Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0002(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0313/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0313/2017

Συζήτηση :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0348

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13. Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Η Cornelia Ernst παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Romeo Franz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Λάμπρος Φουντούλης και Carlos Coelho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς και Κώστας Χρυσόγονος.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Cornelia Ernst.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου