Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 september 2018 - Straatsburg

11. De toekomst van de pensioenen: tegengaan van privatisering en versterking van openbare universele socialezekerheidsstelsels (actualiteitendebat)
CRE

De toekomst van de pensioenen: tegengaan van privatisering en versterking van openbare universele socialezekerheidsstelsels (2018/2843(RSP))

Het woord wordt gevoerd door João Pimenta Lopes om het door de GUE/NGL-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie) en Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Heinz K. Becker, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Ulrike Trebesius, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Tim Aker, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová en Michael Detjen.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer en Péter Niedermüller.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Karoline Edtstadler.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling