Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

10. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


10.1. Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 ir B8-0378/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0364/2018

(keičia B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 ir B8-0378/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Soraya Post ir Norbert Neuser S&D frakcijos vardu;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ir Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0344).


10.2. Mianmaras, visų pirma žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 ir B8-0382/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0371/2018

(keičia B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 ir B8-0382/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Soraya Post ir Neena Gill S&D frakcijos vardu;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun ir Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0345).

Kalbėjo:

prieš balsavimą Mark Demesmaeker dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos.


10.3. Kambodža, visų pirma Kemo Sokhos atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 ir B8-0377/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0366/2018

(keičia B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 ir B8-0377/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Soraya Post ir David Martin S&D frakcijos vardu;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun ir Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0346).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0373/2018 anuliuotas.)


10.4. Eurojusto ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0275/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0347).


10.5. Asmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Cornelia Ernst (A8-0313/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0348).


10.6. Bendrieji skaitmeniniai vartai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimo informacijai teikti, procedūroms atlikti ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugoms teikti, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Marlene Mizzi (A8-0054/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta.

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0349).


10.7. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) ***I

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas*) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A8-0261/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Kalbėjo:

Tanja Fajon (pranešėja) prieš balsavimą.


10.8. 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. rugsėjo 13 d. (2018 09 13 protokolo 2 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 ir B8-0394/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0388/2018

(keičia B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 ir B8-0394/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi ir Theodoros Zagorakis PPE frakcijos vardu;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl ir Miriam Dalli S&D frakcijos vardu;

—   Ruža Tomašić ir Notis Marias ECR frakcijos vardu;

—   Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Piernicola Pedicini ir Rosa D’Amato EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0350).


10.9. Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. rugsėjo 13 d. (2018 09 13 protokolo 3 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 ir B8-0389/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0384/2018

(keičia B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 ir B8-0389/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund ir Linda McAvan S&D frakcijos vardu;

—   Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis ir Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Tamás Meszerics ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato ir Laura Agea.

Priimta (P8_TA(2018)0351).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0383/2018 ir B8-0386/2018 anuliuoti.)


10.10. Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija (balsavimas)

Pranešimas dėl Europinės plastikų žiedinėje ekonomikoje strategijos [2018/2035(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0352).


10.11. Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0363/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas ENVI komiteto)

Priimta (P8_TA(2018)0353).


10.12. Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas (balsavimas)

Pranešimas dėl bendros sveikatos koncepcija grindžiamo Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (AAM) veiksmų plano [2017/2254(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Karin Kadenbach (A8-0257/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0354).


10.13. Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė (balsavimas)

Panešimas „Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė“ [2017/2257(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: István Ujhelyi (A8-0241/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0355).


10.14. Augalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Augalų apsaugos produktų reglamento (EB) Nr. 1107/2009 įgyvendinimo [2017/2128(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Pavel Poc (A8-0268/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0356).


10.15. Dvejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje (balsavimas)

Pranešimas dėl dvejopos produktų kokybės bendrojoje rinkoje [2018/2008(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Olga Sehnalová (A8-0267/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0357).

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 11 d.Teisinis pranešimas