Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2271(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0251/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0251/2018

Συζήτηση :

PV 11/09/2018 - 16
CRE 11/09/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2018 - 6.9
CRE 12/09/2018 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0342

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16. Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ [2017/2271(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Ο Elmar Brok παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Bernd Lange (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA).

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, James Carver, μη εγγεγραμμένος, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Σοφία Σακοράφα και Λάμπρος Φουντούλης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Τάκης Χατζηγεωργίου, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly και Paulo Rangel.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Elmar Brok.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2018.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου