Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 11. september 2018 - StrasbourgEndelig udgave

6. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Ligestilling af markinspektioner ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Brasilien, af afgrøder til formering af frø af foderplanter og afgrøder til formering af sædekorn og ligestillingen af frø af foderplanter og sædekorn, der er produceret i Brasilien, og for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Moldova, af afgrøder til formering af sædekorn, afgrøder til formering af grøntsagsfrø og afgrøder til formering af frø af olie- og spindplanter og ligestillingen af sædekorn, grøntsagsfrø og frø af olie- og spindplanter, der er produceret i Moldova [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0318)


6.2. Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0319)


6.3. Gennemførelsesafgørelse om at underkaste de nye psykoaktive stoffer cyclopropylfentanyl og methoxyacetylfentanyl kontrolforanstaltninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste de nye psykoaktive stoffer N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropancarboxamid (cyclopropylfentanyl) og 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid (methoxyacetylfentanyl) kontrolforanstaltninger [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0320)


6.4. Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0321)


6.5. Forslag til ændringsbudget nr. 4/2018: anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2018 for regnskabsåret 2018, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0322)


6.6. Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland [2017/2225(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0323)


6.7. Særlige foranstaltninger over for Grækenland (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af særlige foranstaltninger over for Grækenland i henhold til forordning (EU) 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0324)


6.8. Muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet [2017/2277(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0325)


6.9. Forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser [2017/2253(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0326)


6.10. Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder [2018/2054(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0327)


6.11. Det Europæiske Solidaritetskorps ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE, FÆLLES ERKLÆRING og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2018)0328)

Indlæg

Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, inden afstemningen om den foreløbige aftale, for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stik. 3.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (159 for, 476 imod, 49 hverken/eller).


6.12. Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE, FÆLLES ERKLÆRING og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2018)0329)


6.13. Euratomprogrammet, som komplementerer rammeprogrammet Horisont 2020 * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab (2019-2020), som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0330)

Indlæg

Rebecca Harms, efter afstemningen og i lyset af denne for at anmode om, at hendes navn blev fjernet fra betænkningen.


6.14. Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU (afstemning)

Betænkning om foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU [2018/2055(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0331)


6.15. Ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder (afstemning)

Betænkning om ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder [2018/2028(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0332)


6.16. Gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove (afstemning)

Betænkning om gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove [2018/2003(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0333)

Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse