Kazalo 
Zapisnik
PDF 288kWORD 79k
Sreda, 12. september 2018 - StrasbourgKončna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Stanje v Uniji (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (odobritev)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Nazivne količine za dajanje enojno destiliranega žganja šoču na trg Unije ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.2.Sprememba Memoranduma o sodelovanju med ZDA in EU (uvedba sistemov upravljanja zračnega prometa) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.3.Sporazum o zračnem prevozu med Kanado in EU (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.4.Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu ***I (glasovanje)
  6.5.Kontrola gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje ***I (glasovanje)
  6.6.Boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi ***I (glasovanje)
  6.7.Razmere na Madžarskem (glasovanje)
  6.8.Avtonomni orožni sistemi (glasovanje)
  6.9.Stanje odnosov med EU in ZDA (glasovanje)
  6.10.Stanje odnosov med EU in Kitajsko (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanj
 9.Nadaljevanje seje
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Prihodnost pokojnin: boj proti privatizaciji in krepitev javnih in splošnih sistemov socialne varnosti (tematska razprava)
 12.Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna - proračunsko leto 2019 (razprava)
 13.Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in prosti pretok takih podatkov ***I (razprava)
 14.Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu - Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih (razprava)
 15.Članstvo v političnih skupinah
 16.Evropski akcijski načrt „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom (razprava)
 17.Enotni digitalni portal ***I (razprava)
 18.Evropa v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU (razprava)
 19.Predložitev dokumentov
 20.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Uganda, aretacija opozicijskih poslancev (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić in Branislav Škripek v imenu skupine ECR predlog resolucije z naslovom Uganda, aretacija opozicijskih poslancev (B8-0364/2018);

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero in Florent Marcellesi v imenu skupine Verts/ALE Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Piernicola Pedicini predlog resolucije z naslovom Uganda, aretacija opozicijskih poslancev (B8-0365/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post in Norbert Neuser v imenu skupine S&D o Ugandi, zlasti o aretaciji opozicijskih poslancev (B8-0367/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL predlog resolucije z naslovom Uganda, aretacija opozicijskih poslancev (B8-0368/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE predlog resolucije z naslovom Uganda, aretacija opozicijskih poslancev (B8-0372/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström in Filiz Hyusmenova v imenu skupine ALDE predlog resolucije z naslovom Uganda, aretacija opozicijskih poslancev (B8-0378/2018).

II.   Mjanmar, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero in Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE o Mjanmaru/Burmi, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja (B8-0371/2018);

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik in Branislav Škripek v imenu skupine ECR o Mjanmaru/Burmi, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja (B8-0374/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post in Neena Gill v imenu skupine S&D o Mjanmaru/Burmi, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja (B8-0376/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD o Mjanmaru/Burmi, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja (B8-0379/2018);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina in Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL o Mjanmaru/Burmi, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja (B8-0380/2018);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o Mjanmaru/Burmi, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja (B8-0381/2018);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström in Filiz Hyusmenova v imenu skupine ALDE o Mjanmaru/Burmi, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja (B8-0382/2018).

III.   Kambodža, zlasti primer Kem Sokhe (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská in Ryszard Czarnecki, Monica Macovei v imenu skupine ECR o Kambodži, zlasti primer Kema Sokhe (B8-0366/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao o Kambodži, zlasti primer Kema Sokhe (B8-0369/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin v imenu skupine S&D o Kambodži, zlasti primer Kema Sokhe (B8-0370/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez in Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL o Kambodži, zlasti primer Kema Sokhe (B8-0373/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o Kambodži, zlasti primer Kema Sokhe (B8-0375/2018);

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström in Filiz Hyusmenova v imenu skupine ALDE o Kambodži, zlasti primer Kema Sokhe (B8-0377/2018).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Stanje v Uniji (razprava)

Izjava predsednika Komisije: Stanje v Uniji (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) je podal izjavo.

Predsednik je po govoru Jean-Clauda Junckerja podal kratko izjavo.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, in Kazimierz Michał Ujazdowski samostojni poslanec.

Govorila sta Jean-Claude Juncker in Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu).

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira in Konstantinos Papadakis.

Govorili so Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann in Manfred Weber.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 12.20 v pričakovanju časa glasovanja.)


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

4. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.31.


5. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (odobritev)

Predsednik je sporočil, da je od skupin EFDD in ENF prejel zahtevo za glasovanje o odločitvi odbora LIBE, da bo začel medinstitucionalna pogajanja na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi    Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) Poročevalka: Tanja Fajon (A8-0261/2016), napovedano v zapisniku v ponedeljek, 10. septembra 2018 (točka 8 zapisnika z dne 10.9.2018).
Glasovanje bo v skladu s členom 69(c)(2) Poslovnika potekalo jutri.

Predsednik je sporočil, da ni prejel zahteve določenega števila poslancev ali ene ali več političnih skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag, glede drugih odločitev za začetek medinstitucionalnih pogajanj, napovedanih v zapisniku v ponedeljek, 10. septembra 2018 (točka 8 zapisnika z dne 10.9.2018).

Odbori JURI, ITRE, TRAN, EMPL, LIBE, ECON in IMCO so torej lahko začeli pogajanja po preteku roka iz člena 69(c)(2) Poslovnika.

°
° ° °

Govorili so Edouard Martin o včeraj napovedanih kaznih (točka 17 zapisnika z dne 11.9.2018) (predsednik je podal pojasnila), ter Dobromir Sośnierz in Karol Karski o izjavah nekaterih poslancev med razpravo o razmerah na Madžarskem (točka 11 zapisnika z dne 11.9.2018).


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


6.1. Nazivne količine za dajanje enojno destiliranega žganja šoču na trg Unije ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 110/2008 v zvezi z nazivnimi količinami za dajanje enojno destiliranega žganja šoču, ki se proizvaja v kotlu in stekleniči na Japonskem, na trg Unije [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0334)


6.2. Sprememba Memoranduma o sodelovanju med ZDA in EU (uvedba sistemov upravljanja zračnega prometa) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Spremembe 1 Memoranduma o sodelovanju NAT-I-9406 med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo [05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0335)

Parlament je odobril spremembo protokola.


6.3. Sporazum o zračnem prevozu med Kanado in EU (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic [12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Francisco Assis (A8-0256/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0336)

Parlament je odobril spremembo sporazuma.


6.4. Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Axel Voss (A8-0245/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0337)

Govori

Pred glasovanjem: Axel Voss (poročevalec)

Po glasovanju: Axel Voss, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru, da v skladu s členom 59(4) Poslovnika izvede medinstitucionalna pogajanja (parlament je zahtevo odobril), in David Coburn.


6.5. Kontrola gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Mady Delvaux in Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0338)


6.6. Boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0339)


6.7. Razmere na Madžarskem (glasovanje)

Poročilo o predlogu, s katerim se Svet poziva, naj v skladu s členom 7(1) Pogodbe o Evropski uniji ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi Madžarska lahko huje kršila temeljne vrednote Unije [2017/2131(INL)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

(Večina poslancev Parlamenta in 2/3 oddanih glasov za končno glasovanje)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0340)


6.8. Avtonomni orožni sistemi (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 in B8-0362/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0308/2018

(ki nadomešča B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 in B8-0362/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera in Fernando Ruas v imenu skupine PPE;

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz in Clare Moody v imenu skupine S&D;

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE;

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL;

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson in Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo in Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0341)

(Predlog resolucije B8-0359/2018 je brezpredmeten.)


6.9. Stanje odnosov med EU in ZDA (glasovanje)

Poročilo o stanju odnosov med EU in ZDA [2017/2271(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A8-0251/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina GUE/NGL)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložil odbor AFET)

Sprejeto (P8_TA(2018)0342)

Govori

Knut Fleckenstein je vložil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 3, ki je bil upoštevan.


6.10. Stanje odnosov med EU in Kitajsko (glasovanje)

Poročilo o stanju odnosov med EU in Kitajsko [2017/2274(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Bas Belder (A8-0252/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0343)

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Axel Voss - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin in Dobromir Sośnierz

Poročilo: Mady Delvaux in Juan Fernando López Aguilar - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt in Monica Macovei

Poročilo: Ignazio Corrao - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt in Monica Macovei

Poročilo: Judith Sargentini - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza in Miapetra Kumpula-Natri

Skupni predlog resolucije: Avtonomni orožni sistemi (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier in Jonathan Arnott

Poročilo: Elmar Brok - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews in Adam Szejnfeld

Poročilo: Bas Belder - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor in Thomas Mann.


8. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 14.36.)


PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

9. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Prihodnost pokojnin: boj proti privatizaciji in krepitev javnih in splošnih sistemov socialne varnosti (tematska razprava)

Prihodnost pokojnin: boj proti privatizaciji in krepitev javnih in splošnih sistemov socialne varnosti (2018/2843(RSP))

Govoril je João Pimenta Lopes za začetek razprave, ki jo je predlagala skupina GUE/NGL.

Govorila sta Günther Oettinger (član Komisije) in Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu).

Govorili so Heinz K. Becker v imenu skupine PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, Ulrike Trebesius v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, Tim Aker v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová in Michael Detjen.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer in Péter Niedermüller.

Govorila sta Günther Oettinger in Karoline Edtstadler.

Razprava se je zaključila.


12. Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna - proračunsko leto 2019 (razprava)

Izjava Sveta: Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna - proračunsko leto 2019 (2018/2737(RSP))

Hartwig Löger (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Daniele Viotti (poročevalec), Paul Rübig (poročevalec) in Jean Arthuis (predsednik odbora BUDG).

Govoril je Hartwig Löger.

Razprava se je zaključila.


13. Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in prosti pretok takih podatkov ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst je predstavila poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, Romeo Franz v imenu skupine Verts/ALE, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis in Carlos Coelho.

Po postopku "catch the eye" so govorili Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias in Kostas Chrysogonos.

Govorili sta Věra Jourová in Cornelia Ernst.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.5 zapisnika z dne 13.9.2018.


14. Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu - Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih (razprava)

Poročilo o evropski strategiji za plastiko v krožnem gospodarstvu [2018/2035(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000063/2018), ki so ga postavili Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini in Joëlle Mélin v imenu odbora ENVI Svetu: Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih (B8-0036/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000064/2018), ki so ga postavili Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini in Joëlle Mélin v imenu odbora ENVI Komisiji: Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker je predstavil poročilo.

Lukas Mandl je predstavil vprašanja.

Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu) in Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) sta odgovorila na vprašanji.

Govorili so John Flack (pripravljavec mnenja odbora PECH), Karl-Heinz Florenz v imenu skupine PPE, Christel Schaldemose v imenu skupine S&D, James Nicholson v imenu skupine ECR, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Marco Affronte v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Sylvie Goddyn v imenu skupine ENF, Diane James samostojna poslanka, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström in Christophe Hansen.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorili so Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi in Simona Bonafè.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos in Soledad Cabezón Ruiz.

Govorila sta Jyrki Katainen in Karoline Edtstadler.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini in Joëlle Mélin v imenu odbora ENVI o izvajanju svežnja o krožnem gospodarstvu: možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.10 in točka 10.11 zapisnika z dne 13.9.2018.


15. Članstvo v političnih skupinah

Skupina EFDD je predsedniku Parlamenta sporočila, da Sophie Montel od 13. septembra 2018 ni več članica te skupine. Odslej bo sedela v skupini samostojnih poslancev.


16. Evropski akcijski načrt „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom (razprava)

Poročilo o Evropskem akcijskem načrtu „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom [2017/2254(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Karin Kadenbach je predstavila poročilo.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Lieve Wierinck (pripravljavka mnenja odbora ITRE), Matt Carthy (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Renate Sommer v imenu skupine PPE, Miriam Dalli v imenu skupine S&D, Bolesław G. Piecha v imenu skupine ECR, Jan Huitema v imenu skupine ALDE, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Diane James samostojna poslanka, Miroslav Mikolášik, Clara Eugenia Aguilera García, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Marcus Pretzell, Annie Schreijer-Pierik, Biljana Borzan, José Inácio Faria, Soledad Cabezón Ruiz in Alojz Peterle.

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik

Govorila sta Gilles Pargneaux in Nicola Caputo.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Ricardo Serrão Santos in Notis Marias.

Govorila sta Vytenis Povilas Andriukaitis in Karin Kadenbach.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.12 zapisnika z dne 13.9.2018.


17. Enotni digitalni portal ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Marlene Mizzi je predstavila poročilo.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Govorili so Othmar Karas v imenu skupine PPE, Nicola Danti v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Grapini, Eva Maydell, Michela Giuffrida in Bendt Bendtsen.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Notis Marias.

Govorili sta Elżbieta Bieńkowska in Marlene Mizzi.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika z dne 13.9.2018.


18. Evropa v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU (razprava)

Poročilo o Evropi v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU [2017/2257(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

István Ujhelyi je predstavil poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Damiano Zoffoli (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Luis de Grandes Pascual v imenu skupine PPE, Brando Benifei v imenu skupine S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE, Jakop Dalunde v imenu skupine Verts/ALE, Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák in Maria Grapini.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila sta Violeta Bulc in István Ujhelyi.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.13 zapisnika z dne 13.9.2018.


19. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 19/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0086/2018 - C8-0393/2018 - 2018/2221(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 20/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0087/2018 - C8-0400/2018 - 2018/2224(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 21/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0088/2018 - C8-0401/2018 - 2018/2225(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-10/C/18 - Evropsko računsko sodišče (N8-0089/2018 - C8-0402/2018 - 2018/2226(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 2/2018 - Odbor regij (N8-0090/2018 - C8-0403/2018 - 2018/2227(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG


20. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

Odbor za proračun je v skladu s členom 27(3) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 17/2018 in DEC 18/2018 - Oddelek III - Komisija.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredne sklenil, da ne bo ugovarjal prerazporeditvi sredstev 1-INF/2018 in 2-INF/2018 - Sodišče.

Svet Evropske unije je v skladu s členom 27(4) finančne uredbe proračunskemu organu sporočil, da bo odobril prerazporeditev sredstev DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018 in DEC 18/2018 - Oddelek III - Komisija.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 626.050/OJJE).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.44.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Zadnja posodobitev: 12. junij 2019Pravno obvestilo