Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2840(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0364/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0344

Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

10.1. Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 och B8-0378/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0364/2018

(ersätter B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 och B8-0378/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Soraya Post och Norbert Neuser, för S&D-gruppen;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić och Pirkko Ruohonen-Lerner, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0344)

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande