Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2752(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0308/2018

Συζήτηση :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2018 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0341

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.8. Αυτόνομα οπλικά συστήματα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 και B8-0362/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0308/2018

(αντικαθιστά τις B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 και B8-0362/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0341)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0359/2018 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου