Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2841(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0371/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2018 - 10.2
CRE 13/09/2018 - 10.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0345

Protokół
Czwartek, 13 września 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

10.2. Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 i B8-0382/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0371/2018

(zastępujący B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 i B8-0382/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi i Inese Vaidere w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Neena Gill w imieniu grupy S&D;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli i Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun i Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0345)

Wystąpienie

Mark Demesmaeker, przed głosowaniem, w sprawie wspólnego projektu rezolucji.

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2018Informacja prawna