Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2128(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0268/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0268/2018

Συζήτηση :

PV 13/09/2018 - 4
CRE 13/09/2018 - 4

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0356

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4. Εφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα [2017/2128(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Ο Pavel Poc παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Peter Jahr (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI).

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Molly Scott Cato, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre και Thomas Waitz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria Grapini και Mairead McGuinness, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Thomas Waitz.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Pavel Poc.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου