Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2752(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0308/2018

Συζήτηση :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2018 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0341

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

15. Αυτόνομα οπλικά συστήματα (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund και Neena Gill.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Νικόλαος Χουντής, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου