sunt furnizate de o funcție de front office (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 iulie 2018, la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu elementele codului de conduită pe care trebuie să îl elaboreze administratorii indicilor de referință bazați pe datele de intrare provenite de la contribuitori (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 iulie 2018, la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează mai detaliat criteriile pe care autoritățile competente trebuie să le ia în considerare atunci când evaluează dacă administratorii indicilor de referință semnificativi ar trebui să respecte anumite cerințe (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 iulie 2018, la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu informațiile care trebuie furnizate de administratorii indicilor de referință critici sau semnificativi în legătură cu metodologia utilizată pentru determinarea indicelui de referință, cu evaluarea internă și aprobarea metodologiei, precum și în legătură cu procedurile pentru modificarea substanțială a metodologiei (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 iulie 2018, la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru informațiile care trebuie furnizate într-o cerere de autorizare și într-o cerere de înregistrare (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 iulie 2018, la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu conținutul declarației privind indicele de referință pe care trebuie să o publice administratorul unui indice de referință și cazurile în care această declarație trebuie actualizată (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 iulie 2018, la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON


15. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru anumiți esteri de sorbitan (E 491 Monostearat de sorbitan, E492 Tristearat de sorbitan și E 495 Monopalmitat de sorbitan) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - termen: 5 septembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește aditivul alimentar coșenila, acidul carminic, carminele (E 120) (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - termen: 5 septembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește utilizarea hidroxipropilcelulozei de joasă substituție (L-HPC) în suplimentele alimentare (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - termen: 6 septembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor IV și V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - termen: 7 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește galatul de octil (E 311) și galatul de dodecil (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - termen: 18 septembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește categoria de produse alimentare 17 și utilizarea aditivilor alimentari în suplimentele alimentare (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - termen: 18 septembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Directivei 2007/46/CE, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) 2017/1151 al Comisiei în scopul îmbunătățirii testărilor și procedurilor de omologare de tip referitoare la emisiile provenite de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale, inclusiv a celor referitoare la conformitatea în funcțiune și la emisii în condiții de conducere reale și în scopul introducerii de dispozitive pentru monitorizarea consumului de combustibil și de energie electrică (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - termen: 7 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: IMCO
aviz: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Proiect de regulament al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională pentru anul de referință 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - termen: 10 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul Comisiei de aprobare a unei modificări aduse dosarului tehnic al unei indicații geografice a unei băuturi spirtoase înregistrate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008, care a condus la modificarea specificațiilor sale de bază „Ron de Guatemala” (IG) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - termen: 7 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziilor 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE și 2014/893/UE în ceea ce privește perioada de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - termen: 7 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ștergerea de pe lista Uniunii a anumitor substanțe aromatizante (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - termen: 18 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cafeina și teobromina (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - termen: 18 septembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei privind documentul de referință sectorial referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de performanță de mediu și la parametrii de excelență pentru sectorul producției de automobile, elaborat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - termen: 17 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei privind documentul de referință sectorial referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de performanță de mediu și la parametrii de excelență pentru sectorul producției de echipamente electrice și electronice, elaborat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - termen: 17 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru lubrifianți (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - termen: 18 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - termen: 10 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de abamectin, acibenzolar-S-metil, clopiralid, emamectin, fenhexamid, fenpirazamină, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talc E553B și tebuconazol din sau de pe anumite produse (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - termen: 26 septembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de difenilamină și oxadixil din sau de pe anumite produse (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - termen: 26 septembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de penoxsulam, triflumizol și triflumuron din sau de pe anumite produse (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - termen: 26 septembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește ftalatul de bis(2-etilhexil) (DEHP), ftalatul de dibutil (DBP), ftalatul de butil și de benzil (BBP) și ftalatul de diizobutil (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - termen: 26 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură) IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de rectificare a anexelor IV, VI și VII la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor și de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale anexelor II, IV, V și VI la respectivul regulament (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - termen: 23 noiembrie 2018)
retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul Comisiei de înregistrare a unei indicații geografice de băutură spirtoasă în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 „Карнобатска гроздова ракия” / „Гроздова ракия от Карнобат” / „Karnobatska grozdova rakya” / „Grozdova rakya ot Karnobat” (IG) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - termen: 26 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de înregistrare a unei indicații geografice de băutură spirtoasă în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 „Гроздова ракия от Търговище /Grozdova rakya ot Targovishte” (IG) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - termen: 26 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)


16. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune februarie II, aprilie, mai I și mai II 2018 sunt disponibile pe site-ul Europarl.


17. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1005/2008 ale Consiliului și a Regulamentului (UE)2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controlul pescuitului (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

ENVI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe înmaterie civilă sau comercială (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

JURI

- Propunere modificată de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) și de modificare a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind Eurodac)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind ECRIS-TCN)] și a [Regulamentului (UE)2018/XX (Regulamentul privind eu-LISA)] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, BUDG

- Propunere modificată de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, aRegulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, aRegulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului (UE) 2017/2226, aRegulamentului(UE) 2018/XX [Regulamentul privind ETIAS], aRegulamentului(UE)2018/XX [Regulamentul privind SIS în domeniul verificărilor la frontiere] și a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, BUDG

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1588 al Consiliului din 13 iulie 2015 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea măsurilor tehnice detaliate privind funcționarea sistemului definitiv de TVA pentru impozitarea comerțului dintre statele membre (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Ecuadorului și a Ucrainei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE))

retrimis

comisiei competente :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei, a Ciprului, a Croației, a Luxemburgului, a Portugaliei, a României și a Regatului Unit să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii Dominicane la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

retrimis

comisiei competente :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Hondurasului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE))

retrimis

comisiei competente :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei, a Luxemburgului și a României să accepte, în interesul UniuniiEuropene, aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE))

retrimis

comisiei competente :

JURI

- Propunerea de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS))

retrimis

comisiei competente :

DEVE

aviz :

BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Propunere de regulament al Consiliului de instituire a programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru perioada 2021-2025 de completare a programului-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa” (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

BUDG

- Propunere de directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

ITRE, IMCO

- Propunere de decizia a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

ENVI, TRAN, AGRI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

INTA, ENVI, AGRI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

BUDG, ITRE, REGI

- Propunere de directivă a Consiliului de instituire a unui document de călătorie provizoriu al UE și de abrogare a Deciziei 96/409/PESC (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Irlanda (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Irlanda (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Proiect de decize de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Croația (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unor măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest și de abrogare a Regulamentului(CE) nr. 2115/2005 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1386/2007 al Consiliului (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Țărilor de Jos – EGF/2018/001NL/Activități de servicii financiare (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de regulament al Consiliului de instituire a programului de asistență pentru dezafectarea centralei nucleare Ignalina din Lituania (programul Ignalina) și de aborgare a Regulamentului (UE) nr. 1369/2013 al Consiliului (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

BUDG

2) de comisiile parlamentare

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Modificării 1 la Memorandumul de cooperare NAT-I-9406 dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)) - ITRE - Raportor: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)) - ECON - Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a Directivei 2004/25/CE și a Directivei 2007/36/CE (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)) - ECON - Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) - AFCO - Raportor: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Raport referitor la egalitatea limbilor în epoca digitală (2018/2028(INI)) - CULT - Raportoare: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Raport referitor la pachetul privind strategia de achiziții publice (2017/2278(INI)) - IMCO - Raportor: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Raport referitor la impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord (2017/2225(INI)) - REGI - Raportor: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

- Raport referitor la Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE (2017/2257(INI)) - TRAN - Raportor: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărțile centrale, expunerile față de organismele de plasament colectiv, expunerile mari, cerințele de raportare și publicare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (COM(2016)0850[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - ECON - Raportor: Peter Simon (A8-0242/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)) - ECON - Raportor: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a unor măsuri specifice referitoare la Grecia în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1839 (2018/2038(INI)) - REGI - Raportor: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) - JURI - Raportor: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Raport referitor la gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile (2018/2003(INI)) - DEVE - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

- Raport privind o propunere prin care invită Consiliul să stabilească, în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea (2017/2131(INL)) - LIBE - Raportoare: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Raport referitor la stadiul actual al relațiilor UE-SUA (2017/2271(INI)) - AFET - Raportor: Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Raport referitor la stadiul actual al relațiilor UE-China (2017/2274(INI)) - AFET - Raportor: Bas Belder (A8-0252/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Brazilia la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Brazilia, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și textile și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și textile produse în Moldova (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) - AGRI - Raportor: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) - TRAN - Raportor: Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 în ceea ce privește cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată, produs în alambic și îmbuteliat în Japonia (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)) - ENVI - Raportoare: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pentru a se ține cont de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)) - TRAN - Raportor: Francisco Assis (A8-0256/2018)

- Raport referitor la planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM) (2017/2254(INI)) - ENVI - Raportoare: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) - ITRE - Raportoare: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - TRAN - Raportoare: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)) - ECON - Raportor: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)) - JURI - Raportor: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Raport referitor la o strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară (2018/2035(INI)) - ENVI - Raportor: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Raport referitor la relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare (2017/2253(INI)) - ECON - Raportor: Brian Hayes (A8-0263/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) - ITRE - Raportoare: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Raport referitor la prevenirea și combaterea hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică a UE (2018/2055(INI)) - FEMM - Raportoare: Pina Picierno (A8-0265/2018)

- Raport referitor la stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE (2018/2054(INI)) - REGI - Raportor: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

- Raport referitor la diferențele de calitate ce caracterizează unele produse de pe piața unică (2018/2008(INI)) - IMCO - Raportoare: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind produsele fitosanitare (2017/2128(INI)) - ENVI - Raportor: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) - JURI - Raportoare: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) - EMPL - Raportor: David Casa (A8-0270/2018)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aplicarea unor măsuri de control în privința noilor substanțe psihoactive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropancarboxamidă (ciclopropilfentanil) și 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidă (metoxiacetilfentanil) (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)) - LIBE - Raportor: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) - BUDG - Raportor: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)) - BUDG - Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Albania (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)) - LIBE - Raportoare: Laura Ferrara (A8-0275/2018)


18. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din septembrie 2018 (PE 626.050/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Cererea a grupului ECR de a înscrie pe ordinea de zi de după-amiază, ca al cincilea punct, după dezbaterea raportului lui Pascal Arimont (A8-0244/2018) referitor la "Măsuri specifice referitoare la Grecia" (punctul 29 din PDOJ), o declarație a Comisiei referitoare la "Incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE".

A intervenit Notis Marias, în numele Grupului ECR, care a justificat cererea.

Cerere a grupului GUE/NGL de a înscrie pe ordinea de zi a după-amiezei, ca al cincilea punct, după dezbaterea raportului lui Pascal Arimont (A8-0244/2018) referitor la "Măsuri specifice referitoare la Grecia" (punctul 29 din PDOJ), declarații ale Consiliului și ale Comisiei referitoare la „Incendiile forestiere recente din estul regiunii Attica”. La sfârșitul dezbaterii ar urma să fie prezentate propuneri de rezoluție, care ar fi supuse la vot joi.

A intervenit Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, care a justificat cererea.

Au intervenit: Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, care a cerut ca subiectul dezbaterii să fie extins la incendiile care au afectat și alte state europene, în afară de Grecia, Sofia Sakorafa, și Notis Marias, acesta din urmă pentru a-și repeta cererea.

Cu AN (265 pentru, 23 împotrivă, 7 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea grupului ECR.

Cu AN (146 pentru, 137 împotrivă, 13 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea grupului GUE/NGL.

Au fost stabilite următoarele termene de depunere:

propuneri de rezoluție: marți 11 septembrie 2018, 12:00

amendamente și propuneri comune de rezoluție: miercuri 12 septembrie 2018, 12:00

amendamente la propunerile comune de rezoluție: miercuri 12 septembrie 2018, 13:00

cereri de voturi separate și de voturi pe părți: miercuri 12 septembrie 2018, 19:00.

Marți

Cerere a grupului S&D de a adăuga pe ordinea de zi a după-amiezei, ca al șaselea punct, o declarație a vicepreședintei Comisiei/înaltei reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la "Amenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine". La sfârșitul dezbaterii ar urma să fie prezentate propuneri de rezoluție, care ar fi supuse la vot joi.

A intervenit Soraya Post, în numele Grupului S&D, care a justificat cererea.

Cu VE (168 pentru, 105 împotrivă, 15 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Au fost stabilite următoarele termene de depunere:

propuneri de rezoluție: marți 11 septembrie 2018, 12:00

amendamente și propuneri comune de rezoluție: miercuri 12 septembrie 2018, 12:00

amendamente la propunerile comune de rezoluție: miercuri 12 septembrie 2018, 13:00

cereri de voturi separate și de voturi pe părți: miercuri 12 septembrie 2018, 19:00.

Au intervenit: Philippe Lamberts, care a cerut ca președinția în exercițiu a Consiliului să fie prezentă la dezbaterea privind situația din Ungaria (punctul 19 din PDOJ ) (Președintele a răspuns că această decizie este de competența Consiliului), Marek Jurek și Maria João Rodrigues (un reprezentant al Consiliului a menționat că președinția în exercițiu a Consiliului va fi prezentă la dezbatere).

Miercuri

Nu s-a propus nicio modificare.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

19. Corpul european de solidaritate ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Helga Trüpel și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Brando Benifei (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL) și Eleonora Forenza (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI).

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

Au intervenit: Tiemo Wölken (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Krzysztof Hetman (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Czesław Adam Siekierski (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Julie Ward, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Francesc Gambús, Liliana Rodrigues, Patrick O'Flynn și Franz Obermayr.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos și Krisztina Morvai.

Au intervenit: Tibor Navracsics și Helga Trüpel.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.11 al PV din 11.9.2018.


A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

20. Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Csaba Sógor (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Louis-Joseph Manscour și Matthijs van Miltenburg.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Krisztina Morvai.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis și Ruža Tomašić.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.12 al PV din 11.9.2018.


21. Impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord (dezbatere)

Raport referitor la impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord [2017/2225(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Derek Vaughan și-a prezentat raportul.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: Andrey Novakov, în numele Grupului PPE, John Howarth, în numele Grupului S&D, James Nicholson, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Diane Dodds, neafiliată, Lambert van Nistelrooij și Joachim Zeller.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Izaskun Bilbao Barandica și Julie Ward.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit: Corina Crețu și Derek Vaughan.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 11.9.2018.


22. Măsuri specifice referitoare la Grecia (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a unor măsuri specifice referitoare la Grecia în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Pascal Arimont și-a prezentat raportul.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: Maria Spyraki, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Iskra Mihaylova, în numele Grupului ALDE, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Lambert van Nistelrooij și Konstantinos Papadakis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios și Krisztina Morvai.

Au intervenit: Corina Crețu și Pascal Arimont.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 11.9.2018.


23. Incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Maria Spyraki, în numele Grupului PPE, Miltiadis Kyrkos, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa și Georgios Kyrtsos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios și Konstantinos Papadakis.

A intervenit Corina Crețu.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.8 al PV din 13.9.2018.


24. Metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate (prezentare succintă)

Raport referitor la metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate [2017/2277(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Jana Žitňanská a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai și Maria Grapini.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.8 al PV din 11.9.2018.


25. Măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE (prezentare succintă)

Raport referitor la prevenirea și combaterea hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică a UE [2018/2055(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Pina Picierno a făcut prezentarea.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Krisztina Morvai și Maria Gabriela Zoană.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.14 al PV din 11.9.2018.


26. Relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare (prezentare succintă)

Raport referitor la relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare [2017/2253(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Brian Hayes a făcut prezentarea.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Jonás Fernández.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.9 al PV din 11.9.2018.


27. Egalitatea limbilor în epoca digitală (prezentare succintă)

Raport referitor la egalitatea limbilor în epoca digitală [2018/2028(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Jill Evans (A8-0228/2018)

Jill Evans a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Helga Stevens, Maria Lidia Senra Rodríguez, Algirdas Saudargas și Michaela Šojdrová.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.15 al PV din 11.9.2018.


28. Gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile (prezentare succintă)

Raport referitor la gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile [2018/2003(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Heidi Hautala a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward, Kateřina Konečná, Jean-Luc Schaffhauser și Maria Arena.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.16 al PV din 11.9.2018.


29. Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE (prezentare succintă)

Raport referitor la stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE [2018/2054(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Krzysztof Hetman a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Daniel Buda, Maria Grapini și Aleksander Gabelic.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.10 al PV din 11.9.2018.


30. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Pál Csáky, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Matt Carthy, Zoltán Balczó, László Tőkés, Maria Grapini, Marek Jurek, Martina Anderson, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Andrea Bocskor, Michela Giuffrida și Anna Záborská.


31. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 626.050/OJMA).


32. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Notă juridică