Indeks 
Protokol
PDF 299kWORD 83k
Torsdag den 13. september 2018 - StrasbourgEndelig udgave
1.Åbning af mødet
 2.Brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (indgivne beslutningsforslag)
 3.Truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (indgivne beslutningsforslag)
 4.Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler (forhandling)
 5.To forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked (forhandling)
 6.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  6.1.Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen
  6.2.Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo
  6.3.Cambodja, især sagen om Kem Sokha
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Tale ved Zoran Zaev, premierminister for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Afstemningstid
  10.1.Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen (afstemning)
  10.2.Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo (afstemning)
  10.3.Cambodja, især sagen om Kem Sokha (afstemning)
  10.4.Samarbejdsaftale mellem Eurojust og Albanien * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.5.Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne oplysninger ***I (afstemning)
  10.6.En fælles digital portal ***I (afstemning)
  10.7. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) ***I
  10.8.Brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (afstemning)
  10.9.Truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (afstemning)
  10.10.En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi (afstemning)
  10.11.Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (afstemning)
  10.12.En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens (afstemning)
  10.13.Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU (afstemning)
  10.14.Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler (afstemning)
  10.15.To forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 16.Større forespørgsler (forhandling)
 17.Modtagne dokumenter
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 19.Andragender
 20.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 21.Tidspunkt for næste mødeperiode
 22.Hævelse af mødet
 23.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (2018/2847(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 10. september 2018 (punkt 23 i protokollen af 10.9.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Notis Maria og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, om brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—    Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, om brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen, om brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis for S&D-Gruppen, om brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas et Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, om brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis et Elisabetta Gardini for PPE-Gruppen, om brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Afstemning: punkt 10.8 i protokollen af 13.9.2018.


3. Truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (2018/2849(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 11. september 2018 (punkt 19 i protokollen af 11.9.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, om truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor og Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato og Laura Agea, om faren for nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, om truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock for ECR-Gruppen, om erklæringen fra NF/HR om truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund og Linda McAvan for S&D-Gruppen, om faren for nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez og Sofia Sakorafa for GUE/NGL, om truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Afstemning: punkt 10.9 i protokollen af 13.9.2018.


4. Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler (forhandling)

Betænkning om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler [2017/2128(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Pavel Poc forelagde betænkningen.

Taler: Peter Jahr (ordfører for udtalelse fra AGRI).

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Mairead McGuinness for PPE-Gruppen, Karin Kadenbach for S&D-Gruppen, Jan Huitema for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Molly Scott Cato, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Mireille D'Ornano for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre og Thomas Waitz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini og Mairead McGuinness, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Thomas Waitz.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Pavel Poc.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.14 i protokollen af 13.9.2018.


5. To forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked (forhandling)

Betænkning om to forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked [2018/2008(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová forelagde betænkningen.

Taler: Biljana Borzan (ordfører for udtalelse fra ENVI).

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Momchil Nekov (ordfører for udtalelse fra AGRI), Ivan Štefanec for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Andreas Schwab, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell og Theodor Dumitru Stolojan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu og Franc Bogovič.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Olga Sehnalová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.15 i protokollen af 13.9.2018.


6. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 12.9.2018).


6.1. Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen

Forslag til beslutning B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Brando Benifei for S&D-Gruppen, og Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Jacques Colombier for ENF-Gruppen, og Pavel Svoboda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly og Doru-Claudian Frunzulică.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 13.9.2018.


6.2. Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo

Forslag til beslutning B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly og Urmas Paet forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Neena Gill for S&D-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri og Goffredo Maria Bettini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria og Doru-Claudian Frunzulică.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 13.9.2018.


6.3. Cambodja, især sagen om Kem Sokha

Forslag til beslutning B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský og Petras Auštrevičius forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Csaba Sógor for PPE-Gruppen, Julie Ward for S&D-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, og Angelo Ciocca for ENF-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk og Ignazio Corrao.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 13.9.2018.

(Mødet udsat kl. 11.39 i afventning af talen ved Zoran Zaev, premierminister for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien.)


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

7. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 11.49.


8. Tale ved Zoran Zaev, premierminister for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

Zoran Zaev, preminister for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, holdt en tale.

(Mødet afbrudt kl. 12.10 i afventning af afstemningstiden)

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand


9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.14.


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 og B8-0378/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0364/2018

(erstatter B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 og B8-0378/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés og Inese Vaidere for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Soraya Post og Norbert Neuser for S&D-Gruppen;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić og Pirkko Ruohonen-Lerner for ECR-Gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli og Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch og Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini og Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0344)


10.2. Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 og B8-0382/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0371/2018

(erstatter B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 og B8-0382/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi og Inese Vaidere for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Soraya Post og Neena Gill for S&D-Gruppen;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil og Jana Žitňanská for ECR-Gruppen;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli og Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun og Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0345)

Indlæg

Mark Demesmaeker, avant le vote sur la proposition de résolution commune.


10.3. Cambodja, især sagen om Kem Sokha (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 og B8-0377/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0366/2018

(erstatter B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 og B8-0377/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver og Inese Vaidere for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Soraya Post og David Martin for S&D-Gruppen;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner og Charles Tannock for ECR-Gruppen;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun og Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0346)

(Forslag til beslutning B8-0373/2018 bortfaldt).


10.4. Samarbejdsaftale mellem Eurojust og Albanien * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Albanien [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0347)


10.5. Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne oplysninger ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE og ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2018)0348)


10.6. En fælles digital portal ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles digital portal til levering af oplysninger, procedurer, bistands- og problemløsningstjenester og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0349)


10.7.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) ***I

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Indlæg

Tanja Fajon (ordfører) inden afstemningen.


10.8. Brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (afstemning)

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den13. september 2018 (punkt 2 i protokollen af 13.9.2018)

Forslag til beslutning B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 og B8-0394/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0388/2018

(erstatter B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 og B8-0394/2018):

stillet af:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi og Theodoros Zagorakis for PPE-Gruppen;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl og Miriam Dalli for S&D-Gruppen;

—   Ruža Tomašić og Notis Marias for ECR-Gruppen;

—   Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen;

—   Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen;

—   Piernicola Pedicini og Rosa D’Amato for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0350)


10.9. Truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (afstemning)

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den13. september 2018 (punkt 3 i protokollen af 13.9.2018)

Forslag til beslutning B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 og B8-0389/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0384/2018

(erstatter B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 og B8-0389/2018):

stillet af:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund og Linda McAvan for S&D-Gruppen;

—   Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis og Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen;

—   Tamás Meszerics og Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato og Laura Agea.

Vedtaget (P8_TA(2018)0351)

(Forslag til beslutning B8-0383/2018 og B8-0386/2018 bortfaldt).


10.10. En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi (afstemning)

Betænkning om en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi [2018/2035(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0352)


10.11. Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0363/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING (fremsat af ENVI)

Vedtaget (P8_TA(2018)0353)


10.12. En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens (afstemning)

Betænkning om en europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens [2017/2254(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0354)


10.13. Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU (afstemning)

Betænkning om "Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU" [2017/2257(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0355)


10.14. Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler [2017/2128(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Pavel Poc (A8-0268/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0356)


10.15. To forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked (afstemning)

Betænkning om to forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked [2018/2008(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0357)


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

Betænkning: Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic og Lucy Anderson

Betænkning: Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa og Stanislav Polčák

Betænkning: Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa og Anna Záborská

Betænkning: István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

Betænkning: Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová og Bolesław G. Piecha

Betænkning: Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová og Monika Smolková.


12. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 12.52.)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand


13. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


14. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


15. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PPE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

TRAN: Innoncenzo Leontini

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Innoncenzo Leontini

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Innoncenzo Leontini

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur: Innoncenzo Leontini


16. Større forespørgsler (forhandling)

Anerkendelse af Europadagen som en helligdag med henblik på at fremme EU's værdier

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (G-000006/2018) af Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Anerkendelse af Europadagen som en helligdag med henblik på at fremme EU's værdier (B8-0038/2018)

Ivan Jakovčić begrundede spørgsmålet.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, André Elissen for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić (formanden gav nærmere oplysninger på baggrund af indlægget af André Elissen), André Elissen for at forklare sit indlæg og Seán Kelly med en bemærkning til forretningsordenen (formanden gav nærmere oplysninger).

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til ændringsbudget nr. 4 til det almindelige budget for 2018, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

BUDG, EMPL, PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Portugal - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om forskning i Alzheimers sygdom (B8-0307/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om hotspots i Nordafrika (B8-0312/2018)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om bekæmpelse af luftforurening i byer (B8-0340/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om indførelse af et symbol for lavt glykæmisk indeks på fødevarer i Europa (B8-0342/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om mærkningen "produceret i Europa" (B8-0343/2018)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

EMPL

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om den rolle, som lokal fødevareproduktion spiller for nedbringelse af CO2-emissionerne (B8-0344/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af olivensektoren i provinsen Treviso (B8-0345/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om en sundere anvendelse af smartphones (B8-0346/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om klassificering af amerikansk hummer som invasiv art (B8-0347/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til langtidslediges genintegration på arbejdsmarkedet (B8-0348/2018)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Maria Spyraki. Forslag til beslutning om udbedring af skader forårsaget af oversvømmelser og brande i Grækenland (B8-0349/2018)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskyttelse af privatlivets fred i IoT-tidsalderen (B8-0350/2018)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ITRE


18. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. september 2018)

ITRE

- Europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (2018/2222(INI))

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 5. juli 2018)

JURI

- Repræsentative søgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)TRAN)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. september 2018)

IMCO

- Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(rådg.udv.: ITRE, TRAN, JURI (forretningsordenens artikel 54))

ITRE

- Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)CULT, JURI (forretningsordenens artikel 104), LIBE)

JURI

- Beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(rådg.udv.: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (forretningsordenens artikel 54)AFCO, PETI)

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI, INTA

- Status for debatten om Europas fremtid (2018/2094(INI))
henvist til kor. udv. AFCO
rådg.udv.: INTA, CONT, ECON (forretningsordenens artikel 54), AGRI, JURI

FEMM

- Efter det arabiske forår: Vejen frem for MENA-regionen. (2018/2160(INI))
henvist til kor. udv. AFET
rådg.udv.: FEMM

DEVE

- Iloyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
henvist til kor. udv. AGRI
rådg.udv.: DEVE, ENVI, IMCO (forretningsordenens artikel 54)

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale (2018/0166R(APP))
henvist til kor. udv. BUDG
rådg.udv.: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

AFCO

- Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (2017/0333R(APP))
henvist til kor. udv. BUDG, ECON
rådg.udv.: CONT, AFCO

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (forretningsordenens artikel 39)

Betænkninger, der indeholder forslag til ikke-lovgivningsmæssige beslutninger, til en godkendelsesprocedure (forretningsordenens artikel 99, stk. 2)

(Efter underretningen af Udvalgsformandskonferencen den 3. juli 2018)

INTA

- Aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 in Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))
(rådg.udv.: AFET, AGRI, PECH)

- Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(rådg.udv.: ENVI, TRAN)

Ændring af titler

BUDG

- Ny titel på interimsbetænkning 2018/0166R (APP) : "Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale"

Ændring af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 227)

AFCO

- Ændringer til forretningsordenen der vedrører Kapitel 1 og 4 under Afsnit I; Kapitel 3 under Afsnit V; Kapitel 4 og 5 under Afsnit VII; Kapitel 1 under Afsnit VIII; Afsnit XII; Afsnit XIV og Bilag II (2018/2170(REG))


19. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 7. september 2018

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 0529/2018); (*) (nr. 0530/2018); Benjamin Rzepka (nr. 0531/2018); Dean Bauwens (nr. 0532/2018); (*) (nr. 0533/2018); Nicoleta Apetrei (nr. 0534/2018); (*) (nr. 0535/2018); Dieter Wunderwald (nr. 0536/2018); (*) (nr. 0537/2018); (*) (nr. 0538/2018); (*) (nr. 0539/2018); (*) (nr. 0540/2018); (*) (nr. 0541/2018); (*) (nr. 0542/2018); Jānis Brukšteins (nr. 0543/2018); Andrea Carvalho De Oliveira (nr. 0544/2018); Beata Cimoch (nr. 0545/2018); Daniela Peters (nr. 0546/2018); (*) (nr. 0547/2018); (*) (nr. 0548/2018); Raimonds Lejnieks-puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr. 0549/2018); (*) (nr. 0550/2018); (*) (nr. 0551/2018); (*) (nr. 0552/2018); (*) (nr. 0553/2018); (*) (nr. 0554/2018); Daniela Peters (nr. 0555/2018); Philippe Garcia (nr. 0556/2018); Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven (nr. 0557/2018); Jānis Kuzins (nr. 0558/2018); (*) (nr. 0559/2018); Alberto Cirio (nr. 0560/2018); (*) (nr. 0561/2018); (*) (nr. 0562/2018); (*) (nr. 0563/2018); Jack Hennessey (nr. 0564/2018); Belisa Godinho (nr. 0565/2018); Patricia Graham (nr. 0566/2018); Ángel Martínez Rodríguez (nr. 0567/2018); (*) (nr. 0568/2018); (*) (nr. 0569/2018); (*) (nr. 0570/2018); (*) (nr. 0571/2018); (*) (nr. 0572/2018); (*) (nr. 0573/2018); Philippe Garcia (nr. 0574/2018); (*) (nr. 0575/2018); (*) (nr. 0576/2018); (*) (nr. 0577/2018); Daniela Peters (nr. 0578/2018); (*) (nr. 0579/2018); Athanasios Kikinis (Διδασκαλικη Ομοσπονδια Ελλαδοσ [ΔΟΕ]) (nr. 0580/2018); (*) (nr. 0581/2018); Susanto Lugiman (nr. 0582/2018); (*) (nr. 0583/2018); João Diniz De Oliveira (nr. 0584/2018); (*) (nr. 0585/2018); Beate Holzleitner (nr. 0586/2018); María Pilar Barriendos Clavero (nr. 0587/2018); Fotis Batzios (nr. 0588/2018); María Isabel Núñez Vera (nr. 0589/2018); Nuria Naveira Vidal (nr. 0590/2018); Philippe Bravo (nr. 0591/2018); (*) (nr. 0592/2018); (*) (nr. 0593/2018); Hartmut Backhaus (nr. 0594/2018); Joannis Papanastasiou (nr. 0595/2018); (*) (nr. 0596/2018); (*) (nr. 0597/2018); Rosangela Sviercoski (nr. 0598/2018); Yu Tan (nr. 0599/2018); Nicolò De Bigontina (nr. 0600/2018); Marco Bava (nr. 0601/2018); Marco Deplano (nr. 0602/2018); Pierpaolo Volpe (nr. 0603/2018); (*) (nr. 0604/2018); Ada Stallone (nr. 0605/2018); Milena Dimitrova (nr. 0606/2018); (*) (nr. 0607/2018); (*) (nr. 0608/2018); Tsetska Khadzhigeorgieva (nr. 0609/2018); Marinella Colombo (nr. 0610/2018); Ismael Sánchez Castillo (nr. 0611/2018); (*) (nr. 0612/2018); (*) (nr. 0613/2018); (*) (nr. 0614/2018); Wolfgang Gerber (nr. 0615/2018); (*) (nr. 0616/2018); Luis Rodríguez (nr. 0617/2018); (*) (nr. 0618/2018); Vanessa Fraga Argüelles (nr. 0619/2018); (*) (nr. 0620/2018); (*) (nr. 0621/2018); (*) (nr. 0622/2018); (*) (nr. 0623/2018); (*) (nr. 0624/2018); (*) (nr. 0625/2018); Günther Hildebrand (nr. 0626/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr. 0627/2018); (*) (nr. 0628/2018); (*) (nr. 0629/2018); (*) (nr. 0630/2018); Sreeram Kumar (nr. 0631/2018); José Carmelo García Pérez (nr. 0632/2018); (*) (nr. 0633/2018); (*) (nr. 0634/2018); (*) (nr. 0635/2018); Friedrich Baessmann (nr. 0636/2018); Jens Genzer (nr. 0637/2018); Jens Genzer (nr. 0638/2018); Jens Genzer (nr. 0639/2018); Jens Genzer (nr. 0640/2018); (*) (nr. 0641/2018); (*) (nr. 0642/2018); (*) (nr. 0643/2018); (*) (nr. 0644/2018); Tomasz Pysz (nr. 0645/2018); Pierpaolo Volpe (nr. 0646/2018); (*) (nr. 0647/2018); (*) (nr. 0648/2018); Manuel Parras Rosa (nr. 0649/2018); (*) (nr. 0650/2018); (*) (nr. 0651/2018); (*) (nr. 0652/2018); (*) (nr. 0653/2018); Fotios Batzios (nr. 0654/2018); Evangelos Tsiompanidis (nr. 0655/2018); Emilio Vincioni (nr. 0656/2018); (*) (nr. 0657/2018); Jacek Sierpiński (nr. 0658/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr. 0659/2018); (*) (nr. 0660/2018); Matias Eduardo Diaz Crescitelli (nr. 0661/2018); (*) (nr. 0662/2018); Francoise Côte (nr. 0663/2018); Leif Lundgren (nr. 0664/2018); Marco Bazzoni (nr. 0665/2018); Kai Herlemann (nr. 0666/2018); Jonathan Tennant (nr. 0667/2018); (*) (nr. 0668/2018); (*) (nr. 0669/2018); (*) (nr. 0670/2018); (*) (nr. 0671/2018); Dan Chitu (nr. 0672/2018); Cătălin Mateescu (nr. 0673/2018); (*) (nr. 0674/2018); (*) (nr. 0675/2018); Daniela Peters (nr. 0676/2018); (*) (nr. 0677/2018); Frauke Sybille Georgeworm (nr. 0678/2018); (*) (nr. 0679/2018); (*) (nr. 0680/2018); Juan Ignacio Leiva Márquez (nr. 0681/2018); (*) (nr. 0682/2018); Niko Haxhiu (nr. 0683/2018); (*) (nr. 0684/2018); Gianpaolo Dattena (nr. 0685/2018); Kiril Kolomanov (nr. 0686/2018); Manuel Lubary Martínez (nr. 0687/2018); (*) (nr. 0688/2018); (*) (nr. 0689/2018); Lucian Săuleanu (nr. 0690/2018); Milena Dimitrova (nr. 0691/2018); Catalina Cerdà Pons (nr. 0692/2018); (*) (nr. 0693/2018); Massimiliano Caputo (nr. 0694/2018); (*) (nr. 0695/2018); (*) (nr. 0696/2018); (*) (nr. 0697/2018); (*) (nr. 0698/2018); (*) (nr. 0699/2018); (*) (nr. 0700/2018).

Formanden havde i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 15, den 6. september 2018 til det kompetente udvalg fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


20. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 3, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


21. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 1. oktober 2018 - 4. oktober 2018.


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.37.


23. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Seneste opdatering: 11. december 2018Juridisk meddelelse