Index 
Protokoll
PDF 327kWORD 87k
Måndagen den 10 september 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Valprövning
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 9.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)
 10.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 13.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 15.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 16.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 17.Inkomna dokument
 18.Arbetsplan
 19.Den europeiska solidaritetskåren ***I (debatt)
 20.Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål ***I (debatt)
 21.Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland (debatt)
 22.Särskilda åtgärder till förmån för Grekland (debatt)
 23.Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (debatt)
 24.Olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet (kortfattad redogörelse)
 25.Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU (kortfattad redogörelse)
 26.Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster (kortfattad redogörelse)
 27.Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern (kortfattad redogörelse)
 28.Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna (kortfattad redogörelse)
 29.Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden (kortfattad redogörelse)
 30.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 31.Föredragningslista för nästa sammanträde
 32.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen 5 juli 2018 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.09.


3. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om en rad dramatiska händelser i Europa med många dödsoffer under sommaren, bland annat bränderna i Grekland och Sverige, Morandibrons kollaps i Genua och störtfloden i Raganello i Kalabrien. Han framförde parlamentets deltagande med offrens anhöriga.

Parlamentet höll en tyst minut.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talare: Younous Omarjee om parlamentsledamöternas rätt att fritt utöva sitt mandat (talmannen svarade att frågan skulle tas upp vid presidiets sammanträde samma kväll), Philippe Lamberts och Gabriele Zimmer.

Talare: Andrey Kovatchev om den trafikolycka som krävt 16 dödsoffer i Bulgarien den 25 augusti 2018 (talmannen anslöt sig till uttalandet).

Talare: Dobromir Sośnierz.


5. Parlamentets sammansättning

Burkhard Balz hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 1 september 2018.

I enlighet med artikel 4 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta den berörda medlemsstaten om detta.

°
° ° °

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att Salvatore Domenico Pogliese valts till borgmästare i Catane med verkan från den 14 juli 2018.

Parlamentet konstaterade att enligt artikel 7.1 i lagen om val av företrädare i Europaparlamentet genom allmänna och direkta val är denna post oförenlig med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet och fastställde att hans plats var vakant från och med den 14 juli 2018.

°
° ° °

De behöriga estniska myndigheterna hade meddelat att Igor Gräzin utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Kaja Kallas med verkan från och med den 5 september 2018.

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att Giovanni Miccichè valts att efterträda Salvatore Domenico Pogliese med verkan från den 19 juli 2018. Eftersom Giovanni Miccichè inte inom fastställd tidsfrist hade avsagt sig ett italienskt ämbete som enligt nationell lagstiftning är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet hade samma myndigheter dock senare meddelat att Giovanni Miccichès utnämning dragits tillbaka med verkan från den 20 augusti 2018. Samtidigt hade de meddelat att Innocenzo Leontini skulle ersätta Giovanni Miccichè med verkan från den 20 augusti 2018.

Parlementet noterade dessa utnämningar.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Igor Gräzin et Innocenzo Leontini, fram till dess att deras behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att de avgett en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


6. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Tilly Metz med verkan från den 20 juni 2018.


7. Utskottens och delegationernas sammansättning

Le Président hade mottagit begäranden från grupperna Verts/ALE, PPE, ALDE och GUE/NGL om att följande utnämningar skulle godkännas:

ECON-utskottet: Daniel Caspary

ITRE-utskottet: Igor Gräzin

INTA-utskottet: Christophe Hansen

särskilda utskottet för terrorismfrågor: Eva Joly i stället för Romeo Franz

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien: Dimitrios Papadimoulis i stället för Kostas Chrysogonos

Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum-EU: Christophe Hansen.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


8. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- JURI-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Föredragande: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- JURI-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- ITRE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Föredragande: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Föredragande: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- EMPL-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Föredragande: David Casa (A8-0270/2018)

- LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Föredragande: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF du Conseil (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ECON-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Föredragande: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- IMCO-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EU) nr 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 och (EU) 2017/1369 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU och 2014/90/EU (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Föredragande: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- IMCO-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Föredragande: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt tisdagen den 11 september 2018, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


9. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att INTA-utskottet inkommit med en begäran, i enlighet med artikel 137.2 i arbetsordningen, om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för att erhålla ett yttrande om de inhemska rådgivande gruppernas arbete.

Denna begäran om samråd skulle anses godkänd om inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet inom 24 timmar efter tillkännagivandet begärde att den skulle gå till omröstning.


10. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet LIBE hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P8_TA(2017)0411(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20) (Europaparlamentet ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 oktober 2017 inför antagandet av ovannämnda förordning P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - LIBE-utskottet)

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.


11. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande hade undertecknat följande rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationsförmågan inom unionens försvarsindustri (00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011 (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD))

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 12 september 2018 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 (00021/2018/LEX - C8-0398/2018 - 2016/0357A(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) (00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD))


12. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000063/2018) från Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini och Joëlle Mélin, för ENVI-utskottet, till rådet: Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (B8-0036/2018)

—   (O-000064/2018) från Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini och Joëlle Mélin, för ENVI-utskottet, till kommissionen: Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (B8-0037/2018).


13. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)

Följande större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt hade överlämnats (artikel 130b i arbetsordningen):

—   (O-000062/2018) från Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, till kommissionen: Erkännande av Europadagen som en allmän helgdag som syftar till att främja EU:s värderingar (B8-0038/2018).


14. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (C(2018)04209 - 2018/2800(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 9 juli 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO, PETI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 658/2014 vad gäller anpassning till inflationen av de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av humanläkemedel (C(2018)04364 - 2018/2805(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 11 juli 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 231/2013 vad gäller förvaringsinstituts förvaringsuppgifter (C(2018)04377 - 2018/2807(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 12 juli 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/438 vad gäller förvaringsinstituts förvaringsuppgifter (C(2018)04379 - 2018/2806(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 12 juli 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/61 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut (C(2018)04404 - 2018/2809(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar kraven på rapportörer under tillsyn vad gäller styrning och kontroll (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för formen och innehållet i ansökan om erkännande av den behöriga myndigheten i referensmedlemsstaten och presentationen av informationen i underrättelsen till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som fastställer minimiinnehållet i samarbetsarrangemang med behöriga myndigheter i tredjeländer vars rättsliga ram och tillsynsverksamhet har erkänts som likvärdiga (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för övervakningsfunktionens förfaranden och särdrag (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar hur dataunderlagets lämplighet och verifierbarhet ska säkerställas, samt de interna övervaknings- och verifieringsförfaranden som en administratör av ett kritiskt eller signifikant referensvärde ska säkerställa har inrättats av en rapportör när dataunderlaget rapporteras från en frontoffice-funktion (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar innehållet i den uppförandekod som ska utarbetas av administratörer av referensvärden som baseras på dataunderlag från rapportörer (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar de kriterier som ska beaktas av behöriga myndigheter vid bedömningen av om administratörer av signifikanta referensvärden bör tillämpa vissa krav (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar den information som ska tillhandahållas av administratörer av kritiska eller signifikanta referensvärden om metoden för att fastställa referensvärdet, den interna granskningen och godkännandet av metoden samt om förfaranden för att göra väsentliga ändringar av metoden (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för den information som ska lämnas i ansökan om auktorisation och i ansökan om registrering (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar innehållet i, och fall då uppdateringar krävs av den referensvärdesdeklaration som administratören av ett referensvärde ska offentliggöra (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förteckningen över sjukdomar i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (C(2018)04785 - 2018/2835(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI, ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller tillägg av Pakistan till tabellen i punkt I i bilagan (C(2018)05006 - 2018/2836(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller vissa bestämmelser om miljöanpassningsmetoder i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (C(2018)04236 - 2018/2798(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 9 juli 2018

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av Europaparlamentet.

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Bilaga till kommissionens delegerade förordning om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 vad gäller handelsnormer inom sektorn för frukt och grönsaker (C(2018)04349 - 2018/2808(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 juli 2018

Prolongation du délai d'objection: __[A196512]__ mois supplémentaires à la demande du Parlement européen.

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av förordning (EU) nr 515/2014 med avseende på tilldelningen av extra finansiering från EU-budgeten till tillämpandet av in- och utresesystemet (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018

Prolongation du délai d'objection: __[A196512]__ mois supplémentaires à la demande du Parlement européen.

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1042/2014 av den 25 juli 2014 om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende på utnämning av ansvariga myndigheter,deras förvaltnings- och kontrollansvar samt revisionsmyndigheternas ställning och skyldigheter (C(2018)02857 – 2018/2705(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 maj 2018

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader, på begäran av rådet.

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar hade ändrats från en till tre månader på begäran av det ansvariga utskottet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar kraven på rapportörer under tillsyn vad gäller styrning och kontroll (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018 på begäran av ansvarigt utskott

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för formen och innehållet i ansökan om erkännande av den behöriga myndigheten i referensmedlemsstaten och presentationen av informationen i underrättelsen till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018 på begäran av ansvarigt utskott

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som fastställer minimiinnehållet i samarbetsarrangemang med behöriga myndigheter i tredjeländer vars rättsliga ram och tillsynsverksamhet har erkänts som likvärdiga (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018 på begäran av ansvarigt utskott

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för övervakningsfunktionens förfaranden och särdrag (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018 på begäran av ansvarigt utskott

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar hur dataunderlagets lämplighet och verifierbarhet ska säkerställas, samt de interna övervaknings- och verifieringsförfaranden som en administratör av ett kritiskt eller signifikant referensvärde ska säkerställa har inrättats av en rapportör när dataunderlaget rapporteras från en frontoffice-funktion (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018 på begäran av ansvarigt utskott

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar innehållet i den uppförandekod som ska utarbetas av administratörer av referensvärden som baseras på dataunderlag från rapportörer (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018 på begäran av ansvarigt utskott

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar de kriterier som ska beaktas av behöriga myndigheter vid bedömningen av om administratörer av signifikanta referensvärden bör tillämpa vissa krav (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018 på begäran av ansvarigt utskott

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar den information som ska tillhandahållas av administratörer av kritiska eller signifikanta referensvärden om metoden för att fastställa referensvärdet, den interna granskningen och godkännandet av metoden samt om förfaranden för att göra väsentliga ändringar av metoden (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018 på begäran av ansvarigt utskott

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för den information som ska lämnas i ansökan om auktorisation och i ansökan om registrering (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018 på begäran av ansvarigt utskott

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar innehållet i, och fall då uppdateringar krävs av den referensvärdesdeklaration som administratören av ett referensvärde ska offentliggöra (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2018 på begäran av ansvarigt utskott

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


15. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller specifikationerna för vissa sorbitanestrar (E491 sorbitanmonostearat, E492 sorbitantristearat och E495 sorbitanmonopalmitat) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - tidsfrist: 5 september 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI-utskottet

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller koschenill, karmin, karminsyra (E 120)(D056133/02 – 2018/2789(RPS) - tidsfrist: 5 september 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI-utskottet

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användning av lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa (L-HPC) i kosttillskott (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - tidsfrist: 6 september 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI-utskottet

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - tidsfrist: 7 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller oktylgallat (E 311) och dodecylgallat (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - tidsfrist: 18 september 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller livsmedelskategori 17 och användningen av livsmedelstillsatser i kosttillskott (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - tidsfrist: 18 september 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG samt kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) 2017/1151 i syfte att förbättra förfaranden och provningar för typgodkännande avseende utsläpp av lätta personbilar och lätta nyttofordon, inbegripet sådana för överensstämmelse hos fordon i drift och utsläpp vid verklig körning, och införa anordningar för övervakning av förbrukning av bränsle och elenergi (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - tidsfrist: 7 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Utkast till kommissionens förordning (EU) om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället för referensåret 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - tidsfrist: 10 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om godkännande av en ändring av kravspecifikationen för en geografisk beteckning för en spritdryck som tagits upp i bilaga III i förordning (EG) nr 110/2008, som har lett till en förändring av huvudkraven ”Ron de Guatemala” (GB) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - tidsfrist: 7 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens beslut om ändring av besluten 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU och 2014/893/EU vad gäller giltighetstiden för ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till vissa produkter och av tillhörande bedömnings- och kontrollkrav (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - tidsfrist: 7 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av vissa aromämnen från unionsförteckningen (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - tidsfrist: 18 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller koffein och teobromin (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - tidsfrist: 18 september 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om det sektorspecifika referensdokumentet för bästa miljöledningspraxis, indikatorer för sektorspecifik miljöprestanda och riktmärken för resultat i världsklass för biltillverkningssektorn enligt förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - tidsfrist: 17 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om det sektorspecifika referensdokumentet för bästa miljöledningspraxis, indikatorer för sektorspecifik miljöprestanda och riktmärken för resultat i världsklass för sektorn för tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning i enlighet med förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - tidsfrist: 17 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för smörjmedel (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - tidsfrist: 18 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - tidsfrist: 10 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för abamektin, acibenzolar-S-metyl, klopyralid, emamektin, fenhexamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talk E553B och tebukonazol i eller på vissa produkter (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - tidsfrist: 26 september 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för difenylamin och oxadixyl i eller på vissa produkter (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - tidsfrist: 26 september 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för penoxsulam, triflumizol och triflumuron i eller på vissa produkter (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - tidsfrist: 26 september 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP), benzylbutylftalat (BBP) och diisobutylftalat (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - tidsfrist: 26 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen) IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om rättelse av bilagorna IV, VI, VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, och om rättelse av vissa språkversioner av bilagorna II, IV, V och VI till den förordningen (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - tidsfrist: 23 november 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens förordning om registrering av en geografisk beteckning för spritdrycker i bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008 ”Карнобатска гроздова ракия” / ”Гроздова ракия от Карнобат” / ”Karnobatska grozdova rakya” / ”Grozdova rakya ot Karnobat” (GB) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - tidsfrist: 26 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om registrering av en geografisk beteckning för spritdrycker i bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008 ”Гроздова ракия от Търговище /Grozdova rakya ot Targovishte” (GB) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - tidsfrist: 26 oktober 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)


16. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna februari II, april, maj I och maj II 2018 finns på Europarl.


17. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1224/2009, och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 768/2005, (EG) nr 1967/2006 och (EG) nr 1005/2008 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 vad gäller fiskerikontroll (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG

- Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av de detaljerade tekniska bestämmelserna för driften av det slutgiltiga mervärdesskattesystemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för Österrike att i Europeiska unionens intresse godta Ecuadors och Ukrainas anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för Österrike, Cypern, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Rumänien och Förenade kungariket att i Europeiska unionens intresse godta Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för Österrike och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Honduras anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för Österrike, Luxemburg och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Vitrysslands och Uzbekistans anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (ULT-beslutet) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

rådgivande utskott :

BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021-2025 som kompletterar Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ENVI, TRAN, AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

INTA, ENVI, AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

BUDG, ITRE, REGI

- Förslag till rådets direktiv om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Utkast till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Irland (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Utkast till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Irland (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Kroatien (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bevarande- och kontrollföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2115/2005 och (EG) nr 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Nederländerna – EGF/2018/001 NL/Finansiella tjänster (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen (Ignalinaprogrammet) och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av ändring 1 av samarbetsmemorandum NAT-I-9406 mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet och om ändring av direktiv 98/26/EG, direktiv 2002/47/EG, direktiv 2012/30/EU, direktiv 2011/35/EU, direktiv 2005/56/EG, direktiv 2004/25/EG och direktiv 2007/36/EG (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) - utskottet AFCO - Föredragande: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Betänkande om likabehandling av språk i den digitala tidsåldern (2018/2028(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Betänkande om paketet om strategin för offentlig upphandling (2017/2278(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Betänkande om effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland (2017/2225(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

- Betänkande om Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU (2017/2257(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (COM(2016)0850[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Peter Simon (A8-0242/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/36/EU när det gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Betänkande om genomförandet av särskilda åtgärder till förmån för Grekland enligt förordning 2015/1839 (2018/2038(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Betänkande om transparent och ansvarsfull förvaltning av naturresurser i utvecklingsländer: skogarna (2018/2003(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

- Betänkande om ett förslag med en begäran till rådet att enligt artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen fastställa huruvida det finns en klar risk för att Ungern allvarligt åsidosätter unionens värden (2017/2131(INL)) - utskottet LIBE - Föredragande: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Betänkande om läget i förbindelserna mellan EU och USA (2017/2271(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Betänkande om läget i förbindelserna mellan EU och Kina (2017/2274(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Bas Belder (A8-0252/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Brasilien av utsädesodlingar av foderväxter och stråsäd och om likvärdighet av utsäde av foderväxter och stråsäd som produceras i Brasilien, samt vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Moldavien av utsädesodlingar av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter och om likvärdighet av utsäde av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter som produceras i Moldavien (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 110/2008 vad gäller nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu som framställts i enkelpanna och buteljerats i Japan (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Francisco Assis (A8-0256/2018)

- Betänkande om en europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens (2017/2254(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2019-2020) som kompletterar Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Betänkande om en europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (2018/2035(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Betänkande om förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster (2017/2253(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Brian Hayes (A8-0263/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Betänkande om åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU (2018/2055(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Pina Picierno (A8-0265/2018)

- Betänkande om att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden (2018/2054(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

- Betänkande om olika kvalitet på produkter på den inre marknaden (2018/2008(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

- Betänkande om genomförandet av förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel (2017/2128(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: David Casa (A8-0270/2018)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa de nya psykoaktiva ämnena N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl) och 2-metoxi-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetylfentanyl) kontrollåtgärder (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2018 för budgetåret 2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Albanien (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Laura Ferrara (A8-0275/2018)


18. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna september 2018 (PE 626.050/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Måndag

Begäran från ECR-gruppen om att som femte punkt på eftermiddagens föredragningslista, efter debatten om Pascal Arimonts betänkande (A8-0244/2018) om särskilda åtgärder till förmån för Grekland (punkt 29 i PDOJ), lägga till ett uttalande av kommissionen om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion.

Talare: Notis Marias för ECR-gruppen, för begäran.

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att som femte punkt på eftermiddagens föredragningslista, efter debatten om Pascal Arimonts betänkande (A8-0244/2018) om särskilda åtgärder till förmån för Grekland (punkt 29 i PDOJ), lägga till uttalanden av rådet och kommissionen om skogsbränderna i östra Attikaregionen. Debatten skulle avslutas med resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning på torsdagen.

Talare: Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, för begäran.

Talare: Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, som ansåg att debatten skulle omfatta även de bränder som inträffat i andra europeiska länder än Grekland, Sofia Sakorafa, och Notis Marias, som upprepade sin ursprungliga begäran.

Genom omröstning med namnupprop (265 röster för, 23 röster emot, 7 nedlagda röster), godkände parlamentet ECR-gruppens begäran.

Genom omröstning med namnupprop (146 röster för, 137 röster emot, 13 nedlagda röster), godkände parlamentet GUE/NGL-gruppens begäran.

Tidsfrister för ingivande:

resolutionsförslag: tisdagen den 11 september 2018, 12:00

ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution: onsdagen den 12 september 2018, 12:00

ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution: onsdagen den 12 september 2018, 13:00

begäran om särskild omröstning och delad omröstning: onsdagen den 12 september 2018, 19:00.

Tisdag

Begäran från S&D-gruppen om att som sjätte punkt på eftermiddagens föredragningslista lägga till ett uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar. Debatten skulle avslutas med resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning på torsdagen.

Talare: Soraya Post för S&D-gruppen, för begäran.

Parlamentet godkände denna begäran genom elektronisk omröstning (168 röster för, 105 röster emot, 15 nedlagda röster).

Tidsfrister för ingivande:

resolutionsförslag: tisdagen den 11 september 2018, 12:00

ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution: onsdagen den 12 september 2018, 12:00

ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution: onsdagen den 12 september 2018, 13:00

begäran om särskild omröstning och delad omröstning: onsdagen den 12 september 2018, 19:00.

Talare: Philippe Lamberts, som begärde att rådets ordförandeskap skulle närvara vid debatten om situationen i Ungern (punkt 19 i PDOJ) (talmannen svarade att det var upp till rådet att besluta om detta), Marek Jurek och Maria João Rodrigues (en företrädare för rådet meddelade att ordförandeskapet skulle närvara vid debatten).

Onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

19. Den europeiska solidaritetskåren ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Helga Trüpel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Brando Benifei (föredragande av yttrande från utskottet EMPL) och Eleonora Forenza (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talare: Tiemo Wölken (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Krzysztof Hetman (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Czesław Adam Siekierski (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Francesc Gambús, Liliana Rodrigues, Patrick O'Flynn och Franz Obermayr.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos och Krisztina Morvai.

Talare: Tibor Navracsics och Helga Trüpel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.11 i protokollet av den 11.9.2018.


ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

20. Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Csaba Sógor (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Louis-Joseph Manscour och Matthijs van Miltenburg.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Krisztina Morvai.

Talare: Valdis Dombrovskis och Ruža Tomašić.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 11.9.2018.


21. Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland (debatt)

Betänkande om effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland [2017/2225(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Derek Vaughan redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Andrey Novakov för PPE-gruppen, John Howarth för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Lambert van Nistelrooij och Joachim Zeller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Izaskun Bilbao Barandica och Julie Ward.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Corina Crețu och Derek Vaughan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 11.9.2018.


22. Särskilda åtgärder till förmån för Grekland (debatt)

Betänkande om genomförandet av särskilda åtgärder till förmån för Grekland enligt förordning 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Pascal Arimont redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Maria Spyraki för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Iskra Mihaylova för ALDE-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Lambert van Nistelrooij och Konstantinos Papadakis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios och Krisztina Morvai.

Talare: Corina Crețu och Pascal Arimont.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 11.9.2018.


23. Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Maria Spyraki för PPE-gruppen, Miltiadis Kyrkos för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa och Georgios Kyrtsos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios och Konstantinos Papadakis.

Talare: Corina Crețu.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 13.9.2018.


24. Olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet [2017/2277(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Jana Žitňanská redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai och Maria Grapini.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 11.9.2018.


25. Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU (kortfattad redogörelse)

Betänkande om åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU [2018/2055(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Pina Picierno redogjorde för betänkandet.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Krisztina Morvai och Maria Gabriela Zoană.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.14 i protokollet av den 11.9.2018.


26. Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster (kortfattad redogörelse)

Betänkande om förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster [2017/2253(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Brian Hayes redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jonás Fernández.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 11.9.2018.


27. Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern (kortfattad redogörelse)

Betänkande om likabehandling av språk i den digitala tidsåldern [2018/2028(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Jill Evans (A8-0228/2018)

Jill Evans redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Helga Stevens, Maria Lidia Senra Rodríguez, Algirdas Saudargas och Michaela Šojdrová.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.15 i protokollet av den 11.9.2018.


28. Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna (kortfattad redogörelse)

Betänkande om transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna [2018/2003(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Heidi Hautala redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Kateřina Konečná, Jean-Luc Schaffhauser och Maria Arena.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.16 i protokollet av den 11.9.2018.


29. Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden (kortfattad redogörelse)

Betänkande om att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden [2018/2054(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Krzysztof Hetman redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Daniel Buda, Maria Grapini och Aleksander Gabelic.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 11.9.2018.


30. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Pál Csáky, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Matt Carthy, Zoltán Balczó, László Tőkés, Maria Grapini, Marek Jurek, Martina Anderson, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Andrea Bocskor, Michela Giuffrida och Anna Záborská.


31. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 626.050/OJMA).


32. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande