Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - Страсбург

3. Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP))

Разискването се състоя на 11 септември 2018 г. (точка 19 от протокола от 11.9.2018 г)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato и Laura Agea, относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock, от името на групата ECR, относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund и Linda McAvan, от името на групата S&D, относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez и Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 13.9.2018 г.

Последно осъвременяване: 11 декември 2018 г.Правна информация