Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

2. Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ(προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ (2018/2847(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 (σημείο 23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Νότης Μαριάς και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018 στο Μάτι Αττικής και την ανταπόκριση της ΕΕ (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018

—    Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018 στο Μάτι Αττικής και την αντίδραση της ΕΕ (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018

—   Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και την αντίδραση της ΕΕ (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018

—   Νίκος Ανδρουλάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και την αντίδραση της ΕΕ (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018

—   Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νικόλαος Χουντής, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas και Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και την αντίδραση της ΕΕ (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018

—   Μαρία Σπυράκη, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Γεώργιος Κύρτσος, Lambert van Nistelrooij, Θεόδωρος Ζαγοράκης και Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018 στο Μάτι Αττικής και την απάντηση της ΕΕ (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου