Seznam 
Zápis
PDF 295kWORD 84k
Čtvrtek, 13. září 2018 - ŠtrasburkKonečné znění
1.Zahájení denního zasedání
 2.Požáry, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a reakce EU (předložené návrhy usnesení)
 3.Hrozící demolice vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (předložené návrhy usnesení)
 4.Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (rozprava)
 5.Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu (rozprava)
 6.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  6.1.Uganda, zatčení poslanců opozice
  6.2.Myanmar, zejména případ novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua
  6.3.Kambodža, zejména případ Kema Sokhy
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Projev premiéra Bývalé jugoslávské republiky Makedonie Zorana Zaeva
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Hlasování
  10.1.Uganda, zatčení poslanců opozice (hlasování)
  10.2.Myanmar, zejména případ novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua (hlasování)
  10.3.Kambodža, zejména případ Kema Sokhy (hlasování)
  10.4.Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Albánií * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.5.Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a volný pohyb těchto údajů ***I (hlasování)
  10.6.Jednotná digitální brána ***I (hlasování)
  10.7.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo) ***I
  10.8.Požáry, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a reakce EU (hlasování)
  10.9.Hrozící demolice vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (hlasování)
  10.10.Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství (hlasování)
  10.11.Možnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů (hlasování)
  10.12.Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (hlasování)
  10.13.Evropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU (hlasování)
  10.14.Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (hlasování)
  10.15.Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Členství ve výborech a v delegacích
 16.Závažné interpelace (rozprava)
 17.Předložení dokumentů
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 19.Petice
 20.Předání textů přijatých na tomto denním zasedání
 21.Termín příštího dílčího zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 23.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Požáry, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a reakce EU (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Požáry, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a reakce EU (2018/2847(RSP))

Rozprava se konala dne 10. září 2018 (bod 23 zápisu ze dne 10.9.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Notis Maria a Ruža Tomašić za skupinu ECR o požárech, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a o reakci EU (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—    Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE o požárech, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a o reakci EU (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE o požárech, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a o reakci EU (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis za skupinu S&D o požárech, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a o reakci EU (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas a Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL o požárech, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a o reakci EU (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis a Elisabetta Gardini za skupinu PPE o požárech, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a o reakci EU (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Hlasování: bod 10.8 zápisu ze dne 13.9.2018.


3. Hrozící demolice vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Hrozící demolice vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP))

Rozprava se konala dne 11. září 2018 (bod 19 zápisu ze dne 11.9.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Cristian Dan Preda za skupinu PPE o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato a Laura Agea o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl za skupinu ALDE o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock za skupinu ECR o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund a Linda McAvan za skupinu S&D o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Hlasování: bod 10.9 zápisu ze dne 13.9.2018.


4. Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (rozprava)

Zpráva o provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (ES) č. 1107/2009 [2017/2128(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Pavel Poc uvedl zprávu.

Vystoupil Peter Jahr (zpravodaj výboru AGRI).

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Mairead McGuinness za skupinu PPE, Karin Kadenbach za skupinu S&D, Jan Huitema za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Molly Scott Cato, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Mireille D'Ornano za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre a Thomas Waitz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini a Mairead McGuinness, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Thomas Waitz.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Pavel Poc.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.14 zápisu ze dne 13.9.2018.


5. Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu (rozprava)

Zpráva o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu [2018/2008(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová uvedla zprávu.

Vystoupila Biljana Borzan (zpravodajka výboru ENVI).

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Momchil Nekov (zpravodaj výboru AGRI), Ivan Štefanec za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti za skupinu S&D, Jana Žitňanská za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Marco Zullo za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Andreas Schwab, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell a Theodor Dumitru Stolojan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu a Franc Bogovič.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Olga Sehnalová.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.15 zápisu ze dne 13.9.2018.


6. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 12.9.2018.)


6.1. Uganda, zatčení poslanců opozice

Návrhy usnesení B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller a Marietje Schaake uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Brando Benifei za skupinu S&D, a Ignazio Corrao za skupinu EFDD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Jacques Colombier za skupinu ENF a Pavel Svoboda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 13.9.2018.


6.2. Myanmar, zejména případ novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua

Návrhy usnesení B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly a Urmas Paet uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Neena Gill za skupinu S&D, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri a Goffredo Maria Bettini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 13.9.2018.


6.3. Kambodža, zejména případ Kema Sokhy

Návrhy usnesení B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský a Petras Auštrevičius uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Csaba Sógor za skupinu PPE, Julie Ward za skupinu S&D, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE, a Angelo Ciocca za skupinu ENF.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk a Ignazio Corrao.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 13.9.2018.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:39 před vystoupením premiéra Bývalé jugoslávské republiky Makedonie Zorana Zaeva.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 11:49.


8. Projev premiéra Bývalé jugoslávské republiky Makedonie Zorana Zaeva

Premiér Bývalé jugoslávské republiky Makedonie Zoran Zaev pronesl projev.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 12:10 před hlasováním.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně


9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:14.


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Uganda, zatčení poslanců opozice (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 a B8-0378/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0364/2018

(nahrazující B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 a B8-0378/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Norbert Neuser za skupinu S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić a Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli a Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0344)


10.2. Myanmar, zejména případ novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 a B8-0382/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0371/2018

(nahrazující B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 a B8-0382/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Neena Gill za skupinu S&D;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil a Jana Žitňanská za skupinu ECR;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli a Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun a Pascal Durand, za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0345)

Vystoupení

Mark Demesmaeker před hlasováním ke společnému návrhu usnesení.


10.3. Kambodža, zejména případ Kema Sokhy (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 a B8-0377/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0366/2018

(nahrazující B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 a B8-0377/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post a David Martin za skupinu S&D;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner a Charles Tannock za skupinu ECR;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun a Pascal Durand za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0346)

(Návrh usnesení B8-0373/2018 se nebere v potaz.)


10.4. Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Albánií * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Albánií ze strany Eurojustu [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0347)


10.5. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a volný pohyb těchto údajů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schválen (P8_TA(2018)0348)


10.6. Jednotná digitální brána ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0349)


10.7. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo) ***I

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

Vystoupení

Tanja Fajon (zpravodajka) před hlasováním.


10.8. Požáry, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a reakce EU (hlasování)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 13. září 2018 (bod 2 zápisu ze dne 13.9.2018)

Návrhy usnesení B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 a B8-0394/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0388/2018

(nahrazující B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 a B8-0394/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi a Theodoros Zagorakis za skupinu PPE;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl a Miriam Dalli za skupinu S&D;

—   Ruža Tomašić a Notis Marias za skupinu ECR;

—   Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL;

—   Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE;

—   Piernicola Pedicini a Rosa D’Amato za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0350)


10.9. Hrozící demolice vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (hlasování)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 13. září 2018 (bod 3 zápisu ze dne 13.9.2018)

Návrhy usnesení B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 a B8-0389/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0384/2018

(nahrazující B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 a B8-0389/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund a Linda McAvan za skupinu S&D;

—   Ivo Vajgl za skupinu ALDE;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato a Laura Agea.

přijat (P8_TA(2018)0351)

(Návrhy usnesení B8-0383/2018 a B8-0386/2018 se neberou v potaz.)


10.10. Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství (hlasování)

Zpráva o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství [2018/2035(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0352)


10.11. Možnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů (hlasování)

Návrh usnesení B8-0363/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ (předložený výborem ENVI)

přijat (P8_TA(2018)0353)


10.12. Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (hlasování)

Zpráva o Evropském akčním plánu „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR) [2017/2254(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0354)


10.13. Evropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU (hlasování)

Zpráva o Evropě v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU [2017/2257(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0355)


10.14. Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (hlasování)

Zpráva o provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (ES) č. 1107/2009 [2017/2128(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Pavel Poc (A8-0268/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0356)


10.15. Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu (hlasování)

Zpráva o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu [2018/2008(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0357)


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

zpráva Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic a Lucy Anderson

zpráva Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa a Stanislav Polčák

zpráva Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa a Anna Záborská

zpráva István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

zpráva Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová a Bolesław G. Piecha

zpráva Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová a Monika Smolková.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:52.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda


13. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


14. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


15. Členství ve výborech a v delegacích

Parlament na žádost skupiny PPE schválil tato jmenování:

výbor TRAN: Innoncenzo Leontini

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Innoncenzo Leontini

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Innoncenzo Leontini

delegace pro vztahy s Mercosurem: Innoncenzo Leontini


16. Závažné interpelace (rozprava)

Vyhlášení Dne Evropy jako státního svátku s cílem podpořit hodnoty EU

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (G-000006/2018), kterou pokládá Ivan Jakovčić za skupinu ALDE Komisi: Vyhlášení Dne Evropy jako státního svátku s cílem podpořit hodnoty EU (B8-0038/2018)

Ivan Jakovčić rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, André Elissen za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić (předseda v návaznosti na vystoupení, které učinil André Elissen, poskytl upřesnění), André Elissen, aby vysvětlil své vystoupení, a Seán Kelly s procesní námitkou (předseda poskytl upřesnění).

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


17. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2018 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, EMPL, PECH

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Portugalska – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o výzkumu Alzheimerovy choroby (B8-0307/2018)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o „hotspotech“ v severní Africe (B8-0312/2018)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o boji proti znečištění ovzduší ve městech (B8-0340/2018)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o zavedení symbolu nízkého glykemického indexu (LGI) na potravinářských výrobcích v Evropě (B8-0342/2018)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh usnesení o označení „vyrobeno v Evropě“ (B8-0343/2018)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

EMPL

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o úloze místní produkce potravin při snižování emisí CO2 (B8-0344/2018)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně odvětví pěstování oliv v provincii Treviso (B8-0345/2018)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o uvážlivějším používání chytrých telefonů (B8-0346/2018)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o zařazení humra amerického mezi invazivní druhy (B8-0347/2018)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o pomoci dlouhodobě nezaměstnaným při návratu do práce (B8-0348/2018)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Maria Spyraki. Návrh usnesení o nápravě škod způsobených v Řecku povodněmi a požáry (B8-0349/2018)

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně soukromí v oblasti internetu věcí (B8-0350/2018)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE


18. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 6. září 2018)

výbor ITRE

- Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (2018/2222(INI))

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. července 2018)

výbor JURI

- Hromadné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu), TRAN)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 6. září 2018)

výbor IMCO

- Podpora rovných podmínek a transparentnosti pro komerční uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(stanovisko: ITRE, TRAN, JURI (článek 54 jednacího řádu))

výbor ITRE

- Opakované použití informací veřejného sektoru (přepracované znění) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu), CULT, JURI (článek 54 jednacího řádu), LIBE)

výbor JURI

- Ochrana osob informujících o porušování právních předpisů Unie (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(stanovisko: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (článek 54 jednacího řádu), AFCO, PETI)

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbory JURI, INTA

- Stav diskuse o budoucnosti Evropy (2018/2094(INI))
předáno příslušnému výboru: AFCO
stanovisko: INTA, CONT, ECON (článek 54 jednacího řádu), AGRI, JURI

výbor FEMM

- Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (2018/2160(INI))
předáno příslušnému výboru: AFET
stanovisko: FEMM

výbor DEVE

- Nekalé obchodní praktiky v mezipodnikových vztazích v rámci potravinového řetězce (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
předáno příslušnému výboru: AGRI
stanovisko: DEVE, ENVI, IMCO (článek 54 jednacího řádu)

výbory FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody (2018/0166R(APP))
předáno příslušnému výboru: BUDG
stanovisko: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

výbor AFCO

- Zřízení Evropského měnového fondu (2017/0333R(APP))
předáno příslušnému výboru: BUDG, ECON
stanovisko: CONT, AFCO

výbor JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (článek 39 jednacího řádu)

Zprávy obsahující návrhy nelegislativního usnesení v rámci postupu souhlasu (čl. 99 odst. 2 jednacího řádu)

(Na základě oznámení Konference předsedů výborů ze dne 3. července 2018)

výbor INTA

- Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů 1 a 4 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))
(stanovisko: AFET, AGRI, PECH)

- Rozhodnutí Rady o uzavření dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Dohoda o ochraně investic mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Rozhodnutí Rady o uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a Japonskem (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(stanovisko: ENVI, TRAN)

Změna názvů

výbor BUDG
- nový název průběžné zprávy 2018/0166R (APP): „Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody“

Změna jednacího řádu (článek 227 jednacího řádu)

výbor AFCO

- Změny jednacího řádu týkající se kapitol 1 a 4 hlavy I, kapitoly 3 hlavy V, kapitol 4 a 5 hlavy VII, kapitoly 1 hlavy VIII, hlavy XII, hlavy XIV a přílohy II (2018/2170(REG))


19. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 7. září 2018

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 0529/2018); (*) (č. 0530/2018); Benjamin Rzepka (č. 0531/2018); Dean Bauwens (č. 0532/2018); (*) (č. 0533/2018); Nicoleta Apetrei (č. 0534/2018); (*) (č. 0535/2018); Dieter Wunderwald (č. 0536/2018); (*) (č. 0537/2018); (*) (č. 0538/2018); (*) (č. 0539/2018); (*) (č. 0540/2018); (*) (č. 0541/2018); (*) (č. 0542/2018); Jānis Brukšteins (č. 0543/2018); Andrea Carvalho De Oliveira (č. 0544/2018); Beata Cimoch (č. 0545/2018); Daniela Peters (č. 0546/2018); (*) (č. 0547/2018); (*) (č. 0548/2018); Raimonds Lejnieks-puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (č. 0549/2018); (*) (č. 0550/2018); (*) (č. 0551/2018); (*) (č. 0552/2018); (*) (č. 0553/2018); (*) (č. 0554/2018); Daniela Peters (č. 0555/2018); Philippe Garcia (č. 0556/2018); Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven (č. 0557/2018); Jānis Kuzins (č. 0558/2018); (*) (č. 0559/2018); Alberto Cirio (č. 0560/2018); (*) (č. 0561/2018); (*) (č. 0562/2018); (*) (č. 0563/2018); Jack Hennessey (č. 0564/2018); Belisa Godinho (č. 0565/2018); Patricia Graham (č. 0566/2018); Ángel Martínez Rodríguez (č. 0567/2018); (*) (č. 0568/2018); (*) (č. 0569/2018); (*) (č. 0570/2018); (*) (č. 0571/2018); (*) (č. 0572/2018); (*) (č. 0573/2018); Philippe Garcia (č. 0574/2018); (*) (č. 0575/2018); (*) (č. 0576/2018); (*) (č. 0577/2018); Daniela Peters (č. 0578/2018); (*) (č. 0579/2018); Athanasios Kikinis (Διδασκαλικη Ομοσπονδια Ελλαδοσ [ΔΟΕ]) (č. 0580/2018); (*) (č. 0581/2018); Susanto Lugiman (č. 0582/2018); (*) (č. 0583/2018); João Diniz De Oliveira (č. 0584/2018); (*) (č. 0585/2018); Beate Holzleitner (č. 0586/2018); María Pilar Barriendos Clavero (č. 0587/2018); Fotis Batzios (č. 0588/2018); María Isabel Núñez Vera (č. 0589/2018); Nuria Naveira Vidal (č. 0590/2018); Philippe Bravo (č. 0591/2018); (*) (č. 0592/2018); (*) (č. 0593/2018); Hartmut Backhaus (č. 0594/2018); Joannis Papanastasiou (č. 0595/2018); (*) (č. 0596/2018); (*) (č. 0597/2018); Rosangela Sviercoski (č. 0598/2018); Yu Tan (č. 0599/2018); Nicolò De Bigontina (č. 0600/2018); Marco Bava (č. 0601/2018); Marco Deplano (č. 0602/2018); Pierpaolo Volpe (č. 0603/2018); (*) (č. 0604/2018); Ada Stallone (č. 0605/2018); Milena Dimitrova (č. 0606/2018); (*) (č. 0607/2018); (*) (č. 0608/2018); Tsetska Khadzhigeorgieva (č. 0609/2018); Marinella Colombo (č. 0610/2018); Ismael Sánchez Castillo (č. 0611/2018); (*) (č. 0612/2018); (*) (č. 0613/2018); (*) (č. 0614/2018); Wolfgang Gerber (č. 0615/2018); (*) (č. 0616/2018); Luis Rodríguez (č. 0617/2018); (*) (č. 0618/2018); Vanessa Fraga Argüelles (č. 0619/2018); (*) (č. 0620/2018); (*) (č. 0621/2018); (*) (č. 0622/2018); (*) (č. 0623/2018); (*) (č. 0624/2018); (*) (č. 0625/2018); Günther Hildebrand (č. 0626/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (č. 0627/2018); (*) (č. 0628/2018); (*) (č. 0629/2018); (*) (č. 0630/2018); Sreeram Kumar (č. 0631/2018); José Carmelo García Pérez (č. 0632/2018); (*) (č. 0633/2018); (*) (č. 0634/2018); (*) (č. 0635/2018); Friedrich Baessmann (č. 0636/2018); Jens Genzer (č. 0637/2018); Jens Genzer (č. 0638/2018); Jens Genzer (č. 0639/2018); Jens Genzer (č. 0640/2018); (*) (č. 0641/2018); (*) (č. 0642/2018); (*) (č. 0643/2018); (*) (č. 0644/2018); Tomasz Pysz (č. 0645/2018); Pierpaolo Volpe (č. 0646/2018); (*) (č. 0647/2018); (*) (č. 0648/2018); Manuel Parras Rosa (č. 0649/2018); (*) (č. 0650/2018); (*) (č. 0651/2018); (*) (č. 0652/2018); (*) (č. 0653/2018); Fotios Batzios (č. 0654/2018); Evangelos Tsiompanidis (č. 0655/2018); Emilio Vincioni (č. 0656/2018); (*) (č. 0657/2018); Jacek Sierpiński (č. 0658/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (č. 0659/2018); (*) (č. 0660/2018); Matias Eduardo Diaz Crescitelli (č. 0661/2018); (*) (č. 0662/2018); Francoise Côte (č. 0663/2018); Leif Lundgren (č. 0664/2018); Marco Bazzoni (č. 0665/2018); Kai Herlemann (č. 0666/2018); Jonathan Tennant (č. 0667/2018); (*) (č. 0668/2018); (*) (č. 0669/2018); (*) (č. 0670/2018); (*) (č. 0671/2018); Dan Chitu (č. 0672/2018); Cătălin Mateescu (č. 0673/2018); (*) (č. 0674/2018); (*) (č. 0675/2018); Daniela Peters (č. 0676/2018); (*) (č. 0677/2018); Frauke Sybille Georgeworm (č. 0678/2018); (*) (č. 0679/2018); (*) (č. 0680/2018); Juan Ignacio Leiva Márquez (č. 0681/2018); (*) (č. 0682/2018); Niko Haxhiu (č. 0683/2018); (*) (č. 0684/2018); Gianpaolo Dattena (č. 0685/2018); Kiril Kolomanov (č. 0686/2018); Manuel Lubary Martínez (č. 0687/2018); (*) (č. 0688/2018); (*) (č. 0689/2018); Lucian Săuleanu (č. 0690/2018); Milena Dimitrova (č. 0691/2018); Catalina Cerdà Pons (č. 0692/2018); (*) (č. 0693/2018); Massimiliano Caputo (č. 0694/2018); (*) (č. 0695/2018); (*) (č. 0696/2018); (*) (č. 0697/2018); (*) (č. 0698/2018); (*) (č. 0699/2018); (*) (č. 0700/2018).

Předseda zaslal v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 15 jednacího řádu dne 6. září 2018 příslušnému výboru petice obdržené Evropským parlamentem předložené fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


20. Předání textů přijatých na tomto denním zasedání

Podle čl. 192 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


21. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 1. do 4. října 2018.


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:37.


23. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Poslední aktualizace: 11. prosince 2018Právní upozornění