Index 
Protokoll
PDF 293kWORD 78k
Onsdagen den 12 september 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Tillståndet i unionen (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (godkännande)
 6.Omröstning
  6.1.Nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.2.Ändring av samarbetsmemorandum mellan Förenta staterna och EU (införande av system för flygledningstjänst) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.3.Luftfartsavtal mellan Kanada och EU (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.4.Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I (omröstning)
  6.5.Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen ***I (omröstning)
  6.6.Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser ***I (omröstning)
  6.7.Situationen i Ungern (omröstning)
  6.8.Autonoma vapensystem (omröstning)
  6.9.Läget i förbindelserna mellan EU och USA (omröstning)
  6.10.Läget i förbindelserna mellan EU och Kina (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Framtidens pensioner: bekämpa privatisering och stärka offentliga och allmänna system för social trygghet (debatt om en aktuell fråga)
 12.Rådets presentation av sin ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2019 (debatt)
 13.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter ***I (debatt)
 14.En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi - Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (debatt)
 15.De politiska gruppernas sammansättning
 16.En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens (debatt)
 17.Gemensam digital ingång ***I (debatt)
 18.Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU (debatt)
 19.Inkomna dokument
 20.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić och Branislav Škripek, för ECR-gruppen, om Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen (B8-0364/2018);

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero och Florent Marcellesi, för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Piernicola Pedicini om Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen (B8-0365/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post och Norbert Neuser, för S&D-gruppen, om Uganda, särskilt gripanden av parlamentariker från oppositionen (B8-0367/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Merja Kyllönen, för GUE/NGL-gruppen, om Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen (B8-0368/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen (B8-0372/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen, om Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen (B8-0378/2018).

II.   Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, om Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo (B8-0371/2018);

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik och Branislav Škripek,för ECR-gruppen, om Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo (B8-0374/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post och Neena Gill, för S&D-gruppen, sur Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo (B8-0376/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen, om Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo (B8-0379/2018);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina och Merja Kyllönen, för GUE/NGL-gruppen, om Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo (B8-0380/2018);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo (B8-0381/2018);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen, om Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo (B8-0382/2018).

III.   Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská och Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, för ECR-gruppen, om Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha (B8-0366/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao, om Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha (B8-0369/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin, för S&D-gruppen, om Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha (B8-0370/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez och Merja Kyllönen, för GUE/NGL-gruppen, om Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha (B8-0373/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha (B8-0375/2018);

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen, om Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha (B8-0377/2018).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Tillståndet i unionen (debatt)

Uttalande av kommissionens ordförande: Tillståndet i unionen (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talmannen gjorde ett kort uttalande efter Jean-Claude Junckers anförande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, och Kazimierz Michał Ujazdowski, grupplös.

Talare: Jean-Claude Juncker och Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira och Konstantinos Papadakis.

Talare: Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann och Manfred Weber.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.20 i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

4. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.31.


5. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (godkännande)

Talmannen meddelade att EFDD- och ENF-grupperna lämnat in en begäran om omröstning om LIBE-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)), föredragande Tanja Fajon (A8-0261/2016), tillkännagivet i kammaren måndagen den 10 september 2018 (punkt 8 i protokollet av den 10.9.2018).
Omröstningen skulle hållas påföljande dag, i enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att det inte inkommit någon begäran om omröstning från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet beträffande de andra besluten att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagivits i kammaren måndagen den 10 september 2018 (punkt 8 i protokollet av den 10.9.2018).

Utskotten JURI, ITRE, TRAN, EMPL, LIBE, ECON och IMCO kunde därmed inleda förhandlingar när den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen löpt ut.

°
° ° °

Talare: Edouard Martin, om de påföljder som tillkännagivits föregående dag (punkt 17 i protokollet av den 11.9.2018) (talmannen svarade), och Dobromir Sośnierz och Karol Karski, om vissa ledamöters uttalanden under debatten om situationen i Ungern (punkt 11 i protokollet av den 11.9.2018).


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


6.1. Nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 110/2008 vad gäller nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu som framställts i enkelpanna och buteljerats i Japan [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0334)


6.2. Ändring av samarbetsmemorandum mellan Förenta staterna och EU (införande av system för flygledningstjänst) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ändring 1 av samarbetsmemorandum NAT-I-9406 mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen [05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0335)

Parlamentet godkände ändringen av protokollet.


6.3. Luftfartsavtal mellan Kanada och EU (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Francisco Assis (A8-0256/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0336)

Parlamentet godkände ändringen av avtalet.


6.4. Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Axel Voss (A8-0245/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0337)

Inlägg:

Före omröstningen: Axel Voss (föredragande)

Efter omröstningen: Axel Voss, som begärde att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (parlamentet beviljade begäran), samt David Coburn.


6.5. Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mady Delvaux och Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0338)


6.6. Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0339)


6.7. Situationen i Ungern (omröstning)

Betänkande om ett förslag med en begäran till rådet att enligt artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen fastställa huruvida det finns en klar risk för att Ungern allvarligt åsidosätter unionens värden [2017/2131(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och två tredjedelar av de avgivna rästerna erfordrades i slutomröstningen)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0340)


6.8. Autonoma vapensystem (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 och B8-0362/2018

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0308/2018

(ersätter B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 och B8-0362/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas, för PPE-gruppen;

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody, för S&D-gruppen;

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, för ALDE-gruppen;

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen;

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner, för Verts/ALE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0341)

(Resolutionsförslag B8-0359/2018 bortföll.)


6.9. Läget i förbindelserna mellan EU och USA (omröstning)

Betänkande om läget i förbindelserna mellan EU och USA [2017/2271(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A8-0251/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ENF-gruppen)

Förkastades

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från GUE/NGL-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (från AFET-utskottet)

Antogs (P8_TA(2018)0342)

Inlägg:

Knut Fleckenstein lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 3. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


6.10. Läget i förbindelserna mellan EU och Kina (omröstning)

Betänkande om läget i förbindelserna mellan EU och Kina [2017/2274(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bas Belder (A8-0252/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0343)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Axel Voss - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin och Dobromir Sośnierz

Betänkande Mady Delvaux och Juan Fernando López Aguilar - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt och Monica Macovei

Betänkande Ignazio Corrao - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt och Monica Macovei

Betänkande Judith Sargentini - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza och Miapetra Kumpula-Natri

Gemensamt förslag till resolution: Autonoma vapensystem (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier och Jonathan Arnott

Betänkande Elmar Brok - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews och Adam Szejnfeld

Betänkande Bas Belder - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor och Thomas Mann.


8. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.36.)


ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Framtidens pensioner: bekämpa privatisering och stärka offentliga och allmänna system för social trygghet (debatt om en aktuell fråga)

Framtidens pensioner: bekämpa privatisering och stärka offentliga och allmänna system för social trygghet (2018/2843(RSP))

Talare: João Pimenta Lopes som inledde den debatt som föreslagits av GUE/NGL-gruppen.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) och Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Heinz K. Becker för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Ulrike Trebesius för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Tim Aker för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová och Michael Detjen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer och Péter Niedermüller.

Talare: Günther Oettinger och Karoline Edtstadler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Rådets presentation av sin ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2019 (debatt)

Uttalande av rådet: Rådets presentation av sin ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2019 (2018/2737(RSP))

Hartwig Löger (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Daniele Viotti (föredragande), Paul Rübig (föredragande) och Jean Arthuis (ordförande för utskottet BUDG).

Talare: Hartwig Löger.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer, om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 1247/2002/EG [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Birgit Sippel för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Romeo Franz för Verts/ALE-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis och Carlos Coelho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias och Kostas Chrysogonos.

Talare: Věra Jourová och Cornelia Ernst.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.5 i protokollet av den 13.9.2018.


14. En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi - Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (debatt)

Betänkande om en europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi [2018/2035(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000063/2018) från Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini och Joëlle Mélin, för utskottet ENVI till rådet: Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (B8-0036/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000064/2018) från Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini och Joëlle Mélin, för utskottet ENVI till kommissionen: Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker redogjorde för betänkandet.

Lukas Mandl utvecklade frågorna.

Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: John Flack (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström och Christophe Hansen.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi och Simona Bonafè.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos och Soledad Cabezón Ruiz.

Talare: Jyrki Katainen och Karoline Edtstadler.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini och Joëlle Mélin för utskottet ENVI, om genomförandet av paketet om den cirkulära ekonomin: åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 och punkt 10.11 i protokollet av den 13.9.2018.


15. De politiska gruppernas sammansättning

EFDD-gruppen hade meddelat talmannen att Sophie Montel lämnat gruppen den 13 september 2018. Hon var nu grupplös ledamot.


16. En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens (debatt)

Betänkande om en europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens [2017/2254(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Karin Kadenbach redogjorde för betänkandet.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Lieve Wierinck (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Matt Carthy (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Renate Sommer för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Miroslav Mikolášik, Clara Eugenia Aguilera García, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Marcus Pretzell, Annie Schreijer-Pierik, Biljana Borzan, José Inácio Faria, Soledad Cabezón Ruiz och Alojz Peterle.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Gilles Pargneaux och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ricardo Serrão Santos och Notis Marias.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Karin Kadenbach.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.12 i protokollet av den 13.9.2018.


17. Gemensam digital ingång ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Marlene Mizzi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Nicola Danti för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Grapini, Eva Maydell, Michela Giuffrida och Bendt Bendtsen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Marlene Mizzi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 13.9.2018.


18. Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU (debatt)

Betänkande om Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU [2017/2257(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

István Ujhelyi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Damiano Zoffoli (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Violeta Bulc och István Ujhelyi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.13 i protokollet av den 13.9.2018.


19. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 19/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0086/2018 - C8-0393/2018 - 2018/2221(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 20/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0087/2018 - C8-0400/2018 - 2018/2224(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 21/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0088/2018 - C8-0401/2018 - 2018/2225(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-10/C/18 – Europeiska revisionsrätten (N8-0089/2018 - C8-0402/2018 - 2018/2226(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 2/2018 – Regionkommittén (N8-0090/2018 - C8-0403/2018 - 2018/2227(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


20. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföringarna DEC 17/2018 och DEC 18/2018 - avsnitt III - kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföringarna 1-INF/2018 och 2-INF/2018 - domstolen.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade Europeiska unionens råd underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföringarna DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018 och DEC 18/2018 - avsnitt III - kommissionen.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 626.050/OJJE).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.44.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande