Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2840(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0364/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0344

Pöytäkirja
Torstai 13. syyskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

10.1. Oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätykset Ugandassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 ja B8-0378/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0364/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 ja B8-0378/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Pascal Durand, Maria Heubuch ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0344)

Päivitetty viimeksi: 11. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus