Indeks 
Protokół
PDF 300kWORD 80k
Środa, 12 września 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Orędzie o stanie Unii (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)
 6.Głosowanie
  6.1.Ilości nominalne na potrzeby wprowadzenia do obrotu w Unii poddanego pojedynczej destylacji shochu ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.2.Zmiana dotycząca Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.3.Umowa o transporcie lotniczym pomiędzy Kanadą a UE (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (głosowanie)
  6.5.Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii ***I (głosowanie)
  6.6.Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych ***I (głosowanie)
  6.7.Sytuacja na Węgrzech (głosowanie)
  6.8.Systemy broni autonomicznej (głosowanie)
  6.9.Stan stosunków UE-USA (głosowanie)
  6.10.Stan stosunków UE-Chiny (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Przyszłość emerytur: przeciwdziałanie prywatyzacji i umacnianie powszechnych publicznych systemów zabezpieczenia społecznego (debata na aktualny temat)
 12.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2019 (debata)
 13.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych ***I (debata)
 14.Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym - Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (debata)
 15.Skład grup politycznych
 16.Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (debata)
 17.Jednolity portal cyfrowy ***I (debata)
 18.Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (debata)
 19.Składanie dokumentów
 20.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Uganda, aresztowanie posłów opozycji (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie Ugandy, aresztowanie posłów opozycji, (B8-0364/2018);

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero i Florent Marcellesi, w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Piernicola Pedicini w sprawie Ugandy, aresztowanie posłów opozycji, (B8-0365/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Norbert Neuser, w imieniu grupy S&D, pt. Uganda, aresztowanie posłów opozycji, (B8-0367/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Merja Kyllönen, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Ugandy, aresztowanie posłów opozycji, (B8-0368/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, w sprawie Ugandy, aresztowanie posłów opozycji, (B8-0372/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Filiz Hyusmenova, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Ugandy, aresztowanie posłów opozycji, (B8-0378/2018).

II.   Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero i Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE, dotyczący Mjanmy/Birmy, w szczególności sprawy dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo, B8-0371/2018;

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik i Branislav Škripek,w imieniu grupy ECR, dotyczący Mjanmy/Birmy, w szczególności sprawy dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo, (B8-0374/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Neena Gill, w imieniu grupy S&D, dotyczący Mjanmy/Birmy, w szczególności sprawy dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo, (B8-0376/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD, dotyczący Mjanmy/Birmy, w szczególności sprawy dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo, (B8-0379/2018);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina i Merja Kyllönen, w imieniu grupy GUE/NGL, dotyczący Mjanmy/Birmy, w szczególności sprawy dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo, (B8-0380/2018);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, dotyczący Mjanmy/Birmy, w szczególności sprawy dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo, (B8-0381/2018);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Filiz Hyusmenova, w imieniu grupy ALDE, dotyczący Mjanmy/Birmy, w szczególności sprawy dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo, (B8-0382/2018).

III.   Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská i Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, dotyczący Kambodży, w szczególności sprawy Kem Sokhy, (B8-0366/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, dotyczący Kambodży, w szczególności sprawy Kem Sokhy, (B8-0369/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin, w imieniu grupy S&D, dotyczący Kambodży, w szczególności sprawy Kem Sokhy, (B8-0370/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez i Merja Kyllönen, w imieniu grupy GUE/NGL, dotyczący Kambodży, w szczególności sprawy Kem Sokhy, (B8-0373/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, dotyczący Kambodży, w szczególności sprawy Kem Sokhy, (B8-0375/2018);

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Filiz Hyusmenova, w imieniu grupy ALDE, dotyczący Kambodży, w szczególności sprawy Kem Sokhy, (B8-0377/2018).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Orędzie o stanie Unii (debata)

Oświadczenie przewodniczącego Komisji: Orędzie o stanie Unii (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie w związku z wystapieniem Jean-Claude'a Junckera.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF i Kazimierz Michał Ujazdowski niezrzeszony.

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker i Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady).

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira i Konstantinos Papadakis.

Głos zabrali: Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann i Manfred Weber.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.20 w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

4. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.31.


5. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)

Przewodniczący poinformował, że otrzymał wniosek o głosowanie od grup EFDD i ENF dotyczący decyzji komisji LIBE o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele musza posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A8-0261/2016), zapowiedziane w protokole z poniedziałku 10 września 2018 r. (pkt 8 protokołu z dnia 10.9.2018).
Głosowanie odbedzie się następnego dnia zgodnie z art. 69c ust. 2 regulaminu.

Przewodniczący poinformował, że nie otrzymał wniosku od pewnej liczby posłów lub od co najmniej jednej grupy politycznej, który osiągnąłby przynajmniej średni próg dotyczący pozostałych decyzji o rozpoczęcniu negocjacji międzyinstytucjonalnyc zapowiedzianych w protokole z poniedziałku 10 września 2018 r. (pkt 8 protokołu z dnia 10.9.2018).

Komisje JURI, ITRE, TRAN, EMPL, LIBE, ECON i IMCO mogły zatem rozpocząć negocjacje po wygaśnięciu terminu, o którym mowa w art. 69c ust. 2 regulaminu.

°
° ° °

Głos zabrali: Edouard Martin w sprawie sankcji zapowiedzianych poprzedniego dnia (pkt 17 protokołu z dnia 11.9.2018) (Przewodniczący udzielił szczegółowej odpowiedzi) oraz Dobromir Sośnierz i Karol Karski w sprawie słów wygłoszonych przez niektórych posłów podczas debaty na temat sytuacji na Węgrzech (pkt 11 protokołu z dnia 11.9.2018).


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


6.1. Ilości nominalne na potrzeby wprowadzenia do obrotu w Unii poddanego pojedynczej destylacji shochu ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 w odniesieniu do ilości nominalnych na potrzeby wprowadzenia do obrotu w Unii poddanego pojedynczej destylacji shochu produkowanego przy użyciu aparatu destylacyjnego kotłowego i butelkowanego w Japonii [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0334)


6.2. Zmiana dotycząca Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej zmiany 1 dotyczącej Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską [05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0335)

Parlament wyraził zgodę na zmianę protokołu.


6.3. Umowa o transporcie lotniczym pomiędzy Kanadą a UE (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii i jej państw członkowskich Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Francisco Assis (A8-0256/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0336)

Parlament wyraził zgodę na zmianę umowy.


6.4. Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0337)

Wystąpienia

Przed głosowaniem: Axel Voss (sprawozdawca)

Po głosowaniu: Axel Voss, aby wystąpić z wnioskiem o przesłanie pytania do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 regulaminu (Parlament przyjął wniosek), oraz David Coburn.


6.5. Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Mady Delvaux i Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0338)


6.6. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0339)


6.7. Sytuacja na Węgrzech (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie propozycji wzywającej Radę do stwierdzenia, zgodnie z art.7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, istnienia wyraźnego ryzyka poważnego pogwałcenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia [2017/2131(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

(Większość posłów do Parlamentu i 2/3 oddanych głosów w głosowaniu końcowym)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0340)


6.8. Systemy broni autonomicznej (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 i B8-0362/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0308/2018

(zastępujący B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 i B8-0362/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas, au nom du groupe PPE;

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody, au nom du groupe S&D;

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, au nom du groupe ALDE;

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, au nom du groupe GUE/NGL;

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner, au nom du groupe Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, au nom du groupe EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0341)

(Projekt rezolucji B8-0359/2018 stał się bezprzedmiotowy.)


6.9. Stan stosunków UE-USA (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków UE-USA [2017/2271(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0251/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucono

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę GUE/NGL)

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez komisję AFET)

Przyjęto (P8_TA(2018)0342)

Wystąpienia

Knut Fleckenstein przedstawił poprawkę ustną do poprawki 3. Poprawka została przyjęta.


6.10. Stan stosunków UE-Chiny (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków między UE a Chinami [2017/2274(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Bas Belder (A8-0252/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0343)

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Axel Voss - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin i Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Mady Delvaux i Juan Fernando López Aguilar - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt i Monica Macovei

Sprawozdanie Ignazio Corrao - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt i Monica Macovei

Sprawozdanie Judith Sargentini - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza i Miapetra Kumpula-Natri

Wspólny projekt rezolucji: Systemy broni autonomicznej (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier i Jonathan Arnott

Sprawozdanie Elmar Brok - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews i Adam Szejnfeld

Sprawozdanie Bas Belder - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor i Thomas Mann.


8. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.36.)


PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Przyszłość emerytur: przeciwdziałanie prywatyzacji i umacnianie powszechnych publicznych systemów zabezpieczenia społecznego (debata na aktualny temat)

Przyszłość emerytur: przeciwdziałanie prywatyzacji i umacnianie powszechnych publicznych systemów zabezpieczenia społecznego (2018/2843(RSP))

Głos zabrał João Pimenta Lopes, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę GUE/NGL.

Głos zabrali: Günther Oettinger (członek Komisji) i Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady).

Głos zabrali: Heinz K. Becker w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Ulrike Trebesius w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Tim Aker w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová i Michael Detjen.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer i Péter Niedermüller.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Karoline Edtstadler.

Debata została zamknięta.


12. Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2019 (debata)

Oświadczenie Rady: Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2019 (2018/2737(RSP))

Hartwig Löger (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Daniele Viotti (sprawozdawca), Paul Rübig (sprawozdawca) i Jean Arthuis (przewodniczący komisji BUDG).

Głos zabrał Hartwig Löger.

Debata została zamknięta.


13. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodnego przepływu takich danych i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 45/2001 i decyzję nr 1247/2002/WE. [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Romeo Franz w imieniu grupy Verts/ALE, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis i Carlos Coelho.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias i Kostas Chrysogonos.

Głos zabrały: Věra Jourová i Cornelia Ernst.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.5 protokołu z dnia 13.9.2018.


14. Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym - Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym [2018/2035(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000063/2018), które skierowali Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin, w imieniu komisji ENVI do Rady: Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (B8-0036/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000064/2018), które skierowali Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin, w imieniu komisji ENVI do Komisji: Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker przedstawił swoje sprawozdanie.

Lukas Mandl rozwinął pytania.

Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: John Flack (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Marco Affronte w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström i Christophe Hansen.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi i Simona Bonafè.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos i Soledad Cabezón Ruiz.

Głos zabrali: Jyrki Katainen i Karoline Edtstadler.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin w imieniu komisji ENVI, w sprawie wdrażania pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym: warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.10 i pkt 10.11 protokołu z dnia 13.9.2018.


15. Skład grup politycznych

Grupa EFDD poinformowała przewodniczącego, że Sophie Montel przestała być członkinią grupy z dniem 13 września 2018 r. Jest obecnie posłanką niezrzeszoną.


16. Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego planu działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe [2017/2254(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Karin Kadenbach przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Lieve Wierinck (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Matt Carthy (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Renate Sommer w imieniu grupy PPE, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Bolesław G. Piecha w imieniu grupy ECR, Jan Huitema w imieniu grupy ALDE, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Miroslav Mikolášik, Clara Eugenia Aguilera García, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Marcus Pretzell, Annie Schreijer-Pierik, Biljana Borzan, José Inácio Faria, Soledad Cabezón Ruiz i Alojz Peterle.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Gilles Pargneaux i Nicola Caputo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ricardo Serrão Santos i Notis Marias.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i Karin Kadenbach.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.12 protokołu z dnia 13.9.2018.


17. Jednolity portal cyfrowy ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Marlene Mizzi przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Nicola Danti w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Grapini, Eva Maydell, Michela Giuffrida i Bendt Bendtsen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrały: Elżbieta Bieńkowska i Marlene Mizzi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 13.9.2018.


18. Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie Europy w ruchu – programu działań dotyczący przyszłości mobilności w UE [2017/2257(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

István Ujhelyi przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Damiano Zoffoli (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Brando Benifei w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák i Maria Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Violeta Bulc i István Ujhelyi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.13 protokołu z dnia 13.9.2018.


19. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 19/2018 – Sekcja III – Komisja (N8-0086/2018 - C8-0393/2018 - 2018/2221(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 20/2018 – Sekcja III – Komisja (N8-0087/2018 - C8-0400/2018 - 2018/2224(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 21/2018 – Sekcja III – Komisja (N8-0088/2018 - C8-0401/2018 - 2018/2225(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-10/C/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0089/2018 - C8-0402/2018 - 2018/2226(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 2/2018 - Komitet Regionów (N8-0090/2018 - C8-0403/2018 - 2018/2227(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


20. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 17/2018 i DEC 18/2018 - Sekcja III - Komisja.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu w sprawie przesunięcia środków 1-INF/2018 i 2-INF/2018 - Trybunał Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018 i DEC 18/2018 - Sekcja III - Komisja.


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 626.050/OJJE).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.44.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2019Informacja prawna