Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 september 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

6. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


6.1. In de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 wat betreft de in de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0334)


6.2. Amendement op het Memorandum van samenwerking tussen de VS en de EU (inzet van luchtverkeersbeveiligingssystemen) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van Amendement 1 op het Memorandum van samenwerking NAT-I-9406 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie [05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0335)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van het protocol.


6.3. Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de EU (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Francisco Assis (A8-0256/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0336)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van de overeenkomst.


6.4. Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0337)

Het woord werd gevoerd door:

vóór de stemming: Axel Voss (rapporteur),

na de stemming: Axel Voss, om te vragen dat de kwestie wordt doorverwezen naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement (het Parlement willigt het verzoek in), en David Coburn.


6.5. Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Mady Delvaux en Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0338)


6.6. Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0339)


6.7. De situatie in Hongarije (stemming)

Verslag over een voorstel houdende een verzoek aan de Raad om overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie te constateren dat er een duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust [2017/2131(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

(Meerderheid van de leden van het Parlement en 2/3 van de uitgebrachte stemmen voor de eindstemming)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0340)


6.8. Autonome wapensystemen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 en B8-0362/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0308/2018

(ter vervanging van B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 en B8-0362/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas, namens de PPE-Fractie;

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody, namens de S&D-Fractie;

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie;

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0341)

(Ontwerpresolutie B8-0359/2018 komt te vervallen.)


6.9. Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS (stemming)

Verslag over de stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS [2017/2271(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0251/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de GUE/NGL-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de Commissie buitenlandse zaken)

Aangenomen (P8_TA(2018)0342)

Het woord werd gevoerd door:

Knut Fleckenstein, die een mondeling amendement op amendement 3 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


6.10. Stand van de betrekkingen tussen de EU en China (stemming)

Verslag over de stand van de betrekkingen tussen de EU en China [2017/2274(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Bas Belder (A8-0252/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0343)

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling