Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2131(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0250/2018

Внесени текстове :

A8-0250/2018

Разисквания :

PV 11/09/2018 - 11
CRE 11/09/2018 - 11

Гласувания :

PV 12/09/2018 - 6.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0340

Протокол
Вторник, 11 септември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

11. Положението в Унгария (разискване)
CRE

Доклад относно предложение, с което Съветът се призовава да констатира, в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът [2017/2131(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini представи доклада.

Изказаха се: Ingeborg Gräßle (докладчик по становището на комисията CONT), Petra Kammerevert (докладчик по становището на комисията CULT), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (докладчик по становището на комисията AFCO) и Maria Noichl (докладчик по становището на комисията FEMM).

Изказаха се: Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказа се Viktor Orbán (министър-председател на Унгария).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver, относно изказването на Romeo Franz, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver и Lívia Járóka, относно изказването на James Carver (председателят даде разяснения).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini и Maria Grapini.

Изказаха се: Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler и Judith Sargentini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 12.9.2018 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация