Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 285kWORD 84k
Teisipäev, 11. september 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne
1.Istungi algus
 2.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Kreeka peaministri Alexis Tsiprasega (arutelu)
 3.Pidulik istung - Liibanon
 4.Istungi jätkamine
 5.Volituste kontrollimine
 6.Hääletused
  6.1.Põldtunnustamise samaväärsus ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.2.Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.3.Rakendusotsus uute psühhoaktiivsete ainete tsüklopropüülfentanüüli ja metoksüatsetüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.4.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.5.Paranduseelarve projekt nr 4/2018: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine abi andmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.6.ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.7.Kreeka erimeetmed (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.8.Võimalused töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse või haiguse järel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.9.ELi ja kolmandate riikide vahelised suhted seoses finantsteenuste reguleerimise ja järelevalvega (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.10.Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.11.Euroopa solidaarsuskorpus ***I (hääletus)
  6.12.Struktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk ***I (hääletus)
  6.13.Euratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“ * (hääletus)
  6.14.Meetmed töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis (hääletus)
  6.15.Keeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul (hääletus)
  6.16.Loodusvarade läbipaistev ja vastutustundlik majandamine ning metsad arenguriikides (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Olukord Ungaris (arutelu)
 12.Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (arutelu)
 13.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 14.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2) (heakskiitmine)
 15.Autonoomsed relvasüsteemid (arutelu)
 16.ELi ja USA suhete seis (arutelu)
 17.Presidentuuri teadaanne
 18.Hädaolukord Liibüas ja Vahemere piirkonnas (arutelu)
 19.Khan al-Ahmari ja muude beduiinide külade lõhkumise oht (arutelu)
 20.ELi ja Hiina suhete seis (arutelu)
 21.Liitu siseneva või liidust väljuva sularaha kontroll ***I (arutelu)
 22.Rahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil ***I (arutelu)
 23.Esitatud dokumendid
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.08.


2. Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Kreeka peaministri Alexis Tsiprasega (arutelu)

Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Kreeka peaministri Alexis Tsiprasega (2018/2730(RSP))

President esines arutelu sissejuhatuseks lühikese avaldusega.

Sõna võttis Alexis Tsipras (Kreeka peaminister).

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel ja Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Alexis Tsipras.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võttis Alexis Tsipras.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 11.42 kuni piduliku istungini.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


3. Pidulik istung - Liibanon

Kell 12.07–12.32 toimus parlamendi pidulik istung, millel esines kõnega Liibanoni Vabariigi president Michel Aoun.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident


4. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.34.


5. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Romeo Franzi mandaadi alates 3. juulist ja Christophe Hanseni mandaadi alates 2. septembrist 2018.

°
° ° °

Sõna võtsid Notis Marias, Olaf Stuger ja Udo Voigt.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Põldtunnustamise samaväärsus ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ seoses Brasiilias söödakultuuri- ja teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsusega ning Brasiilias toodetud söödakultuuri- ja teraviljaseemne samaväärsusega ning Moldovas teravilja-, köögivilja-, õli- ja kiudtaimede seemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsusega ning Moldovas toodetud teravilja-, köögivilja-, õli- ja kiudtaimede seemne samaväärsusega [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0318)


6.2. Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) väikeettevõtete erikorra osas [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0319)


6.3. Rakendusotsus uute psühhoaktiivsete ainete tsüklopropüülfentanüüli ja metoksüatsetüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu uute psühhoaktiivsete ainete N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]tsüklopropaankarboksamiid (tsüklopropüülfentanüül) ja 2-metoksü-N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]atsetamiid (metoksüatsetüülfentanüül) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0320)


6.4. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0321)


6.5. Paranduseelarve projekt nr 4/2018: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine abi andmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2018 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond, et anda abi Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0322)


6.6. ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju kohta Põhja-Iirimaale [2017/2225(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0323)


6.7. Kreeka erimeetmed (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Kreeka erimeetmete rakendamise kohta vastavalt määrusele 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0324)


6.8. Võimalused töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse või haiguse järel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport võimaluste kohta töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse või haiguse järel [2017/2277(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0325)


6.9. ELi ja kolmandate riikide vahelised suhted seoses finantsteenuste reguleerimise ja järelevalvega (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ELi ja kolmandate riikide vaheliste suhete kohta seoses finantsteenuste reguleerimise ja järelevalvega [2017/2253(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0326)


6.10. Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamise kohta ELi piirialadel [2018/2054(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0327)


6.11. Euroopa solidaarsuskorpus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrusi (EL) nr 1288/2013, (EL) nr 1293/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE, ÜHISAVALDUS ja KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2018)0328)

Sõnavõtud

Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel enne hääletust esialgse kokkuleppe üle, et taotleda muudatusettepanekute hääletusele panemist enne esialgset kokkulepet vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (159 poolt, 476 vastu, erapooletuid 49).


6.12. Struktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE, ÜHISAVALDUS ja KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2018)0329)


6.13. Euratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“ * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2019–2020) kohta, millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0330)

Sõnavõtud

Rebecca Harms pärast hääletust ja selle tulemusi arvesse võttes, et nõuda oma nime eemaldamist raportilt.


6.14. Meetmed töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis (hääletus)

Raport meetmete kohta töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis [2018/2055(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0331)


6.15. Keeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul (hääletus)

Raport keelelise võrdõiguslikkuse kohta digitaalajastul [2018/2028(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0332)


6.16. Loodusvarade läbipaistev ja vastutustundlik majandamine ning metsad arenguriikides (hääletus)

Raport loodusvarade läbipaistva ja vastutustundliku majandamise ning metsade kohta arenguriikides [2018/2003(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0333)


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan ja Seán Kelly

Raport: Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák ja Krisztina Morvai

Raport: Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer ja Jiří Pospíšil

Raport: Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Raport: Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas ja Notis Marias

Raport: Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld ja Momchil Nekov

Raport: Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Ivana Maletić ja Miguel Viegas

Raport: Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil ja Dobromir Sośnierz

Raport: Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias ja Momchil Nekov

Raport: Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.54.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.10.


10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Olukord Ungaris (arutelu)

Raport ettepaneku kohta, millega kutsutakse nõukogu üles järeldama Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel ilmset ohtu, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi [2017/2131(INL)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini tutvustas raportit.

Sõna võtsid Ingeborg Gräßle (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Petra Kammerevert (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja) ja Maria Noichl (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võtsid Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võttis Viktor Orbán (Ungari peaminister).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver Romeo Franzi sõnavõtu kohta, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver ja Lívia Járóka James Carveri sõnavõtu kohta (istungi juhataja tegi täpsustuse).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler ja Judith Sargentini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2018 protokollipunkt 6.7.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident


12. Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss tutvustas raportit.

Sõna võttis Catherine Stihler (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Mariya Gabriel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Zdzisław Krasnodębski (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Marc Joulaud (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Michał Boni (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel ja Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken ja Evelyn Regner.

Sõna võtsid Andrus Ansip (komisjoni asepresident) ja Axel Voss.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2018 protokollipunkt 6.4.


13. Parandus (kodukorra artikkel 231)

Parandus (P8_TA(2017)0411(COR01)) tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (10.9.2018 protokollipunkt 10).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 231 lõige 4), loeti parandus heakskiidetuks.


14. Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2) (heakskiitmine)

President teatas, et ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei ole talle esitanud taotlust panna hääletusele INTA-komisjoni taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega arvamuse saamiseks sisenõuanderühmade toimimise kohta, mis tehti teatavaks 10. septembri 2018. aasta protokollis (10.9.2018 protokollipunkt 9).

Vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 2 loetakse taotlus seega heaks kiidetuks.


15. Autonoomsed relvasüsteemid (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Autonoomsed relvasüsteemid (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund ja Neena Gill.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts, fraktsiooni Verts/ALE nimel autonoomsete relvasüsteemide kohta (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel autonoomsete relvasüsteemide kohta (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel autonoomsete relvasüsteemide kohta (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel autonoomsete relvasüsteemide kohta (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel autonoomsete relvasüsteemide kohta (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur fraktsiooni GUE/NGL nimel autonoomsete relvasüsteemide kohta (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel autonoomsete relvasüsteemide kohta (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2018 protokollipunkt 6.8.


16. ELi ja USA suhete seis (arutelu)

Raport ELi ja USA suhete seisu kohta [2017/2271(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Elmar Brok tutvustas raportit.

Sõna võttis Bernd Lange (INTA-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, James Carver (fraktsioonilise kuuluvuseta), David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa ja Lampros Fountoulis.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly ja Paulo Rangel.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Elmar Brok.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2018 protokollipunkt 6.9.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


17. Presidentuuri teadaanne

President otsustas vastavalt kodukorra artiklile 166 määrata Georges Bachile, Guillaume Balasele, José Bovéle, Edouard Martinile, Claude Rolinile, Maria Arenale ja Isabelle Thomasele karistused grupilise tegevuse eest 3. juuli 2018. aasta täiskogu istungil (3.7.2018 protokolli punktid 2 ja 4), mis häiris tõsiselt parlamendi tööd, rikkudes artiklis 11 sätestatud põhimõtteid. Istung katkes nende käitumise tagajärjel märkimisväärseks ajaks.

Georges Bachile, Guillaume Balas´le, José Bovéle, Claude Rolinile, Maria Arenale ja Isabelle Thomas´le määratud karistus koosneb esiteks päevaraha õigusest ilmajätmisest viieks päevaks ja teiseks ajutisest täielikust kõrvaldamisest parlamendi ja selle organite tegevusest viieks järjestikuseks parlamendi või selle organi, komisjoni või delegatsiooni koosolekupäevaks alates 11. septembrist 2018, ilma et see piiraks õigust hääletada täiskogu istungil.

Tulenevalt sellest, et tema rikkumine oli teiste asjaomaste parlamendiliikmete tegevusega võrreldes palju tõsisem, koosneb Edouard Martinile määratud karistus esiteks päevaraha õigusest ilmajätmisest kaheksaks päevaks ja teiseks ajutisest täielikust kõrvaldamisest parlamendi ja selle organite tegevusest kaheksaks järjestikuseks parlamendi või selle organi, komisjoni või delegatsiooni koosolekupäevaks alates 11. septembrist 2018, ilma et see piiraks õigust hääletada täiskogu istungil.

Asjaomaseid parlamendiliikmeid on otsusest teavitatud ja neil on õigus esitada selle kohta juhatusele Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 167 kohaselt sisemine apellatsioon.

Kuna Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas ja Edouard Martin on esitanud apellatsiooni nimetatud artikli kohaselt, on nende karistuste kohaldamine peatatud, kuni juhatus teeb otsuse.


18. Hädaolukord Liibüas ja Vahemere piirkonnas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Hädaolukord Liibüas ja Vahemere piirkonnas (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nathan Gill fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, ja Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein ja Alfred Sant.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


19. Khan al-Ahmari ja muude beduiinide külade lõhkumise oht (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Khan al-Ahmari ja muude beduiinide külade lõhkumise oht (2018/2849(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Neoklis Sylikiotis.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2018 protokollipunkt 10.9.


20. ELi ja Hiina suhete seis (arutelu)

Raport ELi ja Hiina suhete seisu kohta [2017/2274(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Bas Belder (A8-0252/2018)

Bas Belder tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võttis Iuliu Winkler (INTA-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Stefan Eck (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Julia Pitera fraktsiooni PPE nimel, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel, Mirosław Piotrowski fraktsiooni ECR nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, László Tőkés, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Tunne Kelam ja Laima Liucija Andrikienė.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Bas Belder.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2018 protokollipunkt 6.10.


21. Liitu siseneva või liidust väljuva sularaha kontroll ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liitu sisse toodava või liidust välja viidava sularaha kontrollimise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöörid: Mady Delvaux ja Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Mady Delvaux ja Juan Fernando López Aguilar tutvustasid raportit.

Sõna võttis Pierre Moscovici (komisjoni liige).

Sõna võtsid Emil Radev fraktsiooni PPE nimel, Maria Grapini fraktsiooni S&D nimel, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Dariusz Rosati, Neena Gill ja Tomáš Zdechovský.

Sõna võtsid Pierre Moscovici, Mady Delvaux ja Juan Fernando López Aguilar.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2018 protokollipunkt 6.5.


22. Rahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb rahapesu vastu võitlemist kriminaalõiguse abil [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Ignazio Corrao tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Eva Joly (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici ja Emilian Pavel.

Sõna võtsid Julian King (komisjoni liige) ja Ignazio Corrao.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2018 protokollipunkt 6.6.


23. Esitatud dokumendid

Nõukogu ja komisjon on esitanud järgmised dokumendid:

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Komisjon (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Parlament (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Kohus (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Kontrollikoda (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Regioonide Komitee (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Ombudsman (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Andmekaitseinspektor (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa välisteenistus (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale - Euroopa Arengufondi 2017. aasta raamatupidamise aruanne (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ITRE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne –Eelarveaasta 2017 – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2017 – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, LIBE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2017 – Euroopa Keskkonnaamet (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2017 – Euroopa Tööhutuse ja Töötervishoiu Agentuur (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2017 – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2017 – Euroopa Ravimiamet (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2017 – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (EUROJUST) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2017 – Euroopa Koolitusfond (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2017 – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (AESM) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2017 – Euroopa Lennundusohutusamet (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2017 – Euroopa Toiduohutusamet (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne - Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2017 – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Liidu Raudteeamet (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, LIBE

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2017 – Euroopa GNSSi Agentuur (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2017 – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PECH

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2017 - Euroopa Kemikaaliamet (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2017 – Euratomi Tarneagentuur (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2017 – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Eelarveaasta 2017 – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON, EMPL

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (ORECE) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Raport Euroopa Liidu ametite 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Rahvusvaheline Termotuumaenergeetika Organisatsioon (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Ühisettevõte - lennuliikluse ohutus (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Ühisettevõte - lennundus ja keskkond (CLEAN SKY) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, TRAN

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte (BPT) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, REGI

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Ühisettevõte Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- Euroopa Komisjon - Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (ühisettevõte ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Kontrollikoja eriaruanded Euroopa Komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 626.050/OJME).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.50.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Viimane päevakajastamine: 29. november 2018Õigusalane teave