Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

3. Απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την απειλή της κατεδάφισης του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato και Laura Agea, σχετικά με την απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018

—   Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την απειλή της κατεδάφισης του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018

—   Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων βεδουίνικων χωριών (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund και Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018

—   Νεοκλής Συλικιώτης, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Τάκης Χατζηγεωργίου, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez και Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 10.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου