Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 13. septembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

3. Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 11. septembra 2018 (bod 19 zápisnice zo dňa 11.9.2018)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor a Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato a Laura Agea o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock v mene skupiny ECR o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund a Linda McAvan v mene skupiny S&D o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 13.9.2018.

Posledná úprava: 11. decembra 2018Právne oznámenie