Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 292kWORD 79k
Keskiviikko 12. syyskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Unionin tila (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (hyväksyminen)
 6.Äänestykset
  6.1.Kertatislatun shochun nimellismäärät unionin markkinoille saattamista varten ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.2.Yhdysvaltojen ja EU:n välisen yhteistyöpöytäkirjan (ilmaliikenteen hallintajärjestelmän käyttöönotto) muutos *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.3.Kanadan ja EU:n välinen lentoliikennesopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.4.Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (äänestys)
  6.5.Unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonta ***I (äänestys)
  6.6.Rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin ***I (äänestys)
  6.7.Unkarin tilanne (äänestys)
  6.8.Autonomiset asejärjestelmät (äänestys)
  6.9.EU:n ja Yhdysvaltain suhteiden tila (äänestys)
  6.10.EU:n ja Kiinan suhteiden tila (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Eläkkeiden tulevaisuus: yksityistämisen vastustaminen ja julkisten yleisten sosiaaliturvajärjestelmien vahvistaminen (ajankohtainen keskustelu)
 12.Neuvoston kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi 2019 (keskustelu)
 13.Yksilöiden suojelu unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus ***I (keskustelu)
 14.Euroopan unionin strategia muoveista kiertotaloudessa – Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (keskustelu)
 15.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 16.Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi (keskustelu)
 17.Yhteinen digitaalinen palveluväylä ***I (keskustelu)
 18.Eurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma (keskustelu)
 19.Vastaanotetut asiakirjat
 20.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätykset Ugandassa (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätyksistä Ugandassa (B8-0364/2018)

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero ja Florent Marcellesi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Piernicola Pedicini oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätyksistä Ugandassa (B8-0365/2018)

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta Ugandasta ja erityisesti oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätyksistä (B8-0367/2018)

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätyksistä Ugandassa (B8-0368/2018)

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätyksistä Ugandassa (B8-0372/2018)

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätyksistä Ugandassa (B8-0378/2018).

II.   Myanmar ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapaus (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta Myanmarista ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapauksesta (B8-0371/2018)

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta Myanmarista ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapauksesta (B8-0374/2018)

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Neena Gill S&D-ryhmän puolesta Myanmarista ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapauksesta (B8-0376/2018)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta Myanmarista ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapauksesta (B8-0379/2018)

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina ja Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta Myanmarista ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapauksesta (B8-0380/2018)

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Myanmarista ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapauksesta (B8-0381/2018)

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta Myanmarista ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapauksesta (B8-0382/2018).

III.   Kambodža ja erityisesti Kem Sokhan tapaus (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská ja Ryszard Czarnecki, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta Kambodžasta ja erityisesti Kem Sokhan tapauksesta (B8-0366/2018)

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao Kambodžasta ja erityisesti Kem Sokhan tapauksesta (B8-0369/2018)

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin S&D-ryhmän puolesta Kambodžasta ja erityisesti Kem Sokhan tapauksesta (B8-0370/2018)

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ja Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta Kambodžasta ja erityisesti Kem Sokhan tapauksesta (B8-0373/2018)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Kambodžasta ja erityisesti Kem Sokhan tapauksesta, (B8-0375/2018)

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta Kambodžasta ja erityisesti Kem Sokhan tapauksesta (B8-0377/2018).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Unionin tila (keskustelu)

Komission puheenjohtajan julkilausuma: Unionin tila (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman Jean-Claude Junckerin puheenvuoron jälkeen.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Kazimierz Michał Ujazdowski.

Puheenvuorot: Jean-Claude Juncker ja Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja).

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira ja Konstantinos Papadakis.

Puheenvuorot: Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann ja Manfred Weber.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 12.20 äänestysten alkua odotettaessa.)


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

4. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.31.


5. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (hyväksyminen)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa EFDD- ja ENF-ryhmien esittämän pyynnön äänestää LIBE-valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo) koskevan mietinnön pohjalta (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0261/2016). Päätöksestä ilmoitettiin maanantaina 10. syyskuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 10.9.2018, kohta 8).
Äänestys toimitetaan huomenna työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut saanut vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavalta määrältä jäseniä tai yhdeltä tai useammalta poliittiselta ryhmältä pyyntöä muista päätöksistä käynnistää toimielinten väliset neuvottelut, joista ilmoitettiin maanantaina 10. syyskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 10.9.2018, kohta 8).

JURI-, ITRE-, TRAN-, EMPL-, LIBE-, ECON- ja IMCO-valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.

°
° ° °

Puheenvuorot: Edouard Martin eilen ilmoitetuista seuraamuksista (istunnon pöytäkirja 11.9.2018, kohta 17) (puhemies täsmensi asiaa), ja Dobromir Sośnierz ja Karol Karski tiettyjen jäsenten esittämistä huomautuksista aiheesta "Unkarin tilanne" käydyn keskustelun aikana(istunnon pöytäkirja 11.9.2018, kohta 11).


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


6.1. Kertatislatun shochun nimellismäärät unionin markkinoille saattamista varten ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 110/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse panostislauksella tuotetun ja Japanissa pullotetun, kertatislatun shochun nimellismääristä unionin markkinoille saattamista varten [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0334)


6.2. Yhdysvaltojen ja EU:n välisen yhteistyöpöytäkirjan (ilmaliikenteen hallintajärjestelmän käyttöönotto) muutos *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen yhteistyöpöytäkirjan NAT-I-9406 muutoksen 1 tekemisestä unionin puolesta [05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0335)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan muuttamiselle.


6.3. Kanadan ja EU:n välinen lentoliikennesopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta [12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Francisco Assis (A8-0256/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0336)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen muuttamiselle.


6.4. Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Axel Voss (A8-0245/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0337)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä: Axel Voss (esittelijä)

Äänestyksen jälkeen: Axel Voss käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (parlamentti hyväksyi pyynnön), ja David Coburn.


6.5. Unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Mady Delvaux ja Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0338)


6.6. Rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0339)


6.7. Unkarin tilanne (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta, jolla neuvostoa pyydetään toteamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja [2017/2131(INL)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

(lopullinen äänestys: parlamentin jäsenten enemmistö ja 2/3 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0340)


6.8. Autonomiset asejärjestelmät (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 ja B8-0362/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0308/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 ja B8-0362/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas PPE-ryhmän puolesta

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody S&D-ryhmän puolesta

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0341)

(Päätöslauselmaesitys B8-0359/2018 raukesi.)


6.9. EU:n ja Yhdysvaltain suhteiden tila (äänestys)

Mietintö EU:n ja Yhdysvaltain suhteiden tilasta [2017/2271(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A8-0251/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (GUE/NGL-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (AFET-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0342)

Puheenvuoro:

Knut Fleckenstein esitti tarkistukseen 3 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.10. EU:n ja Kiinan suhteiden tila (äänestys)

Mietintö EU:n ja Kiinan suhteiden tilasta [2017/2274(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Bas Belder (A8-0252/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0343)

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Axel Voss - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin ja Dobromir Sośnierz

Mietintö Mady Delvaux ja Juan Fernando López Aguilar - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt ja Monica Macovei

Mietintö Ignazio Corrao - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt ja Monica Macovei

Mietintö Judith Sargentini - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza ja Miapetra Kumpula-Natri

Yhteinen päätöslauselmaesitys: Autonomiset asejärjestelmät (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier ja Jonathan Arnott

Mietintö Elmar Brok - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews ja Adam Szejnfeld

Mietintö Bas Belder - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor ja Thomas Mann.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 14.36.)


Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Eläkkeiden tulevaisuus: yksityistämisen vastustaminen ja julkisten yleisten sosiaaliturvajärjestelmien vahvistaminen (ajankohtainen keskustelu)

Eläkkeiden tulevaisuus: yksityistämisen vastustaminen ja julkisten yleisten sosiaaliturvajärjestelmien vahvistaminen (2018/2843(RSP))

João Pimenta Lopes käytti puheenvuoron alustaakseen GUE/NGL-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Günther Oettinger (komission jäsen) ja Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja).

Puheenvuorot: Heinz K. Becker PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Trebesius ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tim Aker EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová ja Michael Detjen.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer ja Péter Niedermüller.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Karoline Edtstadler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Neuvoston kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi 2019 (keskustelu)

Neuvoston julkilausuma: Neuvoston kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi 2019 (2018/2737(RSP))

Hartwig Löger (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Daniele Viotti (esittelijä), Paul Rübig (esittelijä) ja Jean Arthuis (BUDG-valiokunnan puheenjohtaja).

Hartwig Löger käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Yksilöiden suojelu unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Romeo Franz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis ja Carlos Coelho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias ja Kostas Chrysogonos.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Cornelia Ernst.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.5.


14. Euroopan unionin strategia muoveista kiertotaloudessa – Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (keskustelu)

Mietintö Euroopan unionin strategiasta muoveista kiertotaloudessa [2018/2035(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000063/2018) – Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (B8-0036/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000064/2018) – Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker esitteli mietinnön.

Lukas Mandl esitteli kysymykset.

Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: John Flack (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Marco Affronte Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Sylvie Goddyn ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström ja Christophe Hansen.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi ja Simona Bonafè.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos ja Soledad Cabezón Ruiz.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Karoline Edtstadler.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-valiokunnan puolesta kiertotalouspaketin täytäntöönpanosta: vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 10.10 ja istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.11.


15. Poliittisten ryhmien kokoonpano

EFDD-ryhmä on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että Sophie Montel ei enää ole kyseisen ryhmän jäsen 13. syyskuuta 2018 alkaen. Hän kuuluu sitoutumattomiin jäseniin.


16. Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi (keskustelu)

Mietintö eurooppalaisesta yhteinen terveys -toimintasuunnitelmasta mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi [2017/2254(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Karin Kadenbach esitteli mietinnön.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lieve Wierinck (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Matt Carthy (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Jan Huitema ALDE-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, Miroslav Mikolášik, Clara Eugenia Aguilera García, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Marcus Pretzell, Annie Schreijer-Pierik, Biljana Borzan, José Inácio Faria, Soledad Cabezón Ruiz ja Alojz Peterle.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Puheenvuorot: Gilles Pargneaux ja Nicola Caputo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ricardo Serrão Santos ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Karin Kadenbach.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.12.


17. Yhteinen digitaalinen palveluväylä ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Marlene Mizzi esitteli mietinnön.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Nicola Danti S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Grapini, Eva Maydell, Michela Giuffrida ja Bendt Bendtsen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Marlene Mizzi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.6.


18. Eurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma (keskustelu)

Mietintö aiheesta ”Eurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma” [2017/2257(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

István Ujhelyi esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Damiano Zoffoli (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta, Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák ja Maria Grapini.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja István Ujhelyi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.13.


19. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 19/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0086/2018 - C8-0393/2018 - 2018/2221(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 20/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0087/2018 - C8-0400/2018 - 2018/2224(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 21/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0088/2018 - C8-0401/2018 - 2018/2225(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-10/C/18 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0089/2018 - C8-0402/2018 - 2018/2226(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 2/2018 – Alueiden komitea (N8-0090/2018 - C8-0403/2018 - 2018/2227(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


20. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirrot DEC 17/2018 ja DEC 18/2018 – Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoja 1-INF/2018 ja 2-INF/2018 - Unionin tuomioistuin.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018 ja DEC 18/2018 – Pääluokka III – Komissio.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 626.050/OJJE).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.44.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Päivitetty viimeksi: 12. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus