Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0413(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0394/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0394/2017

Συζήτηση :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2018 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0338

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

21. Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Mady Delvaux και Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Οι Mady Delvaux και Juan Fernando López Aguilar παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Grapini, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dariusz Rosati, Neena Gill και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici, Mady Delvaux και Juan Fernando López Aguilar.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου