Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan και Seán Kelly

Έκθεση Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Daniel Hannan, Νότης Μαριάς, Stanislav Polčák και Krisztina Morvai

Έκθεση Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer και Jiří Pospíšil

Έκθεση Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Έκθεση Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas και Νότης Μαριάς

Έκθεση Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld και Momchil Nekov

Έκθεση Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ivana Maletić και Miguel Viegas

Έκθεση Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil και Dobromir Sośnierz

Έκθεση Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Νότης Μαριάς και Momchil Nekov

Έκθεση Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου