Показалец 
Протокол
PDF 329kWORD 88k
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
1.Откриване на заседанието
 2.Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС (внесени предложения за резолюция)
 3.Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (внесени предложения за резолюция)
 4.Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита (разискване)
 5.Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар (разискване)
 6.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  6.1.Уганда, задържане на депутати от опозицията
  6.2.Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О
  6.3.Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Реч на Зоран Заев, министър-председател на бившата югославска република Македония
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Време за гласуване
  10.1.Уганда, задържане на депутати от опозицията (гласуване)
  10.2.Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О (гласуване)
  10.3.Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха (гласуване)
  10.4.Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Албания * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  10.5.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни ***I (гласуване)
  10.6.Единен цифров портал ***I (гласуване)
  10.7.Решение за започване на междуинституционални преговори: Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) ***I
  10.8.Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС (гласуване)
  10.9.Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (гласуване)
  10.10.Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика (гласуване)
  10.11.Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (гласуване)
  10.12.Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) (гласуване)
  10.13.Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС (гласуване)
  10.14.Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита (гласуване)
  10.15.Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар (гласуване)
 11.Обяснения на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Състав на комисиите и делегациите
 16.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
 17.Внесени документи
 18.Решения относно някои документи
 19.Петиции
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 21.График на следващите заседания
 22.Закриване на заседанието
 23.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС (2018/2847(RSP))

Разискването се състоя на 10 септември 2018 г. (точка 23 от протокола от 10.9.2018 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Notis Maria и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—    Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis, от името на групата S&D, относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas и Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis и Elisabetta Gardini, от името на групата PPE относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Гласуване: точка 10.8 от протокола от 13.9.2018 г.


3. Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP))

Разискването се състоя на 11 септември 2018 г. (точка 19 от протокола от 11.9.2018 г)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato и Laura Agea, относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock, от името на групата ECR, относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund и Linda McAvan, от името на групата S&D, относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez и Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 13.9.2018 г.


4. Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита (разискване)

Доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита [2017/2128(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Pavel Poc представи доклада.

Изказа се Peter Jahr (докладчик по становището на комисията AGRI).

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Mairead McGuinness, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Jan Huitema, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre и Thomas Waitz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini и Mairead McGuinness, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Thomas Waitz.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Pavel Poc.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.14 от протокола от 13.9.2018 г.


5. Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар (разискване)

Доклад относно разликите в качеството на някои продукти на единния пазар [2018/2008(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová представи доклада.

Изказа се Biljana Borzan (докладчик по становището на комисията ENVI).

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Момчил Неков (докладчик по становището на комисията AGRI), Ivan Štefanec, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Andreas Schwab, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Ангел Джамбазки, Филиз Хюсменова, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Ева Майдел и Theodor Dumitru Stolojan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu и Franc Bogovič.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Olga Sehnalová.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.15 от протокола от 13.9.2018 г.


6. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 12.9.2018 г.)


6.1. Уганда, задържане на депутати от опозицията

Предложения за резолюция B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Brando Benifei, от името на групата S&D, и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Jacques Colombier, от името на групата ENF, и Pavel Svoboda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 13.9.2018 г.


6.2. Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О

Предложения за резолюция B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly и Urmas Paet представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Neena Gill, от името на групата S&D, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri и Goffredo Maria Bettini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 13.9.2018 г.


6.3. Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха

Предложения за резолюция B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský и Petras Auštrevičius представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Csaba Sógor, от името на групата PPE, Julie Ward, от името на групата S&D, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, и Angelo Ciocca, от името на групата ENF.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Илхан Кючюк и Ignazio Corrao.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 13.9.2018 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11,39 ч., в очакване на речта на Зоран Заев, министър-председател на бившата югославска република Македония.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

7. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 11.49 ч.


8. Реч на Зоран Заев, министър-председател на бившата югославска република Македония

Зоран Заев, министър-председател на бившата югославска република Македония, произнесе реч.

(Заседанието беше прекъснато в 12.10 ч в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател


9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.14 ч.


10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Уганда, задържане на депутати от опозицията (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 и B8-0378/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0364/2018

(за замяна на B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 и B8-0378/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post и Norbert Neuser, от името на групата S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić и Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli и Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0344)


10.2. Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 и B8-0382/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0371/2018

(за замяна на B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 и B8-0382/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post и Neena Gill, от името на групата S&D;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil и Jana Žitňanská, от името на групата ECR;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli и Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun и Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0345)

Изказване

Mark Demesmaeker, преди гласуването на предложението за обща резолюция.


10.3. Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 и B8-0377/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0366/2018

(за замяна на B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 и B8-0377/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post и David Martin, от името на групата S&D;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner и Charles Tannock, от името на групата ECR;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun и Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0346)

(Предложението за резолюция B8-0373/2018 отпада.)


10.4. Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Албания * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Албания [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0347)


10.5. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2018)0348)


10.6. Единен цифров портал ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0349)


10.7. Решение за започване на междуинституционални преговори: Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) ***I

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Изказване

Tanja Fajon (докладчик) преди гласуването.


10.8. Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС (гласуване)

Предложенията за резолюции са обявени на13 септември 2018 г. (точка 2 от протокола от 13.9.2018 г.)

Предложения за резолюция B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 и B8-0394/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0388/2018

(за замяна на B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 и B8-0394/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi и Theodoros Zagorakis, от името на групата PPE;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl и Miriam Dalli, от името на групата S&D;

—   Ruža Tomašić и Notis Marias, от името на групата ECR;

—   Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL;

—   Davor Škrlec от името на групата Verts/ALE;

—   Piernicola Pedicini и Rosa D’Amato, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0350)


10.9. Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (гласуване)

Предложенията за резолюции са обявени на13 септември 2018 г. (точка 3 от протокола от 13.9.2018 г.)

Предложения за резолюция B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 и B8-0389/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0384/2018

(за замяна на B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 и B8-0389/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund и Linda McAvan, от името на групата S&D;

—   Ivo Vajgl, от името на групата ALDE;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics и Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato и Laura Agea.

Приема се (P8_TA(2018)0351)

(Предложенията за резолюции B8-0383/2018 и B8-0386/2018 отпадат.)


10.10. Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика (гласуване)

Доклад относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика [2018/2035(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0352)


10.11. Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0363/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от комисията ENVI)

Приема се (P8_TA(2018)0353)


10.12. Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) (гласуване)

Доклад относно Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) [2017/2254(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0354)


10.13. Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС (гласуване)

Доклад относно Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС [2017/2257(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0355)


10.14. Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита (гласуване)

Доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита [2017/2128(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pavel Poc (A8-0268/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0356)


10.15. Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар (гласуване)

Доклад относно разликите в качеството на някои продукти на единния пазар [2018/2008(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0357)


11. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

Доклад Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic и Lucy Anderson

Доклад Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa и Stanislav Polčák

Доклад Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa и Anna Záborská

Доклад István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

Доклад Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová и Bolesław G. Piecha

Доклад Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová и Monika Smolková.


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 12.52 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател


13. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


14. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


15. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата PPE Парламентът утвърди следните назначения:

комисия TRAN: Innoncenzo Leontini

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Innoncenzo Leontini

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Innoncenzo Leontini

Делегация за връзки с държавите от Меркосур: Innoncenzo Leontini


16. Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

Признаване на Деня на Европа като официален празник, целящ утвърждаване на ценностите на ЕС

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (G-000006/2018), от Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, към Комисията: Признаване на Деня на Европа като официален празник, целящ утвърждаване на ценностите на ЕС (B8-0038/2018)

Ivan Jakovčić разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, André Elissen, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić (председателят направи някои разяснения след изказването на André Elissen), André Elissen, за да поясни своето изказване, и Seán Kelly, за да направи процедурно предложене (председателят направи някои разяснения).

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.


17. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Проект за коригиращ бюджет № 4 към общия бюджет за 2018 г., придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на България, Гърция, Литва и Полша (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023г. (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

BUDG, EMPL, PECH

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Португалия - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно научните изследвания в областта на болестта на Алцхаймер (B8-0307/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно горещите точки в Северна Африка (B8-0312/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно борба със замърсяването на въздуха в градовете (B8-0340/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно въвеждането на символ за нисък гликемичен индекс (LGI) върху хранителните продукти в Европа (B8-0342/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно етикета „Произведено в Европа“ (B8-0343/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

EMPL

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно ролята на местното производство на храни за намаляването на емисиите на CO2 (B8-0344/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на сектора на маслините в провинция Тревизо (B8-0345/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно по-безопасното за здравето използване на смартфоните (B8-0346/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно класификацията на американския омар като инвазивен вид (B8-0347/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно подкрепата за дълготрайно безработните лица с цел реинтеграция на пазара на труда (B8-0348/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Maria Spyraki. Предложение за резолюция относно възстановяването след разрушителните наводнения и пожари в Гърция (B8-0349/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно неприкосновеността на личния живот в епохата на интернет на нещата (B8-0350/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ITRE


18. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 септември 2018 г.)

комисия ITRE

- Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (2018/2222(INI))

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 5 юли 2018 г.)

комисия JURI

- Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността), TRAN)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 септември 2018 г.)

комисия IMCO

- Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(подпомагаща: ITRE, TRAN, JURI (член 54 от Правилника за дейността))

комисия ITRE

- Повторна употреба на информацията в обществения сектор (преработване) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността), CULT, JURI (член 104 от Правилника за дейността), LIBE)

комисия JURI

- Защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(подпомагаща: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (член 54 от Правилника за дейността), AFCO, PETI)

Промени при сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисии JURI, INTA

- Състояние на дебатите относно бъдещето на Европа (2018/2094(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
подпомагаща: INTA, CONT, ECON (член 54 от Правилника за дейността), AGRI, JURI

комисия FEMM

- След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (2018/2160(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
подпомагаща: FEMM

комисия DEVE

- Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI
подпомагаща: DEVE, ENVI, IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

комисии FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (2018/0166R(APP))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG
подпомагаща: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

комисия AFCO

- Учредяване на Европейския паричен фонд (2017/0333R(APP))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG, ECON
подпомагаща: CONT, AFCO

комисия JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

Доклади, съдържащи предложения за незаконодателни резолюции, за процедура на одобрение (член 99, параграф 2 от Правилника за дейността)

(Съгласно съобщение на Председателския съвет за комисиите от 3 юли 2018 г.)

комисия INTA

- Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))

(подпомагаща: AFET, AGRI, PECH)

- Решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Решение на Съвета за сключване на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(подпомагаща: ENVI, TRAN)

Промяна на заглавия

комисия BUDG

- Ново заглавие на междинния доклад 2018/0166R (APP): „Междинен доклад относно МФР за периода 2021 – 2027 г. – Позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение“

Изменения към Правилника за дейността (член 227 от Правилника за дейността)

комисия AFCO

- Изменения към Правилника за дейността, засягащи глави 1 и 4 от дял I; глава 3 от дял V; глави 4 и 5 от дял VII, глава 1 от дял VIII; дял XII; дял XIV и приложение II (2018/2170(REG))


19. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

7 септември 2018 г.

(*) име с поверителен характер

(*) (№ 0529/2018); (*) (№ 0530/2018); Benjamin Rzepka (№ 0531/2018); Dean Bauwens (№ 0532/2018); (*) (№ 0533/2018); Nicoleta Apetrei (№ 0534/2018); (*) (№ 0535/2018); Dieter Wunderwald (№ 0536/2018); (*) (№ 0537/2018); (*) (№ 0538/2018); (*) (№ 0539/2018); (*) (№ 0540/2018); (*) (№ 0541/2018); (*) (№ 0542/2018); Jānis Brukšteins (№ 0543/2018); Andrea Carvalho De Oliveira (№ 0544/2018); Beata Cimoch (№ 0545/2018); Daniela Peters (№ 0546/2018); (*) (№ 0547/2018); (*) (№ 0548/2018); Raimonds Lejnieks-puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (№ 0549/2018); (*) (№ 0550/2018); (*) (№ 0551/2018); (*) (№ 0552/2018); (*) (№ 0553/2018); (*) (№ 0554/2018); Daniela Peters (№ 0555/2018); Philippe Garcia (№ 0556/2018); Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven (№ 0557/2018); Jānis Kuzins (№ 0558/2018); (*) (№ 0559/2018); Alberto Cirio (№ 0560/2018); (*) (№ 0561/2018); (*) (№ 0562/2018); (*) (№ 0563/2018); Jack Hennessey (№ 0564/2018); Belisa Godinho (№ 0565/2018); Patricia Graham (№ 0566/2018); Ángel Martínez Rodríguez (№ 0567/2018); (*) (№ 0568/2018); (*) (№ 0569/2018); (*) (№ 0570/2018); (*) (№ 0571/2018); (*) (№ 0572/2018); (*) (№ 0573/2018); Philippe Garcia (№ 0574/2018); (*) (№ 0575/2018); (*) (№ 0576/2018); (*) (№ 0577/2018); Daniela Peters (№ 0578/2018); (*) (№ 0579/2018); Athanasios Kikinis (Διδασκαλικη Ομοσπονδια Ελλαδοσ [ΔΟΕ]) (№ 0580/2018); (*) (№ 0581/2018); Susanto Lugiman (№ 0582/2018); (*) (№ 0583/2018); João Diniz De Oliveira (№ 0584/2018); (*) (№ 0585/2018); Beate Holzleitner (№ 0586/2018); María Pilar Barriendos Clavero (№ 0587/2018); Fotis Batzios (№ 0588/2018); María Isabel Núñez Vera (№ 0589/2018); Nuria Naveira Vidal (№ 0590/2018); Philippe Bravo (№ 0591/2018); (*) (№ 0592/2018); (*) (№ 0593/2018); Hartmut Backhaus (№ 0594/2018); Joannis Papanastasiou (№ 0595/2018); (*) (№ 0596/2018); (*) (№ 0597/2018); Rosangela Sviercoski (№ 0598/2018); Yu Tan (№ 0599/2018); Nicolò De Bigontina (№ 0600/2018); Marco Bava (№ 0601/2018); Marco Deplano (№ 0602/2018); Pierpaolo Volpe (№ 0603/2018); (*) (№ 0604/2018); Ada Stallone (№ 0605/2018); Milena Dimitrova (№ 0606/2018); (*) (№ 0607/2018); (*) (№ 0608/2018); Tsetska Khadzhigeorgieva (№ 0609/2018); Marinella Colombo (№ 0610/2018); Ismael Sánchez Castillo (№ 0611/2018); (*) (№ 0612/2018); (*) (№ 0613/2018); (*) (№ 0614/2018); Wolfgang Gerber (№ 0615/2018); (*) (№ 0616/2018); Luis Rodríguez (№ 0617/2018); (*) (№ 0618/2018); Vanessa Fraga Argüelles (№ 0619/2018); (*) (№ 0620/2018); (*) (№ 0621/2018); (*) (№ 0622/2018); (*) (№ 0623/2018); (*) (№ 0624/2018); (*) (№ 0625/2018); Günther Hildebrand (№ 0626/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (№ 0627/2018); (*) (№ 0628/2018); (*) (№ 0629/2018); (*) (№ 0630/2018); Sreeram Kumar (№ 0631/2018); José Carmelo García Pérez (№ 0632/2018); (*) (№ 0633/2018); (*) (№ 0634/2018); (*) (№ 0635/2018); Friedrich Baessmann (№ 0636/2018); Jens Genzer (№ 0637/2018); Jens Genzer (№ 0638/2018); Jens Genzer (№ 0639/2018); Jens Genzer (№ 0640/2018); (*) (№ 0641/2018); (*) (№ 0642/2018); (*) (№ 0643/2018); (*) (№ 0644/2018); Tomasz Pysz (№ 0645/2018); Pierpaolo Volpe (№ 0646/2018); (*) (№ 0647/2018); (*) (№ 0648/2018); Manuel Parras Rosa (№ 0649/2018); (*) (№ 0650/2018); (*) (№ 0651/2018); (*) (№ 0652/2018); (*) (№ 0653/2018); Fotios Batzios (№ 0654/2018); Evangelos Tsiompanidis (№ 0655/2018); Emilio Vincioni (№ 0656/2018); (*) (№ 0657/2018); Jacek Sierpiński (№ 0658/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (№ 0659/2018); (*) (№ 0660/2018); Matias Eduardo Diaz Crescitelli (№ 0661/2018); (*) (№ 0662/2018); Francoise Côte (№ 0663/2018); Leif Lundgren (№ 0664/2018); Marco Bazzoni (№ 0665/2018); Kai Herlemann (№ 0666/2018); Jonathan Tennant (№ 0667/2018); (*) (№ 0668/2018); (*) (№ 0669/2018); (*) (№ 0670/2018); (*) (№ 0671/2018); Dan Chitu (№ 0672/2018); Cătălin Mateescu (№ 0673/2018); (*) (№ 0674/2018); (*) (№ 0675/2018); Daniela Peters (№ 0676/2018); (*) (№ 0677/2018); Frauke Sybille Georgeworm (№ 0678/2018); (*) (№ 0679/2018); (*) (№ 0680/2018); Juan Ignacio Leiva Márquez (№ 0681/2018); (*) (№ 0682/2018); Niko Haxhiu (№ 0683/2018); (*) (№ 0684/2018); Gianpaolo Dattena (№ 0685/2018); Kiril Kolomanov (№ 0686/2018); Manuel Lubary Martínez (№ 0687/2018); (*) (№ 0688/2018); (*) (№ 0689/2018); Lucian Săuleanu (№ 0690/2018); Milena Dimitrova (№ 0691/2018); Catalina Cerdà Pons (№ 0692/2018); (*) (№ 0693/2018); Massimiliano Caputo (№ 0694/2018); (*) (№ 0695/2018); (*) (№ 0696/2018); (*) (№ 0697/2018); (*) (№ 0698/2018); (*) (№ 0699/2018); (*) (№ 0700/2018).

Председателят съобщи, че на 6 септември 2018 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 15 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


20. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


21. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 1 октомври 2018 г. до 4 октомври 2018 г.


22. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.37 ч.


23. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Последно осъвременяване: 11 декември 2018 г.Правна информация